Borås Stads logotype

Värmepumpar

I miljöbalken regleras vad som är miljöfarlig verksamhet. Värmepumpar räknas dit på grund av att de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet.

Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuellt läckage.

Varför ska de anmälas?

Alla värmepumpar ska enligt miljöbalken anmälas till Miljö- och konsumentnämnden. Det gäller oavsett om värmen ska utvinnas ur mark, ytvatten eller grundvatten. Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna.

Inom skyddsområden för de kommunala vattentäkterna finns särskilda bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information!

Anmälan av  värmepumpsanläggningar ska göras innan de installeras. Nedan följer några punkter som är viktiga om du tänker installera en värmepump.

  • Anmälan ska lämnas in och helst godkännas innan installationen påbörjas. Det är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn till anläggningstyp, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
  • Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, dvs. fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
  • Till anmälan ska en tomtkarta (situationsplan) bifogas.  På kartan ska fastigheten med byggnader, eventuella dricksvattenbrunnar samt borrhål och kollektorslang ritas in. En enkel skiss räcker men den måste vara tydlig och skalenlig.
  • Grannar bör informeras om borrhålet ska placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns. Sökande och/eller entreprenören ska kontrollera var befintliga (energi)brunnar finns i omgivningen.
  • Kom ihåg att kontakta din el-leverantör före installationen!

Ta gärna kontakt med din värmepumpsinstallatör. Exempel på certifierade värmepumpsinstallatörer finns på Svenska Värmepumpsföreningens hemsida. Om du planerar att installera en bergvärmepump hittar du exempel på certifierade borrare på Geotecs eller System Avantis hemsida.

Mer information om värmepumpar och andra värmekällor kan du får av kommunens klimat- och energirådgivare.

Avgiften för handläggning av anmälan är 1 920 kronor.

Senast uppdaterad: 2016-04-28

Kontakt

Miljöförvaltningen
033-35 30 00
miljo@boras.se

Roger Johansson, 033-35 30 15

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>