Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Buller

Ljud finns i princip ständigt i vår omgivning. Sådant ljud som vi helst vill slippa och som känns störande kallas för buller. Vad vi uppfattar som buller varierar från person till person. Buller kan komma från t.ex. fläktar, trafik, restauranger, aktiviteter i huset där vi bor. Ibland kan bullerstörningar ge upphov till koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Buller kan även ge upphov till hörselskador som tinnitus.

Vad är ljud?

Ljud är tryckförändringar i luften. När en ljudkälla sätter de närmaste luftpartiklarna i rörelse uppstår en vågrörelse som uppfattas som ljud av örat. Ljudvågens frekvens anger antal svängningar per sekund, Hertz (Hz). Frekvensen ger upplevelsen om vilken ton ljudet har.

Hörbart ljud ligger normalt inom frekvensintervallet 20-20 000 Hz. Intervallet krymper normalt med åldern.

Infraljud är "ohörbart ljud" i frekvensområdet 1 till 20 Hertz. Det hörs inte men människan kan dock förnimma infraljud, "det känns i magen".

Ultraljud har frekvenser över människans hörbara frekvensområde. Det är ohörbara "piiip" som uppfattas till exempel av hundar.

Ljudtrycksnivån påverkar det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud. Det svagaste ljud en människa med god hörsel uppfattar har ljudtrycksnivån 0 dB. En viskning ligger kring 30 dB, radiomusik på svag volym kring 40 dB och en storstadsgata kring 75-85 dB. Smärtgränsen för örat nås vid ca 130 dB. Örat har ett enormt omfång där smärtgränsen är cirka 100 000 000 000 (etthundra miljarder) gånger starkare än hörtröskeln. Med den logaritmiska decibelskalan slipper man hantera stora tal. En fördubbling av ljudet innebär en ökning av ljudnivån med 3 dB. För att vi ska uppleva att ljudet fördubblas krävs dock att ljudnivån ökar med 10 dB.

Människans öra är olika känsligt för olika frekvenser. Ljudets frekvenser vägs därför vid mätningar för att få ett mått som är anpassat till det mänskliga örat. A-vägning tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och skrivs med mätvärdet dBA. A-vägningen dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga.

För ljud med dominerande låga frekvenser, t ex fläktljud, och för korta kraftiga ljudstötar, som kanonskott, används en C-vägning. Den dämpar inte de låga frekvenserna.

Eftersom ljudtrycksnivåerna varierar och beskrivs över tiden anges de som ekvivalent ljudnivå; den genomsnittliga ljudnivån. Maximalnivån anger ljudnivån vid en enskild ljudhändelse.

Olika typer av buller

Buller bedöms olika om det har sitt ursprung från fast eller rörlig källa. Fasta källor är t.ex. industrier, fläktar, cirkulationspumpar m.m. Andra källor till buller är vägar, järnvägar och flygleder. I sitt eget hem kan man även störas av buller från bl.a. grannar, tvättstugor eller tillfälliga verksamheter som t.ex. marknader.

Bullret från en trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och sammansättning. Bullrets storlek uttrycks antingen som ett medelvärde under en tidsperiod och kallas då ekvivalent ljudnivå (Leq) eller som en maximalnivå för t.ex. enstaka passerande fordon.  

Buller från industriverksamhet kan uppstå från själva produktionen och bullrande transporter till och från industrierna.


Senast uppdaterad: 2015-09-29 12.12

Kontakt

Miljöförvaltningen
033-35 30 00
miljo@boras.se

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Mer information
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>