Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Förorenade områden

Vad är ett förorenat område?

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vad finns i Borås?

Förorenade områden i har inventerats översiktligt. Djupare inventeringar (och i några fall undersökningar) har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment. Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling.

Vem är ansvarig?

I miljöbalkens anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av förorenade områden. Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (nedan kallat verksamhetsutövare). Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i skälig omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som på grund av föroreningar behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller olägenhet uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga skall de svara solidariskt för kostnaderna.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta Miljö- och konsumentnämnden om man upptäcker en förorening på fastigheten. Innan efterbehandlingsåtgärd vidtas ska en anmälan göras till Miljö- och konsumentnämnden.

Mer information finns att hämta hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 2016-10-05 13.04

Kontakt

Miljöförvaltningen
033-35 30 00
miljo@boras.se

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>