Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Foto Dag Ekelund

Foto Dag Ekelund

Luft

Frisk luft fri från luftföroreningar innebär att miljö och människor inte påverkas eller blir sjuka av luften. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.
 
Utsläppen kommer från transporter, förbränning, uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från omgivande länder.
 
Miljöförvaltningen i Borås mäter halterna av föroreningar i luften. Vi utför modelleringar av utsläppens spridning och gör inventeringar på påverkan på lavar och skog. Dessutom mäter vi nedfallet av radioaktiva ämnen.

Miljökvalitetsnormer

I syfte att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla de krav som ställs genom vårt medlemskap i EU har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft.

Normerna gäller för all utomhusluft i hela landet, med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för spårbunden trafik. Det är kommunerna som ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna och att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna.

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som innebär att till 2020 ska förutsättningar finnas för att klara de stora miljöproblemen. Målet Frisk luft handlar om luftkvaliteten i Sverige, men målen Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning berör också hur luften mår.

Luft i Väst – Luftvårdsförbundet för Västra Sverige

Halterna av de olika luftföroreningarna påverkas väldigt mycket av vädret som påverkar spridningen av olika utsläpp varför Borås Stad deltar i Luft i Västlänk till annan webbplatss arbete. Samordnade mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning av olika luftburna ämnen sker samordnat för 40 kommuner och nästan lika många företag.


Senast uppdaterad: 2016-10-05 12.02

Kontakt

Miljöförvaltningen
033-35 35 30 00
miljo@boras.se

Thomas Vidholm,
033- 35 30 31

Besöksadress
Fullmäktigehuset
Sturegatan 42

Postadress
Borås Stad
Miljöförvaltningen
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>