Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Personal och förhandling

Personal- och förhandlingsenheten arbetar huvudsakligen med strategisk personalpolitik, avtal och förhandlingar, pension och försäkring,övergripande organisationsfrågor och strategiska IT-frågor. Vår huvuduppgift är utveckling, samordning och uppföljning av dessa områden.

Personalpolitik
Borås Stads personalpolitiska program bygger på de normer och värderingar som styr förhållandet mellan Borås Stad och dess medarbetare. Kommunfullmäktige antog 2011-08-18 ett nytt personalpolitiskt programPDF. Programmet handlar bl a om Borås Stads personalidé, om samverkan, lönepolitik och kompetensutveckling, samt om jämställdhet och arbetsmiljö. Kommunfullmäktige godkände också ändringar i de olika personalpolitiska riktlinjerna.

Kontaktperson: Personalchef Per Olsson tfn 033-35 77 12

Strategiska arbetsgivarfrågor
För att klara vårt framtida rekryteringsbehov och behålla vår befintliga personal behövs en hel del strategiska åtgärder (Strategiska arbetsgivarfrågor) för att öka vår attraktivitet. Frågor som berör organisation, ledarskap, arbetstider, heltid i vården, alternativa ersättningssystem, karriärmöjligheter och kompetensutveckling är några områden som ständigt behöver utvecklas. En annan viktig del i det strategiska arbetet är marknadsföringen av Borås Stad som arbetsgivare på olika arenor som t.ex. rekryteringsmässor på universitet, högskolor och gymnasier. Vidare handlar det om att utveckla samarbetet med olika utbildningsinstitut, företag m.m. Till grund för det strategiska arbetet finns det personalpolitiska programmet.

Kontaktpersoner: HR-specialist Marianne Andrén tfn 033-35 70 12, HR-specialist Linda Ruergård tfn 033-35 71 26.

PA-stöd
Ger förvaltningarna telefon- och IT-baserat personaladministrativt stöd i gemensamma frågor, exempelvis LAS, statistik, rehabilitering och rekrytering.

Kontaktperson: Personalsekreterare Sven-Erik Nystål tfn 033-35 77 59

Förhandling
Förhandling svarar under Kommunstyrelsen för övergripande lönebildningsfrågor, beslut i enskilda lönesättningar, styrning och samordning av kommunens centrala förhandlingsverksamhet, tolkning av lagar och avtal samt lokala tviste- och arbetsrättsförhandlingar.

Kontaktpersoner: Förhandlingschef Annica Dahlén tfn 033-35 77 16, Bitr förhandlingschef Ann Kalnins tfn 033-35 77 17, förhandlingsadministratör Ann-Cathrine Norrbom tfn 033-35 77 19 och förhandlingsassistent Lola Ahlberger tfn 033-35 77 43.

Pension och försäkringar
Ansvarar för att skriva pensionsbrev/beslut till kommunens pensionärer, rapportera in pensionsunderlag till SPP samt samordning och handläggning av kommunens pensioner och grupplivförsäkringar.

Kontaktpersoner: Margaretha Bengtsson tfn 033-35 77 22.

Ledarutveckling
Kompetensutveckling av chefer och arbetsledare i Borås Stad stöds och samordnas av enheten. Vi anordnar olika typer av utbildningar och utvecklingsprogram samt stödjer internrekrytering av chefer och arbetsledare.

Kontaktperson: Ledarutvecklare Lena Winberg tfn 033-35 31 46

Kompetensutveckling
Enheten samordnar och administrerar kompetensutveckling för Borås Stads olika förvaltningar. Är en strategisk resurs i kompetensutvecklingsfrågor i Borås Stad.

Kontaktperson: Kompetenssamordnare Janne Pehrsson tfn 033-35 71 02

Jämställdhet
Borås Stads kommunfullmäktige har undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration, som är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs.

Utifrån CEMR-deklarationen är mål och fokus år 2011-2014 mestadels jämställd medborgarservice, men också jämställd arbetsgivare. Det kommer bl.a. att handla om jämställd service till brukare och medborgare, jämställdhetsintegrerad budget, trygga utomhusmiljöer, heltid en rättighet, arbetskläder för alla, nattstopp i kollektivtrafiken etc. Jämställdhet belyser kön och är en del av diskrimineringsgrunderna. Det långsiktiga målet är att alla diskrimineringsgrunder ska jämställdhetsintegreras i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Kontaktperson: Jämställdhetssamordnare Carola Samuelsson tfn 033-35 58 18

Organisationsfrågor
Enheten arbetar med förvaltningsövergripande organisationsutredningar.

Kontaktperson: Organisationsutredare Pelle Pellby tfn 033-35 71 66

Hälsoutveckling
Enheten arbetar övergripande och strategiskt med hälsoutveckling för anställda i Borås Stad. Vi stödjer förvaltningarna i deras hälsofrämjande arbete, anordnar utbildningar och arrangemang och tar fram verktyg som underlättar förvaltningarnas hälsoarbete.

Kontaktperson: Hälsoutvecklare Linnéa Nilsson tfn 033-35 34 14

IT-strategi
Enheten arbetar med IT-strategi/IT-policy och de lite mer långsiktiga IT-infrastruktufrågor som rör Borås Stads IT-miljö, bredband, ramavtalsupphandlingar inom IT- och telefoniområdet och en del större projekt. Enheten representerar även Borås Stad och IT-sidan inom Sjuhärad, i en rad olika samverkansgrupper.

Kontaktperson: IT-strateg Johannes Adolfsson tfn 033-35 30 61, IT-strateg Jan Nilsson tfn 033- 35 30 98 och IT-arkitekt Jonny Ekström tfn 033- 35 87 20

Personalekonomisk årsredovisning
Den personalekonomiska årsredovisningen ger en övergripande beskrivning av Borås Stads personal när det gäller omfattning och struktur. Personalredovisningen innehåller statistik, administrativa redovisningar och uppgifter som hjälper oss att få en samlad bild av personalen och bemanningen. Redovisningen ger även underlag för analyser, åtgärder, uppföljning och styrning när det gäller ett antal personalstrategiska frågor.

Kontaktperson: HR-specialist Marianne Andrén tfn 033-35 70 12


Senast uppdaterad: 2016-11-29 12.57

Kontakt
Stadskansliet
Personal och förhandling
033-35 70 00
boras.stad@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Personalchef
Per Olsson
033 - 35 77 12

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>