Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Kommunstyrelsen i november 2009


30 november

Bidrag till nämndemän. Borås Nämndemannaförening fick ett verksamhetsbidrag på 8 000 kr för 2009. (Kc2)

Motion om buller. Per Carlsson (S) vill i en motion att kommunen ska göra en handlingsplan mot hög ljudvolym och buller i skola och förskola. Kommunstyrelsen noterar att de flesta nämnderna i sina remissvar avstyrker motionen, och att skolor och förskolor fortlöpande arbetar med frågan. Kommunfullmäktige föreslås att förklara motionen besvarad. (V1)

Internpris för särskola. Kommunstyrelsen fastställde internpriserna för platser i grundsärskola och träningsskola 2010. Priset är vad en kommundel betalar per elev till den kommundel som driver skolan. (E1)

Om- och tillbyggnad av Bodaskolan. Lokalförsörjningsnämnden fick i uppdrag att projektera en om- och tillbyggnad av Bodaskolan. Skolan föreslås få en genomgripande ombyggnad på grund av problem med ventilation, ljudisolering, gammal uppvärmning, fuktskador m m. En förutsättning är att Hässlehus fritidsgård ska flytta till skolan, och att en ny samlingssal byggs. Samtidigt är det osäkert hur många elever som kommer att gå på Bodaskolan de kommande åren. Trandareds elever i årskurs 7-9 och särskola för årskurs 7-10 är exempel på osäkra faktorer. Dessutom har kommunen just nu för mycket grundskolelokaler. Styrgruppen för skola och barnomsorg bör därför få en central roll i att utreda hur skolans lokaler ska användas, fastslår Kommunstyrelsen. (E2)

Ansvarsfrihet i Frimans donation. Kommunfullmäktige föreslås att ge ansvarsfrihet för 2008 åt styrelsen i Stiftelsen L L Frimans donation. (E3)

Särskilda program och yrkesprogram. Borås Stad tillstyrker förslaget som helhet, skriver Kommunstyrelsen till Utbildningsdepartementet om promemorian Särskilda program och behörighet till yrkesprogram. Kommunen är positiv både till höjda förkunskapskrav till yrkesprogram och till fler alternativa vägar för de grundskoleelever som inte är behöriga till gymnasiets nationella program. Styrelsen är också positiv till att fristående gymnasieskolor ska styras av samma regler som de kommunala. (E4)

Ersättning till skolor och barnomsorg. Kommunfullmäktige föreslås fastställa ersättningen 2010 till fristående grundskolor och förskoleklasser, och till enskild barnomsorg. Ersättningen blir 5 689 kr i månaden per elev i årskurs 1-6, och 6 827 per elev i årskurs 7-9. I förskoleklass blir ersättningen 1 967 kr. I förskolan blir grundbidraget 76,75 kr per timme för barn 1-2 år, och 54,82 kr för äldre barn. I skolbarnsomsorg blir bidraget 2 385 kr per månad. Fullmäktige föreslås också bemyndiga Kommunstyrelsen att i fortsättningen besluta om storleken på ersättningarna, så länge ingen principiell ändring görs. (E5)

Lokalbidrag i Spinnaren. Tidigare gällde att äldre handikappföreningar fick bidrag med 90 procent av lokalhyran utan beloppsbegränsning, medan nybildade föreningar och föreningar som bytt lokal fick ett bidrag maximerat till 300 kr per kvadratmeter. Fr o m i år gäller istället att alla handikappföreningar får lokalbidrag med 90 procent av kostnaden, dock högst 850 kr per kvadratmeter. Tillsammans med höjningen av grund- och administratörsbidragen blir det en ökning med 25 procent i de bidrag som går ut till föreningarna. Det skriver Kommunstyrelsen till Handikappföreningarnas Samarbetsorgan, som vill att föreningar med lokaler i Spinnaren även i fortsättningen ska vara undantagna från reglerna. Föreningar i Spinnaren har aldrig varit undantagna från reglerna, men på grund av den höga hyran där kunde lokalbidraget i vissa fall bli högre än den nu maximerade nivån, svarar styrelsen. (E6)

Internpriser i äldreomsorgen. Kommunstyrelsen fastställde betalpris och produktionsersättningar 2010 för äldreomsorgens särskilda boenden, för korttidsplatser och för dagvård. Betalpriset är vad en kommundel betalar för att placera en person på t ex en kommungemensam korttidsplats, medan produktionsersättningen är vad den kommundel som driver boendet får i ersättning. (E7)

Ombyggnad av Kullagården. Lokalförsörjningsnämnden fick 15,35 miljoner kr för att bygga om Kullagårdens förskola i Sandared. Förskolan får ny ventilation och fjärrvärme som uppvärmning istället för direktverkande el. Köket renoveras och byggs till. (E8)

Radhus vid Furuberg och Flysjövägen. Olofsson Bygg & Entreprenad AB vill ha markanvisning för att bygga bostäder dels på Furuberg, dels vid Flysjövägen nära Storängen. Det handlar om 16-20 respektive 25-30 radhus som ska upplåtas med hyresrätt. Kommunstyrelsen uppskattar att det byggs hyresrätter och gav Kommunledningskansliet i uppdrag att träffa ett markanvisningsavtal med bolaget. Styrelsen är också positiv till att Byggnadsnämnden gör detaljplaner för områdena ifråga. Detaljplanen för Flysjövägen bör även se över trafikmatningen från Kråkeredsvägen. (Sp1)

Detaljplan för handel på Lundaskog. En ny detaljplan ska göra det möjligt med handel eller kontor på fastigheten Filtret 5, området mellan järnvägen och Göteborgsvägen i Lundaskog. Samtidigt ska byggas en rondell där Göteborgsvägen möter vägen från Viaredsmotet. Kommunstyrelsen säger att planen inte får försvåra en framtida utbyggnad av en riksväg mellan Viaredsmotet och Alingsås, men har i övrigt inga invändningar. (Sp2)

Rondell på Lundaskog. Kommunstyrelsen godkände en överenskommelse med Vägverket om en ny rondell där Göteborgsvägen ansluter mot Viaredsmotet. Avtalet innebär att kommunen bygger och betalar rondellen, medan Vägverket står för framtida drift och underhåll. (Sp3)

Exploateringsavtal på Lundaskog. Kommunstyrelsen godkände ett exploateringsavtal med Matildeb AB, som vill etablera handel på fastigheten Filtret 5 i Lundaskog. Bolaget ska finansiera den rondell kommunen bygger på Göteborgsvägen (ärende Sp3). Avtalet gäller under förutsättning att detaljplanen för området (ärende Sp2) vinner laga kraft. (Sp4)

Styrgrupp för stadstrafiken. Sedan drygt tio år finns en styrgrupp för stadstrafiken i Borås. Denna har bestått av presidiet i Kommunstyrelsen och Västtrafik Sjuhärad. När nu framkomlighetsproblem i staden visat sig vara den stora frågan att lösa behöver gruppen innehålla flera parter. Kommunstyrelsen beslöt utöka styrgruppen med kommunalrådet för programområde 2, presidierna i Gatunämnden och Borås Lokaltrafik, samt representanter för Centrumfastigheter i Borås och Mitt i Borås. (Sp5)

Översiktsplan för Tranemo. Kommunstyrelsen har inget att invända. Det säger styrelsen i ett svar på en remiss av översiktsplanen för Tranemo kommun. (Sp6)

Pris på tomträttsfastigheter. Kommunstyrelsen fastställde nya priser för friköp av tomträttsfastigheter för småhus och för arrendetomter på Bosnäs och Viared sommarstad. De nya priserna gäller från 1 januari. (Sp7)

Indikatorer för uthållig kommun. Frågorna måste utformas med omsorg så att de insamlade indikatorerna verkligen går att jämföra. Det säger Kommunstyrelsen bl a i ett remissvar till Statens Energimyndighet om rapporten Indikatorer för uthållig kommun. Styrelsen har även en rad detaljkommentarer om rapporten. (Sp8)

Grön rehabilitering. Kommunstyrelsen beslöt att till grön rehabilitering använda 1,5 miljoner kr ur budgeten för arbetsmarknadsinsatser 2010. Verksamheten ska per år sysselsätta 20-25 personer med trädgårdsarbete, som visat sig effektivt för rehabilitering. (A1)

16 november

Budget för kommunalförbundet. Budgeten för Sjuhärads kommunalförbund 2010 innehåller ett sparbeting och 4 procents "rabatt" på medlemsavgiften för medlemskommunerna. Kommunfullmäktige föreslås att godkänna kommunalförbundets budget och verksamhetsplan. (Kc1)

Ny nämndorganisation. Ett förslag till ny nämndorganisation för Borås Stad innehåller 15 nämnder istället för dagens 23. Kommundelsnämnderna försvinner och deras arbetsuppgifter läggs över på facknämnder. Nya nämnder i förslaget är teknisk nämnd, lokal utvecklingsnämnd, arbetslivsnämnd, barn- och ungdomsnämnd samt äldrenämnd.

Den tekniska nämnden är en sammanslagning av Gatunämnden och Lokalförsörjningsnämnden, dock att VA-verksamheten flyttar till Borås Energi och Miljö AB. En lokal utvecklingsnämnd föreslås ersätta dagens delegation för att fördela medel till lokal utveckling, och också utveckla former för medborgarinflytande. En arbetslivsnämnd ska bl a arbeta med mångfalds- och integrationsfrågor, flyktingmottagning, arbetsmarknadsinsatser och konsumentfrågor, samt ta över ekonomiskt bistånd och daglig verksamhet från Socialnämnden. En barn- och ungdomsnämnd ska ha hand om förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och fritidsgårdar. En äldrenämnd har hand om hemtjänst och särskilda boenden för äldre.

Operativa verksamheter hos Kommunstyrelsen flyttas till andra nämnder, huvudsakligen till Servicenämnden som därmed också ger administrativ service. Fritidsnämnden får fritidsanläggningar från kommundelarna och Kulturnämnden får kommundelarnas kulturverksamhet.

De nämnder som försvinner är Gatunämnden, Konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden och de tio kommundelsnämnderna.

Kommunstyrelsen beslöt att sända förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolag, och till de politiska partierna. (Pu1)

Nytt reglemente för Fritids- och turistnämnden. Turistbyrån och kongressbyrån lämnar vid årsskiftet Fritids- och turistkontoret för att gå över till BoråsBorås AB. Kommunfullmäktige föreslås nu göra de ändringar i nämndens reglemente som följer av detta. Fullmäktige föreslås också byta namn på nämnden och kontoret till Fritids- och folkhälsonämnden respektive Fritids- och folkhälsokontoret. (Pu3)

Jämförelse av flyktingmottagning. Det finns ett antal områden som Borås Stad behöver förbättra. Den slutsatsen drar Kommunstyrelsen av en jämförande studie av flyktingmottagningen i de kommuner som ingår i Kvalitetsnätverk Västkust. Kommunstyrelsen beslöt att sända rapporten till Socialnämnden och Utbildningsnämnden för analys och åtgärder. Nämnderna ska återrapportera sina åtgärder senast 30 juni nästa år. (V1)

Organisation för skolan på Trandared. Trandareds kommundel har gjort en utredning om hur skolan bör organiseras i kommundelen. Man vill samla yngre barn på kommundelens ena skola och äldre barn på den andra. Kommundelsnämnden tycker nu att man inte kan fortsätta utredningen eftersom den även berör övrig skolorganisation i Borås och måste behandlas ur ett större perspektiv. Kommunstyrelsen överlämnade ärendet till den kommundelsövergripande styrgruppen för skola och barnomsorg. (V2)

Uppföljning av äldreomsorgsplanen. Utbildningsnivån på personalen har ökat genom Kompetensstegen. Antalet korttidsdygn har minskat med 4 500, där projektet hemrehabilitering kan var en av förklaringarna. Alla vårdtagare har en genomförandeplan i bara hälften av kommundelarna. Detta framgår av uppföljningen 2008 av äldreomsorgsplanen. Kommunfullmäktige föreslås lägga uppföljningen till handlingarna. (V3)

Motion om nationella minoriteter. Seija Noppa och Juhani Rantanen (båda M) vill i en motion att Borås ska ingå i förvaltningsområde för finska. Det innebär bl a att äldre finsktalande tillförsäkras samhällsservice på sitt modersmål. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen, och besluta att Borås Stad ska ansöka om att bli förvaltningsområde för finska när det efter nyår blivit möjligt att frivilligt göra detta. (V5)

Motion om förvaltningsområde för finska. Anja Liikaluoma, Raija Leppänen och Leila Pekkala (alla S) vill i en motion att Borås Stad utreder möjligheterna att bli förvaltningsområde för finska. Det innebär bl a att äldre finsktalande tillförsäkras samhällsservice på sitt modersmål. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen, och besluta att Borås Stad ska ansöka om att bli förvaltningsområde för finska när det efter nyår blivit möjligt att frivilligt göra detta. (V6)

Program för tillgänglighet. Kommunfullmäktige föreslås anta ett program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Programmet, som även innehåller en handlingsplan med tidsatta åtgärder, ersätter den tidigare handikappolitiska planen. Handlingsplanen ska löpande revideras av Kommunstyrelsen och årligen följas upp av det kommunala funktionshinderrådet. (V7)

Överlåtelse till Borås Energi och Miljö. Borås Stad äger delar av den anläggning som Borås Energi och Miljö använder för att producera fjärrvärme och el, och bolaget betalar ett arrende för detta. Sedan 2001 sker dock investeringar i nya anläggningar via bolagets egen budget, medan kommunen står för återinvesteringar i de äldre delarna. Kommunstyrelsen bedömer att det nu är rätt läge att överföra alla anläggningar till bolaget, som därmed helt svarar för sina anläggningar och sina investeringar. Kommunfullmäktige föreslås att överföra anläggningar till ett bokfört värde av 60,6 miljoner kr till bolaget. Betalningen sker genom att bolaget ökar sin skuld i kommunens internbank. (E1)

Studentbostäder. AB Bostäder vill köpa fastigheten Bifrost 1 vid korsningen Kungsgatan-Järnvägsgatan för att bygga studentbostäder där. Cirka 40 studentlägenheter kan inrymmas i en ny byggnad på tomten. AB Bostäder har kommit överens med säljaren AB Västerstaden om att köpa fastigheten för 6 miljoner kr. Samtidigt köper Västerstaden 36 lägenheter och en större lokal i kvarteret Hackan på Dammsvedjan av AB Bostäder för 15 miljoner. Mellanskillnaden bidrar till att finansiera de nya studentbostäderna. Kommunfullmäktige föreslås att godkänna de båda affärerna. (E2)

Inventarier till Källhaga. Kommundelsnämnden Viskafors fick 300 000 kr till inventarier för äldreboendet Källhaga. De nya inventarierna behövs när boendet ändras till tio platser för personer med demenssjukdom. (E4)

Kredit för björnberg. Borås Djurpark AB fick sin kreditgräns på kommunens koncernkonto ökad med 22,5 miljoner kr. Bolaget behöver pengarna för att bygga en ny björnanläggning i djurparken. (E5)

Motion om pendelparkering. Monica Johansson (C) vill i en motion att kommunen ska besluta om pendelparkeringar vid stadens infarter, där bilpendlare kan lämna bilen och åka buss in till centrum. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och uppdra åt Kommunstyrelsen att hitta lämpliga platser för pendelparkeringar. (Sp1)

Strandskydd. Ärendet utgick från dagordningen. (Sp2)

Båttrafik på Viaredssjön. Kommundelsnämnden Sandhult har tidigare velat ha hastighetsbegränsning på Viaredssjön. Kommunstyrelsen satsade i sommar istället på förbudsskyltning vid badplatserna, information i olika kanaler och säkerhetskontroll. En utvärdering visar nu att de åtgärderna har hjälpt. Kommunstyrelsen uppmanar nu alla inblandade instanser att fortsätta med samma åtgärder kommande år. (Sp3)

Radhus vid Furuberg och Flysjövägen. Ärendet utgick från dagordningen. (Sp4)

Närvärme i Viskafors. Borås Stad har fått statligt klimatinvesteringsbidrag för att bygga ut närvärme i Viskafors. Borås Energi och Miljö AB har nu funnit att en sådan utbyggnad inte blir lönsam, och tänker inte genomföra den under tiden som bidraget gäller. Kommunstyrelsen beslöt tillstyrka att åtgärden inte genomförs. (Sp5)

Gång- och cykelväg Sjömarken-Sandared. Kommunstyrelsen ser gärna att en gång- och cykelväg mellan Sjömarken och Sandared byggs så fort som möjligt. En sådan ger bättre trygghet och framkomlighet, och bidrar till att uppfylla kommunens miljömål. Det skriver styrelsen till Vägverket om verkets förstudie för gång- och cykelvägen. (Sp6)

Gång- och cykelväg Viskafors-ridhuset. Kommunstyrelsen ser gärna att en gång- och cykelväg mellan Viskafors och Borås ridhus byggs så fort som möjligt. En sådan ger bättre trygghet och framkomlighet, och bidrar till att uppfylla kommunens miljömål. Det skriver styrelsen till Vägverket om verkets förstudie för gång- och cykelvägen. Styrelsen påpekar också att tre områden med naturvärden finns längs sträckan, men att trafiksäkerheten är dålig med 20 personolyckor de senaste fem åren, och att en gång- och cykelväg därför är angelägen. (Sp7)

Höghastighetståg. Sverige kan inte dröja med beslut om att satsa på en konkurrenskraftigt höghastighetsnät. Det skriver Kommunstyrelsen till Näringsdepartementet i ett yttrande om ett betänkande om höghastighetsbanor. Styrelsen trycker också på att delen Borås-Jönköping bör byggas ut snarast för att länka samman regionen och slutföra sträckan Stockholm-Göteborg; inte byggas efter sträckan Jönköping-Skåne som utredaren föreslår. (Sp8)

Matbutik på Byttorp. Detaljplanen för Byttorpsklint 1 ska göra det möjligt att bygga en dagligvarubutik i området vid Alingsåsvägen-Kvibergsgatan. Kommunstyrelsen har inget att erinra, skriver man till Byggnadsnämnden. (Sp9)

Gång- och cykelväg Målsryd-Vasshalla. Kommunstyrelsen ser gärna att en gång- och cykelväg mellan Målsryd och vid 1700 (mot Dalsjöfors) vid Vasshalla byggs så fort som möjligt. En sådan ger bättre trygghet och framkomlighet, och bidrar till att uppfylla kommunens miljömål. Det skriver styrelsen till Vägverket om verkets förstudie för gång- och cykelvägen. Styrelsen skickar också med ett alternativt förslag på sträckning, som skulle göra sträckan mindre backig. (Sp10)

Konstgräs på Hässleholmen. Hyresgästföreningen och Intresseföreningen på Hässleholmen har ansökt om 280 220 kr ur kommunens pengar för lokal utveckling för att anlägga en konstgräsplan vid Marklandsgatan. Kommunstyrelsen beslöt att inte bevilja några pengar för detta. Ärendet kommer istället att tas upp i Kommundelsnämnden Brämhult. (Sp11)

Trafikbuller. Kommunfullmäktige föreslås godkänna riktlinjer för trafikbuller. Riktlinjerna ska vara beslutsunderlag vid planering och bygglov. (Sp12)

2 november

Motioner. Redovisningen av inneliggande motioner visar beredningsläget för 24 motioner avgivna till och med maj 2009. Redovisningen visar också tolv senare avgivna motioner. Kommunfullmäktige föreslås lägga redovisningen till handlingarna. (Kc1)

Mark ny medlem i räddningstjänstförbundet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att Marks kommun blir medlem i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund från 1 januari 2010. Fullmäktige föreslås också godkänna en ny förbundsordning med de ändringar som följer av detta. (Kc2)

Stöd till forskning. Kommunstyrelsen beslöt att Borås Stad ska stödja Kommunforskning i Västsverige med 40 000 kr per år under åren 2010-2012. Kommunforskning i Västsverige är en ideell förening som sysslar med forskning om ekonomi och organisation i kommuner och landsting. (Kc3)

Bråts skjutfält. Försvaret godtar att riksväg 27 Viared-Kråkered byggs enligt Vägverkets planering. Försvaret har också beslutat att Bråt ska användas bara för skytte med finkalibrig ammunition och andra övningar med lös ammunition. Det framgår av ett brev från Försvarsmakten som Kommunstyrelsen lade till handlingarna. (Kc5a)

Intern kontroll. De flesta nämnder har en bra intern kontroll för fakturor. Det bedömer Kommunrevisionen efter en granskning. Kommunstyrelsen lade rapporten till handlingarna. (Kc5b)

Program för tillgänglighet. Ärendet utgick från dagordningen. (V1)

Tolkservice. Västra Götalandsregionen ska på nytt upphandla tolkservice och har frågat om Borås Stad är intresserad av samverkan om detta. Borås står också inför en ny upphandling och tycker det vore mycket intressant med en samverkan, svarar Kommunstyrelsen. (E1)

Flyttkostnader för Zäntrums biståndsprojekt. LO-facken i Borås-Bollebygd har ansökt om ersättning för flyttkostnader för Zäntrums arbetsmarknads- och biståndsprojekt. Kommunstyrelsen beslöt att skicka begäran vidare till Lokalförsörjningsnämnden. (E2)

Pengar till utvecklingsprojekt i skolan. Kommunstyrelsen fördelade pengar för utvecklingsprojekt i grundskola och förskola. Kommundelsnämnden Viskafors fick 1,15 miljoner kr för att utveckla språkutvecklande miljöer. Utbildningsnämnden fick 1,81 miljoner för att bl a stödja språkutvecklingen i förskolan, utveckla stödmaterialet för kunskapsuppföljning och öka kvaliteten på modersmålsundervisningen. (E3)

Statsbidrag till barnomsorgen. Kommunstyrelsen fördelade ett statsbidrag till barnomsorgen mellan kommundelarna. Statsbidraget är på 38 miljoner kr och ska bl a täcka inkomstbortfall på grund av maxtaxan. (E4)

Nytt äldreboende vid Kypegläntan. Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ny huskropp med 48 lägenheter vid Kypegläntans äldreboende. Kommunstyrelsen påpekar att äldreboendena Vesslan och Bodagatan 30 med tillsammans 50 platser kommer att läggas ned. Styrelsen tycker därför att man bör planera för 60 nya platser vid Kypegläntan, för att även få ett nettotillskott. Styrelsen tycker också att 60 platser kan vara en optimal storlek för ett äldreboende. Lokalförsörjningsnämnden fick i uppdrag att, tillsammans med Kommundelsnämnden Centrum och AB Bostäder, redovisa ett förslag om att hyra ett nytt äldreboende med 60 lägenheter vid Kypegläntan. (E5)

Pengar till inventarier till förskola i Fristad. Fristads kommundel behöver tillfälligt öppna en avdelning till på Lekåsens förskola. Nämnden begär nu att få ta 275 000 kr av sitt ackumulerade överskott till att köpa inventarier. Kommunstyrelsen ser att nämnden räknar med ett överskott av ca 2 miljoner kr i år, och dessutom fick 2 miljoner kr i tilläggsbudgeten. Styrelsen ser därför inget behov för Fristad av ta av det ackumulerade överskottet, och avslog begäran. (E6)

Detaljplan för småhus på Hestra. Förslaget till detaljplan för Hestra 7 ska ge plats för småhus och en förskola i området vid Orkestervägen-Symfonigatan. Kommunstyrelsen tycker att Byggnadsnämnden bör pröva möjligheten att öka antalet tomter för att få bättre ekonomi i planen. (Sp1)

Detaljplan för provbana. Volvo behöver kunna bygga till sin provbana i Hällered. Byggnadsnämnden föreslår därför en ändring av detaljplanen som ökar byggrätten på området. Kommunstyrelsen har inga invändningar. (Sp2)

Detaljplan för bostäder vid Trandaredsgatan. Detaljplanen för Stridsluren på Trandared ska göra det möjligt med ett flerbostadshus vid korsningen Trandaredsgatan-Svenljungagatan. Fastighetsägaren vill bygga ett hus i 4-7 våningar med cirka 45 lägenheter. Kommunstyrelsen är positiv till nya bostäder som stärker underlaget för service i stadsdelen, skriver man till Byggnadsnämnden. (Sp3)

Tomträtter på Sjöbo. Tomträtterna för flerbostadshusen Grynskivlingen 3 och Ringskivlingen 4 vid Fristadvägen på Sjöbo har en tomträtt som löper t o m 2012. Kommunen ska senast tre år i förväg meddela om man vill förlänga kontraktet. Kommunfullmäktige föreslås besluta att erbjuda ny tomträttsupplåtelse. (Sp4)

Översiktsplan för Gällstad. Borås Stad har inget att erinra. Det skriver Kommunstyrelsen till Ulricehamns kommun om översiktsplanen för Gällstad. (Sp5)

Exploatering på Brämhults-Kärra. Kommunstyrelsen antog Servicekontoret som entreprenör för gatu- och ledningsarbeten på etapp 2 av småhusområdet på Brämhults-Kärra. Servicekontoret är entreprenör för etapp 1, varför det finns samordningsvinster i att låta kontoret göra även etapp 2. Kommunen ska betala en tredjedel och exploatören två tredjedelar av dessa arbeten. Kommunstyrelsen anslog 775 131 kr till kommunens andel. (Sp6)

Tomtpriser på Brämhults-Kärra. Kommunstyrelsen fastställde priser för småhustomter på Brämhults-Kärra. Priserna varierar med tillåten byggnadsarea mellan 770 000 och 850 000 kr. Kommunen kommer att ha 24 tomter till salu i området. (Sp7)

Avtal om gångtunnel under järnvägen i Bogryd. Kommunstyrelsen godkände ett avtal med Banverket om att bygga en gångtunnel under järnvägen i Bogryd. Tunneln behövs för att de boende ska kunna nå ett rekreationsområde öster om järnvägen. Kommunen bygger tunneln med ett bidrag på 350 000 kr från Banverket. Sedan blir verket ägare till och ansvarig för tunneln, medan kommunen blir ansvarig för anslutande gångväg. (Sp8)

Detaljplan för bostäder på Södervallen. Detaljplanen för Södervallen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus på den nuvarande idrottsplatsen. Det har varit en markanvisningstävling och avsikten är att Riksbyggen och AB Bostäder ska bebygga området. Kommunstyrelsen är positiv till nya bostäder som stärker underlaget för service i stadsdelen, skriver man till Byggnadsnämnden. (Sp9)

Aktieägaravtalet med Västtrafik AB gäller t o m 2010 och förlängs med fyra år om det inte sägs upp före 31 december i år. Ägarrådet arbetar sedan 2007 med att se över aktieägaravtalet. Det har tagit längre tid än beräknat. Därför behöver nuvarande avtal förlängas med ett år att gälla även 2011, istället för fyra nya år. Kommunfullmäktige föreslås att godkänna detta. (Sp10)

Västtrafiks trafikförsörjningsplan 2011. Kommunstyrelsen hade hoppats att den utredning som Borås Stad och Västtrafik driver om ny stadstrafik hade kommit längre, så att en del av förslagen kunde genomföras i december 2010. Nu hoppas styrelsen att en del av utredningens förslag kan tas med i den preliminära trafikförsörjningsplanen i vår. Tills vidare nöjer sig Borås med att de förslag som fanns i planen för 2010 men inte genomfördes istället aktualiseras i planen för 2011. Det skriver Kommunstyrelsen till Västtrafik AB om bolagets förslag till trafikförsörjningsplan 2011. (Sp11)

Bro över Viskan i Rydboholm. Den nya bron bör bli en bågbro med hänsyn bl a till kulturmiljön. Ett oavvisligt krav är att den nya bron ger en säker gång- och cykelväg över Viskan. Det skriver Kommunstyrelsen till Vägverket om förstudien till en ny bro över Viskan på väg 1610 i Rydboholm. Den nuvarande bron är i dåligt skick med bl a rostskador, och har låg trafiksäkerhet. (Sp12)

Arbetsplan för riksväg 27 Viared-Kråkered. I arbetsplanen för riksväg 27 mellan Viared och Kråkered föreslår Vägverket en mötesfri 2+1-väg med planskilda trafikplatser vid Osdal och Kråkered. Verket har tagit stor hänsyn till kommunens önskemål, varför Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget, skriver styrelsen till Vägverket. Kommunstyrelsen poängterar sin ambition att vägbygget ska starta senast 2012. (Sp13)

Köp av växthus. Parkstadens Blommor AB har haft växthus på arrenderad mark vid Katrinebergsgatan. Företaget har nu gått i konkurs. Kommunstyrelsen beslöt att köpa växthusen av konkursboet för 140 000 kr, och samtidigt avskriva en fordran på arrende på 26 000 kr. Kommunen kan använda växthusen i arbetsmarknadsprojektet Grönt rehab. (Sp14)

Förstudie Götalandsbanan Borås-Linköping. Kommunstyrelsen förkastar tre alternativ till bansträckningar i sitt yttrande över Banverkets förstudie av Götalandsbanan, delen Borås-Linköping. Styrelsen vill att Banverket ska gå vidare i en järnvägsutredning med det banalternativ som Borås Stads förordat i sin egen studie. En variant av detta med större kurvradie genom staden bör också studeras vidare. Om Banverket tycker det är ekonomiskt möjligt kan även alternativet med en underjordisk station vara intressant att utreda vidare, skriver Kommunstyrelsen. (Sp15)

Remissvar om nya avfallsregler. Den fria konkurrensen stämmer inte helt överens med näringsprincipens avsikt, utan medför förmodligen ökade transporter. Frivalet innebär en risk för att viktiga investeringar i kommunerna kan flyttas framåt i tiden. Det säger Kommunstyrelsen bl a i ett yttrande till Miljödepartementet om förslaget till nya avfallsregler. De nya reglerna i miljöbalken och avfallsförordningen föranleds av EG:s ramdirektiv om avfall. (Sp16)

Avtal om riksväg 27 Viared-Kråkered. Borås Stad har träffat ett avtal med Västra Götalandsregionen och Vägverket om finansiering av riksväg 27 Viared-Kråkered. Kommunen ska medfinansiera vägen med 104 miljoner kronor. Kommunen ska också förskottera resten av kostnaden, 300 miljoner kr. Villkoret är att byggstarten blir senast 2012. De 300 miljonerna ska Vägverket betala tillbaka i takt med en tänkt normal byggtakt. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna avtalet, vilket är ett villkor för att avtalet ska bli giltigt. (Sp17)

Klimatsmarta inköp. Västra Götalandsregionen har inbjudit till ett samarbete om klimatsmarta inköp. Syftet är att genom gemensamma kravnivåer få upp volymer av energismarta produkter. Kommunstyrelsen beslöt delta i samarbetet på områdena fordon, livsmedel och inredning. Borås förebehåller sig dock att själv bestämma vilka krav som ska ställas på en aktuell vara. (A1)


Senast uppdaterad: 2010-01-20 12.26

Kontakt
Stig Wallerman
Kommunledningskansliet
033-35 70 67
stig.wallerman@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>