Borås Stads logotype

Hej, du har kommit in på en gammal webbsida för Borås Stad. Information på denna sida kan vara inaktuell.

Välkommen till nya boras.se.

Klipp häcken!

Här kan du läsa om vilka krav som ställs på dig som fastighetsägare för att växtligheten på din tomt inte skall skymma sikten eller försvåra framkomligheten för trafiken.

Plantering av buskar, träd och häckar är ett bra sätt att rama in tomten och få ett trevligt skydd mot insyn. Men det är lätt att glömma bort att när grönskan breder ut sig kan den skymma sikten och göra framkomligheten sämre på gång- eller körbanor. I plan- och bygglagen 8 kap. §§ 9-10 samt väglagen § 53 stadgas att fastighetsägaren ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken.

Tar växtligheten överhanden kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor - Klipp häcken! Vintern är den lämpligaste tiden att beskära träd och buskar.

Fri sikt i gatukorsning

Kraven på fri sikt i gatukorsning är att fordon på kollisionskurs ska hinna stanna. Hur lång bromssträckan blir beror bland annat på väglag, hastighet, reaktionstid och vägens lutning.

I dokumentet "Klipp häcken" som du hittar till höger i menyn försöker vi visa den sikt som normalt behövs i några olika typer av gatukorsningar. Inom de markerade "sikttrianglarna" bör häckar och buskar (eller plank) vara högst 0,8 meter höga. Enstaka smala föremål till exempel trädstammar kan få vara högre.

Framkomlighet längs gång- och körbanan

Häckar och buskar får inte inkräkta på gångbanans bredd och ska klippas i tomtgränsen. Vid nyplantering bör detta beaktas. Trädgrenar får inte sticka ut över gångbanan på lägre höjd än 3,0 meter.

Över körbanan ska den fria höjden vara 4,6 meter. Trädgrenar som hänger lägre ner över gång- eller körbanan ska sågas av. Vegetationen får inte heller skymma vägmärken eller gatubelysning.


Senast uppdaterad: 2015-04-15 12.56

Kontakt

Tekniska förvaltningen
033-35 74 00
tekniska@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 57

Postadress
Borås Stad
Tekniska förvaltningen
501 80 Borås

Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>