Borås Stads logotype

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss möjlighet att röra oss fritt i naturen.  Men med rätten följer också skyldigheten att visa hänsyn och varsamhet — mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten med orden "Inte störa — inte förstöra".  

Allemansrätten är inskriven i grundlagen, men den är ingen lag och det finns ingen lag som exakt definierar allemansrätten. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Allemansrätten tillåter oss att vistas i skog och mark.
Tälta
Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägaren, skada naturen eller skräpa ned. Välj en tältplats avlägset från boningshus och inte på mark som används för jordbruk. Slå upp tältet på tålig mark, inte i betesmark eller plantering.

I nationalparker och naturreservat är det i allmänhet inte tillåtet att tälta annat än på särskilt angivna platser. Det kan också vara tältförbud i hela området.

Elda
Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Välj en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig. Grus eller sandig mark är lämpligt underlag. Mossa, torvmark eller jordig skogsmark är mindre bra. Där finns inte bara risk för att elden lätt kan sprida sig. Den kan också ligga och pyra nere i marken för att senare flamma upp.

Elda inte direkt på eller alldeles intill berghällar! De spricker sönder och får fula sår som aldrig läker.

Du får ta löst liggande pinnar och grenar på marken

Var alltid försiktig med eld i skog och mark.
som bränsle till elden. Men det är inte tillåtet att hugga ner träd eller buskar, eller att ta ris, grenar eller näver från levande träd.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller tillåtet bara på iordningställda eldplatser.

Hundar
Hundar får följa med ut i naturen. Men för att skydda djurlivet är kraven på hundägarna stora. Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar hållas under extra stark uppsikt ute i naturen. Även annan tid på året måste hunden hållas under tillsyn så den hindras från att förfölja vilt.

I nationalparker gäller att hund ska vara kopplad. I vissa nationalparker tillåts inte hundar alls.

Jakt och fiske
Jakt ingår inte i allemansrätten. Varje försök att döda eller fånga fåglar eller djur betraktas som jakt. Att skada fågelbon eller ta fågelägg betraktas också som jakt och är förbjudet.

Fiske ingår inte heller i allemansrätten. Dock är sportfiske med handredskap tillåtet längs kusterna och i de fem största sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland). I övrigt krävs fiskekort.

Plocka
Lagen räknar upp de växter som är förbjudna att plocka utan markägarens tillstånd. Blommor, bär och svamp nämns inte i lagen utan kan plockas fritt.  Men lagen är inte precis och måste ibland tolkas med sunt förnuft. Mossor och lavar finns inte med i lagtexten och får antagligen plockas - men inte i stora mängder eller till försäljning.

Du får inte hugga ner eller skada växande träd. Buskar nämns inte i lagen, men att exempelvis ta en enbuske

Bär, svamp och blommor får plockas fritt.
är knappast tillåtet. Löst liggande grenar får du däremot ta.

Vissa växter är fridlysta. En del fridlysta växter får inte plockas alls. I andra fall kan fridlysning av en växt innebära att du får plocka en bukett till dig själv, men att det är förbjudet att gräva upp den med rötterna eller plocka den för försäljning.

Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Gå, cykla, rida
Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen. Men det finns vissa undantag för att inte störa eller förstöra. Det är förbjudet att ta sig fram över tomt eller plantering, oavsett risken för skada på mark eller växtlighet.

Det kan också finnas andra markområden som du inte får passera, om det är risk för att marken skadas. En skogsplantering med späda plantor bör betraktas som förbjudet område.
Över åkrar är det förbjudet att ta sig fram under den tid på året när det finns risk för att grödan kan ta skada. Men när marken är frusen och snötäckt är det inget som hindrar att du går eller åker skidor över åkermark.

För cykling i naturen gäller ungefär detsamma. Du får inte cykla över en tomt för att inte störa dem som bor i huset. Du får inte heller cykla över planteringar eller andra känsliga områden. Tänk särskilt på att undvika lavmarker och berghällar med lavar och mossor.

I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

Du får rida i naturen. Men allemansrätten sträcker sig inte lika långt för dig som ryttare som för den som tar sig fram till fots i naturen. Det beror på att ridning kan skada marken. Du får därför inte rida på områden där det är risk för skada på marken. Vid upprepad ridning på samma platser kan skaderisken vara så stor att du måste ha markägarens tillstånd att rida.

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som oftast inskränker allemansrätten. I

Allemansrätten sträcker sig inte lika långt för ryttare
som för den som tar sig fram till fots.
allmänhet är det förbjudet att rida annat än på särskilt markerade stigar eller leder. Det kan också vara ridförbud i hela området.

Stängsel
En markägare får inte sätta upp stängsel för att utestänga människor från mark där allemansrätten gäller. Om ett djurstängsel hindrar allmänheten att nå viktiga friluftsområden kan länsstyrelsen ålägga markägaren att ordna en genomgång i stängslet, exempelvis en stätta eller grind. Du har rätt att passera över stängsel för att nå mark där allemansrätten gäller.

Enskilda vägar
Enskilda vägar har stor betydelse för friluftslivet och möjligheterna att använda allemansrätten. Men motortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas.

Läs mer
Du kan läsa mera i detalj på Naturvårdsverkets webbsidor om allemansrättenlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 2011-10-13 08.45

Kontakt
Stig Wallerman
033-35 70 67
boras.stad@boras.se

Besöksadress
Stadshuset
Kungsgatan 55

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Mer information
Du kan läsa mera i detalj på Naturvårdsverkets webbsidor om allemansrättenlänk till annan webbplats.
Tfn 033-35 70 00     e-post boras.stad@boras.se     Postadress Borås Stad 501 80 Borås

Om webbplatsen >>               RSS>>