Meny

Meny

Skolutveckling

Skolutvecklingsområde

Under höstterminen 2016 arbetar Trandaredskolans pesonal med ett nytt utvecklingsområde som innefattar diskrimineringsgrunderna och fokus vilar på funktionsnedsättning denna terminen. All personal kommer fördjupa sig i området och vid studiedagar och APT kommer arbetet att fortgå parrarrellt med att personalen arbetar med det tillsammans med skolans elever.

Diskrimineringslagen 2008:567

"Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."

(hämtad: www.do.se)


Vårterminen 2016 skall all pedagogisktknuten personal på Trandaredskolan arbeta med ett skolutvecklingsområde gällande delaktighet och inflytande utefter Skolverkets material ”Barns och elevers delaktighet och inflytande”.

Visionen är att personalen skall öka barns och elevers delaktighet och inflytande i sitt eget lärande och i sin egen utveckling samt öka personalens medvetenhet kring delaktighet och inflytande.

Vad säger styrdokumenten?

Enligt Skolverket (2014)…

  • ”Att barn och elever känner sig delaktiga och har möjlighet att utöva inflytande över det egna arbetet är en demokratisk princip i styrdokumenten.
  • I Barnkonventionen står att barn har rätt att få säga sin mening i frågor som rör dem samt att få åsikten respekterad och beaktad i förhållande till ålder och mognad. I förarbetena till skollagen har detta varit vägledande. Detta avspeglas sedan i läroplanerna till exempel i del 1 under rubriker som ”Inflytande och delaktighet”.
  • I förskolan ska barn få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande. I skolan ska elever kunna utöva reellt inflytande när det gäller arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll.
  • Barn och elever förväntas utveckla demokratiska förmågor genom att de deltar i beslutsfattande processer.”

 

Trandaredskolans utvecklingsplan för läsåret 16/17 med nya mål och visoner med en utvärdering av läsåret 15/16 finns att tillgå härWord.

Vid fel på sidan kontakta:

Publicerad: 2017-01-10 09.09
Senast ändrad: 2017-04-20 14.31

Dela sidan: Skolutveckling

g q n C

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–17.00
Fredag: 07:30–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats

Organisationsnummer
212000-1561

Om webbplatsen

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Telefon
Växel: 033-35 70 00

E-post
boras.stad@boras.se

Öppettider
Måndag–torsdag 07.30–17.00
Fredag 07:00–16:00

Postadress
Borås Stad
501 80 Borås

Besök oss
Stadshuset: Kungsgatan 55

Kontaktinformation till våra verksamheter

Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Synpunkter och felanmälan
Dina synpunkter på våra tjänster och verksamheter hjälper oss bli bättre.

Du kan också felanmäla problem på våra parker, gator med mer.

Organisationsnummer
212000-1561

p

Kontakt