Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med samarbetspartners på lokal, regional, nationell och internationell nivå för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Miljö- och konsumentnämnden styr förvaltningen politiskt.

Uppdrag och ansvar

Miljöförvaltningens uppdrag och ansvar är att se till att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering, receptfria läkemedel, alkohol och tobak.

Miljöförvaltningens konsumentrådgivare ger information, råd och stöd när det gäller konsumenters rättigheter och skyldigheter. Förvaltningens budget- och skuldrådgivare arbetar förebyggande och ger stöd till skuldutsatta personer.

Förvaltningen arbetar i övrigt bland annat med naturvård och miljöövervakning, energi- och klimatrådgivning samt med hållbarhetskommunikation.

Förvaltningen arbetar mot målen:

  • Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter
  • Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras
  • Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas
  • Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås
  • Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas
  • Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror
  • Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning

Miljöförvaltningen är en miljödiplomerad verksamhet

Miljöförvaltningen har från 2018 ett miljöledningssytem som följer standarden för miljödiplomering. Detta innebär att förvaltningen arbetar systematiskt med att förbättra sin miljöprestanda och följer den standard som Svensk miljöbas anger. Det är Miljöstrategen i Jönköpinglänk till annan webbplats som följer upp förvaltningens miljöarbete.

Mer detaljer kring förvaltningens redovisning av miljöpåverkan och åtgärder kan läsas i miljöhandboken, Miljöförvaltningen 2020PDF.

Agneta Sander

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar bland annat för kvalitets- och utvecklingsarbete, ledningsfrågor, personal och budget.

Agneta Sander
Telefon: 033-35 30 03
Mobil: 0730-85 55 05

 

 

d

Fakta om förvaltningen

  • Antal anställda: 70
  • Besöksadress: Fullmäktigehuset, Sturegatan 42
  • Nettobudget: 25 000 000 kronor

Tillgängliga lokaler

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Fullmäktigehuset är anpassat för dig.

Fullmäktigehuset i Tillgänglighetsdatabasenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-06-24 09.28

Ändrad av:

Dela sidan: Miljöförvaltningen

g q n C