Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås driver en komplett verksamhet inom bygglov, detaljplanering, strategisk samhällsplanering, mark och exploatering, stora projekt, mätning och kartproduktion.

Förvaltningen styrs av Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen, som fastställer mål för Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av sju avdelningar:

Uppdrag och ansvar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska

 • arbeta för en långsiktigt god boende-, arbets- och fritidsmiljö för kommunens invånare
 • arbeta för att plan- och bygglagens och miljöbalkens intentioner som handlar om hushållande med naturresurser, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls
 • arbeta för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen
 • arbeta med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen ska

 • leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt
 • skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert.
 • leda förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp
 • ansvara för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen
 • se till att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och den egna nämndens beslut och uppdrag verkställs och följs upp
 • samverka med andra förvaltningar och andra aktörer inom verksamhetsområdet.

Kontakt

Jonas Ward, förvaltningschef
Telefon: 033-35 85 78

Julia Goffe, processledare
Telefon: 033-35 85 29

Stadsarkitekt

Stadsarkitekten har en strategiskt samordnande roll. Hen har ett nära samarbete med såväl näringsliv, arkitekter och byggherrar som politiker och tjänstepersoner. Dessutom är dialogen med boråsarna en stor del i arbetet.

I samhällsbyggnadsprocessen är arkitektur och stadsbyggnadsprinciper viktiga ingredienser och det är i dessa som stadsarkitekten kan påverka för att Borås ska vara en stad som hänger samman och attraherar.

Kontakt

Richard Mattsson, stadsarkitekt
Telefon: 033-35 84 75

Information, ikon

Fakta om förvaltningen

 • Antal anställda: Cirka 100
 • Besöksadress: Kungsgatan 55
 • Nettobudget: 72 000 000
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender