Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att underlätta för åretruntboende genom att möjliggöra större byggrätter samt att komplettera planområdet med 35 nya bostadstomter i samband med att kommunalt vatten- och avlopp (VA) byggs ut.

Detaljplanen syftar vidare till att stärka friluftslivets intressen genom att införa kommunalt huvudmannaskap för den kommunägda naturmarken och en av de tre badplatserna, vilken blir en allmän badplats. Detaljplanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planområdet berör strandskydd. Planförslaget stämmer väl med Borås översiktsplan; Bosnäs är utpekad som Ort av lokal betydelse, vilket ger stöd för en viss komplettering av bostäder. Föreslagna bostäder understödjer en kostnadseffektiv utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. Planförslaget innebär att friluftslivet utvecklas och tillgängliggörs. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Detaljplanen har varit ute på samråd 7 juni -den 2 september 2021.

Vad händer just nu?

Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) beslutade i april att justera verksamhetsplanen för detaljplaner 2022. Bakgrunden till beslutet är att SBN har ansett det nödvändigt att omfördela förvaltningens resurser för att kunna prioritera vissa industriplaner. Det innebär att preliminärt antagande för ett antal andra pågående detaljplaner har behövt senareläggas. För Bosnäs ändras preliminärt antagande till våren 2023. Planarbetet är förnärvarande pausat men kommer att återupptas så fort utrymme ges. Nästa steg i planprocessen är att ta fram en samrådsredogörelse och att revidera detaljplanen inför granskning, då nästa tillfälle att lämna synpunkter kommer att ges.

 

Planhandlingar från samrådet för nedladdning:

Utredningar

Samrådsmöte 14 juni

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04 e-post: elena.eckhardt@boras.se

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon 033-35 85 15, e-post felix.lorentzon@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Information om vatten och avlopp

Parallellt med detaljplanearbetet pågår planeringen av kommunalt vatten- och avlopp till Bosnäs.
Mer information hittar ni på Borås Energi och Miljös hemsida: VA-utbyggnad till Bosnäs Länk till annan webbplats..

 

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Bosnäs.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol