Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Samråd | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att underlätta för åretruntboende genom att möjliggöra större byggrätter samt att komplettera planområdet med 35 nya bostadstomter i samband med att kommunalt vatten- och avlopp (VA) byggs ut.

Detaljplanen syftar vidare till att stärka friluftslivets intressen genom att införa kommunalt huvudmannaskap för den kommunägda naturmarken och en av de tre badplatserna, vilken blir en allmän badplats. Detaljplanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planområdet berör strandskydd. Planförslaget stämmer väl med Borås översiktsplan; Bosnäs är utpekad som Ort av lokal betydelse, vilket ger stöd för en viss komplettering av bostäder Föreslagna bostäder understödjer en kostnadseffektiv utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. Planförslaget innebär att friluftslivet utvecklas och tillgängliggörs.

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Samrådstiden pågår från den 7 juni -den 22 augusti 2021.

Samrådsmöte

Den 14 juni kl 18-20 bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte via Teams. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och det finns möjlighet att ställa frågor. Anslut på din dator eller mobil. Anslut gärna i god tid innan mötet om du är osäker på hur det fungerar.

Klicka här för att delta i mötet. Länk till annan webbplats.

Prata med handläggaren

Handläggare för detaljplanen, Elena Eckhardt kan kontaktas under perioden 7 juni-9 juli samt 16 -20 augusti.

Bokningsbara tider för video- eller telefonmöte finns 17, 23 och 28 juni em och kan bokas i vårt bokningssystem Länk till annan webbplats.. Det går också bra att höra av dig via mail eller telefon vid annan tidpunkt med dina frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkterna/remissvar senast den 22 augusti via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (P 2006-2), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna synpunkter. Om du som sakägare inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Planhandlingar för nedladdning:

Utredningar

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04 e-post: elena.eckhardt@boras.se

Planarkitekt Felix Lorentzon, telefon 033-35 85 15 Länk till annan webbplats., e-post felix.lorentzon@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, telefon: 033-35 85 72 Länk till annan webbplats., e-post: michaela.kleman@boras.se

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Information om vatten och avlopp

Parallellt med detaljplanearbetet pågår planeringen av kommunalt vatten- och avlopp till Bosnäs.
Mer information hittar ni på Borås Energi och Miljös hemsida: VA-utbyggnad till Bosnäs Länk till annan webbplats..

 

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Bosnäs.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol