Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Bearbetning inför granskning | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Syftet med detaljplanen är att underlätta för åretruntboende genom att möjliggöra större byggrätter samt att komplettera planområdet med 35 nya bostadstomter i samband med att kommunalt vatten- och avlopp (VA) byggs ut.

Detaljplanen syftar vidare till att stärka friluftslivets intressen genom att införa kommunalt huvudmannaskap för den kommunägda naturmarken och en av de tre badplatserna, vilken blir en allmän badplats. Detaljplanen syftar till att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Planområdet berör strandskydd. Planförslaget stämmer väl med Borås översiktsplan; Bosnäs är utpekad som Ort av lokal betydelse, vilket ger stöd för en viss komplettering av bostäder. Föreslagna bostäder understödjer en kostnadseffektiv utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp. Planförslaget innebär att friluftslivet utvecklas och tillgängliggörs. En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behövs.

Detaljplanen har varit ute på samråd 7 juni -den 2 september 2021. Under 2022 gjorde Samhällsbyggnadsnämnden en omprioritering och planarbetet med Bosnäs pausades.

Vad händer just nu?

I produktionsplanen för 2023 har Samhällsbyggnadsnämnden beslutat att åter prioritera arbetet med detaljplanen för Bosnäs. Planarbetet har återupptagits, vi ser för närvarande över inkomna synpunkter från samrådet och arbetar med revideringar av planförslaget. Det kommer att ges ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter under granskningen. Preliminär tidplan är granskning av detaljplanen i höst och antagande första kvartalet 2024. Under granskningen kommer kommunen att bjuda in till ett nytt informationsmöte.

Information om vatten och avlopp

Parallellt med detaljplanearbetet pågår planeringen av kommunalt vatten- och avlopp till Bosnäs.
Mer information hittar ni på Borås Energi och Miljös hemsida: VA-utbyggnad till Bosnäs Länk till annan webbplats..

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplaner och program som ska prioriteras 2023 kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Produktionsplan för Samhällsbyggnadsprocessen

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Handlingar från samrådet 2021

Utredningar från samrådet 2021

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Bosnäs.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol