Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-23
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-20
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-20
  Protokollet justerades: 2021-09-22
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-16
  Protokollet justerades: 2021-09-21
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-13
  Protokollet justerades : 2021-09-20
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
  Protokoll för nedladdning Pdf, 167.6 kB.


 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-06
  Protokollet justerades : 2021-09-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-14
  Protokollet justerades: 2021-08-16
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-16
  Protokollet justerades: 2021-09-17
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-14
  Protokollet justerades: 2021-09-16
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-14
  Protokollet justerades: 2021-09-16
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arvodesdelegationen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-02
  Protokollet justerades : 2021-09-16
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
  Protokoll för nedladdning Pdf, 206.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-03
  Protokollet justerades : 2021-09-14
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 335.4 kB.

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-30
  Protokollet justerades : 2021-09-08
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 168.1 kB.


 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-31
  Protokollet justerades: 2021-08-06
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-25
  Protokollet justerades: 2021-09-06
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-23
  Protokollet justerades : 2021-09-06
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-03-25
  Protokollet justerades: 2021-03-25
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) Länk till annan webbplats. och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) Länk till annan webbplats..

Planprogram och detaljplaner

Samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning

 • Granskning om:
  Trandared, Svärdsfästet 4
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medf...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Trandared, Svärdsfästet 4

Antagna

 • Antagande om:
  Centrum, Morfeus 7 Detaljplanen gränsar till planen för Morfeus 5 med flera Öppnas i nytt fönster..Kommunstyrelsen gav 2020-07-02 genom delegationsbeslut §512 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren i...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Centrum, Morfeus 7
 • Antagande om:
  Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan) Planområdet är beläget i stadsdelen Hulta, mitt emot Hulta torg. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. Detaljplan...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)
 • Antagande om:
  Viared Västra, Viared 14:19 med flera Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed riksväg 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befin...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Viared Västra, Viared 14:19 med flera
 • Antagande om:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-23
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-21
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-20
  Protokollet justerades: 2021-09-23
  Protokollet finns: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-20
  Protokollet justerades: 2021-09-22
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-16
  Protokollet justerades: 2021-09-21
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-13
  Protokollet justerades : 2021-09-20
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
  Protokoll för nedladdning Pdf, 167.6 kB.


 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-06
  Protokollet justerades : 2021-09-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-14
  Protokollet justerades: 2021-08-16
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-16
  Protokollet justerades: 2021-09-17
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-14
  Protokollet justerades: 2021-09-16
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-14
  Protokollet justerades: 2021-09-16
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Arvodesdelegationen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-02
  Protokollet justerades : 2021-09-16
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
  Protokoll för nedladdning Pdf, 206.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-09-03
  Protokollet justerades : 2021-09-14
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 335.4 kB.

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-30
  Protokollet justerades : 2021-09-08
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 168.1 kB.


 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-31
  Protokollet justerades: 2021-08-06
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-25
  Protokollet justerades: 2021-09-06
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-08-23
  Protokollet justerades : 2021-09-06
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-03-25
  Protokollet justerades: 2021-03-25
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagen:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att by...
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17
 • Antagen:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att by...
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17