Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2018-01-23
  Sammanträdet hölls: 2018-01-23
  Protokollet justerades: 2018-01-23
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningens kundmottagning, plan 5, Stadshuset
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2018-01-19
  Sammanträdet hölls: 2018-01-17
  Protokollet justerades: 2018-01-19
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-01-19
  Sammanträdet hölls: 2018-01-08
  Protokollet justerades: 2018-01-18
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sjuhärads Samordningsförbund

  Anslaget den: 2018-01-11
  Sammanträdet hölls: 2017-12-13
  Protokollet justerades: 2018-01-03
  Protokollet finns hos: Sjuhärads samordningsförbund, Österlånggatan 74, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2018-01-11
  Sammanträdet hölls: 2017-12-18
  Protokollet justerades: 2018-01-10
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-01-11
  Sammanträdet hölls: 2017-12-18
  Protokollet justerades: 2018-01-10
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-01-03
  Sammanträdet hölls: 2017-12-20
  Protokollet justerades: 2018-01-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, Borås
  Protokoll för nedladdning

Justering av nämndprotokoll fortsättning

Just nu finns inga anslagna protokolljusteringar.

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt...
  Lämna synpunkt senast: 2018-01-28
  Mer om: Viared Västra, Viared 14:19 m.fl.
 • Samråd om:
  Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 
  Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för att bebygga tomten med kommunal verksamhet. Begäran grundar sig på att Lokalförsörjningsförvaltningen behöver mark för att bygga för kommunal verksamhet, t.ex...
  Lämna synpunkt senast: 2018-02-08
  Mer om: Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 
 • Samråd om:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har Svensgärde/Sörmarken/Hulta studerats.Kommunstyrelsen gav 2017-...
  Lämna synpunkt senast: 2018-02-08
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
 • Granskning av:
  Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset
  Fastigheten Eko 10 har tidigare ingått i detaljlanen för Centrum, Viskaholm 2 m.fl som gick ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-09-30 §Pl 6/10. Sedan samrådet för detaljplanen ...
  Mer om: Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset

 • Granskning av:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvarters...
  Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

 • Granskning av:
  Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen) Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt at...
  Mer om: Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den: 2018-01-23
  Sammanträdet hölls: 2018-01-23
  Protokollet justerades: 2018-01-23
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningens kundmottagning, plan 5, Stadshuset
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den: 2018-01-19
  Sammanträdet hölls: 2018-01-17
  Protokollet justerades: 2018-01-19
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-01-19
  Sammanträdet hölls: 2018-01-08
  Protokollet justerades: 2018-01-18
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sjuhärads Samordningsförbund

  Anslaget den: 2018-01-11
  Sammanträdet hölls: 2017-12-13
  Protokollet justerades: 2018-01-03
  Protokollet finns hos: Sjuhärads samordningsförbund, Österlånggatan 74, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den: 2018-01-11
  Sammanträdet hölls: 2017-12-18
  Protokollet justerades: 2018-01-10
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2018-01-11
  Sammanträdet hölls: 2017-12-18
  Protokollet justerades: 2018-01-10
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet
  Protokoll för nedladdning

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den: 2018-01-03
  Sammanträdet hölls: 2017-12-20
  Protokollet justerades: 2018-01-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, Borås
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt...
  Mer om: Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. Lämna synpunkt senast: 2018-01-28
 • Samråd om:
  Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 
  Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan för att bebygga tomten med kommunal verksamhet. Begäran grundar sig på att Lokalförsörjningsförvaltningen behöver mark för att bygga för kommunal verksamhet, t.ex...
  Mer om: Sörmarken, Bankbudet 5 - Sörmarksliden 
  Lämna synpunkt senast: 2018-02-08
 • Samråd om:
  Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behov av ytterligare förskolor. Arbetet med att hitta lämpliga platser för dessa pågår och besluten om lokaliseringar sker löpande. I denna omgång har Svensgärde/Sörmarken/Hulta studerats.Kommunstyrelsen gav 2017-...
  Mer om: Sörmarken, Hulta 4:1 (Bultastensparken)
  Lämna synpunkt senast: 2018-02-08
 • Granskning av:
  Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset
  Fastigheten Eko 10 har tidigare ingått i detaljlanen för Centrum, Viskaholm 2 m.fl som gick ut på samråd efter ett delegationsbeslut av planchefen 2010-09-30 §Pl 6/10. Sedan samrådet för detaljplanen ...
  Mer om: Centrum, Kv. Eko 10, Gamla Postenhuset

 • Granskning av:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvarters...
  Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

 • Granskning av:
  Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen) Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt at...
  Mer om: Bergsäter, del av Bergsäter 1:1 (Backadalen)