Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-15
  Protokollet justerades: 2021-06-16
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-16
  Protokollet justerades: 2021-06-16
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-15
  Protokollet justerades: 2021-016-17
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-15Protokollet justerades: 2021-06-16
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-28
  Protokollet justerades : 2021-06-11
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen Olovsholmsgatan 12, Borås. 
  Protokoll för nedladdning Pdf, 325.7 kB.


 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-03
  Protokollet justerades : 2021-06-15
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 167.1 kB.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-07
  Protokollet justerades: 2021-06-10
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-07
  Protokoll § 267 justerades : 2021-06-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-07Protokollet justerades: 2021-06-07
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-17
  Protokollet justerades : 2021-06-07
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-25
  Protokollet justerades : 2021-06-07
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 168.4 kB.

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-24
  Protokollet justerades : 2021-05-31
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-27
  Protokollet justerades: 2021-05-31
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-25
  Protokollet justerades: 2021-05-28
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-11
  Protokollet justerades : 2021-05-27
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Pdf, 407.3 kB.

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-26
  Protokollet justerades: 2021-05-27
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-20
  Protokollet justerades: 2021-05-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-04-20
  Protokollet justerades: 2021-04-22
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-03-25
  Protokollet justerades: 2021-03-25
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-03-01
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) Länk till annan webbplats. och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) Länk till annan webbplats..

 • Kungörelse om ny regional avfallsplan

  Anslaget den:
  Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen ställs ut för samråd under perioden 2 mars, 2021 till 31 mars, 2021.Avfallsplanen finns nu som remissversion och berörda parter och allmänheten ges möjlighet att kommentera innehållet.

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen) Planområdet ligger i sydvästra Viared, söder om korsningen mellan Segloravägen och Prognosgatan och syftar till att möjliggöra en utökning av befintlig industrifastighet.
  Detaljplanen var utsänd på samråd i oktober 2013 och pausades i avvaktan på arbe...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Viared, del av Viared 5:1 (Segloravägen)
 • Samråd om:
  Kyllared, Svensgärde 3:1 med flera Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för del av Kyllared. Området är beläget i anslutning till Kyllareds väg, söder om riksväg 40 i nära anslutning till Kyllaredsmotet. Detaljplanen anpassas för transportorienterad verksamhet eller verksa...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Kyllared, Svensgärde 3:1 med flera
 • Samråd om:
  Centrum, Kvarteret Nornan 1 Kvarteret Nornan ligger vid korsningen Kungsleden/Stora Brogatan. Idag används det till parkering, park och kommunala verksamheter. Syftet med planprogrammet är att översiktligt utreda förutsättningar, ta fram en eller flera målbilder och strukturer ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Centrum, Kvarteret Nornan 1
 • Samråd om:
  Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)
  Syftet med detaljplanen är att underlätta för åretruntboende genom att möjliggöra större byggrätter samt att komplettera planområdet med 35 nya bostadstomter i samband med att kommunalt vatten- och avlopp (VA) byggs ut.Detaljplanen syftar vidare till...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera (Bönåsvägen med flera)

Granskning

 • Granskning om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar kvarteren Åkermyntan, belägna söder om Neumansgatan, längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerf...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
 • Granskning om:
  Lundaskog, Viared 7:3
  Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog. Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur för det aktuella planområdet.Samhällsbyggnadsförvaltningen i ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Lundaskog, Viared 7:3

Antagna

 • Antagande om:
  Centrum, Makrillen 11
  Planområdet ligger mellan Sankt Ansgars Griftegård och motorvägen, intill Varbergsvägen. Området används idag till markparkering.Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-17 i beslut § 62 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att änd...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Centrum, Makrillen 11
 • Antagande om:
  Frufällan, Sölebo 1:44
  Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-02-24 beslutsnummer §48. Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. En besvärshänvisning, som framgår av hur överklagande ska ske, har s...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Frufällan, Sölebo 1:44
 • Antagande om:
  Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6) Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-03-25 beslutsnummer §102Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. Borås Stad har gjort en bedömning om vilka Borås Stad anser vara sakä...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)
 • Antagande om:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att bygga mera inom fastigheterna. Huvudbyggnaderna inom...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-15
  Protokollet justerades: 2021-06-16
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-16
  Protokollet justerades: 2021-06-16
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-15
  Protokollet justerades: 2021-016-17
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-15Protokollet justerades: 2021-06-16
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-28
  Protokollet justerades : 2021-06-11
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen Olovsholmsgatan 12, Borås. 
  Protokoll för nedladdning Pdf, 325.7 kB.


 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-03
  Protokollet justerades : 2021-06-15
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 167.1 kB.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-07
  Protokollet justerades: 2021-06-10
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-07
  Protokoll § 267 justerades : 2021-06-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-06-07Protokollet justerades: 2021-06-07
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-17
  Protokollet justerades : 2021-06-07
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-25
  Protokollet justerades : 2021-06-07
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdning Pdf, 168.4 kB.

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-24
  Protokollet justerades : 2021-05-31
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-27
  Protokollet justerades: 2021-05-31
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-25
  Protokollet justerades: 2021-05-28
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-11
  Protokollet justerades : 2021-05-27
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Pdf, 407.3 kB.

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-26
  Protokollet justerades: 2021-05-27
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-05-20
  Protokollet justerades: 2021-05-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-04-20
  Protokollet justerades: 2021-04-22
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-03-25
  Protokollet justerades: 2021-03-25
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-03-01
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

 • Kungörelse om ny regional avfallsplan

  Anslaget den:
  Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen ställs ut för samråd under perioden 2 mars, 2021 till 31 mars, 2021.Avfallsplanen finns nu som remissversion och berörda parter och allmänheten ges möjlighet att kommentera innehållet.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
 • Antagen:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att by...
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17
 • Antagen:
  Alideberg, Glesvingen 17 Planens syfte är att göra det möjligt att omvandla byggnaderna på fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 från industriändamål till bostads- och centrumändamål. Planen ger också möjlighet att by...
  Mer om: Alideberg, Glesvingen 17