Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-29
  Protokollet justerades : 2023-06-05
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades : 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-25
  Protokollet justerades: 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades : 2023-05-26
  Protokollet finns hos: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-25
  Protokollet justerades: 2023-05-26
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-24
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-23
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-11
  Protokollet justerades: 2023-05-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-15
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-15Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-19
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-04-28
  Protokollet justerades : 2023-05-16
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Protokoll för nedladdning Pdf, 376.1 kB.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-04-18
  Protokollet justerades: 2023-04-20
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2022-12-12Protokollet justerades: 2022-12-14
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Planprogram och detaljplaner

Samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning

 • Granskning om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar kvarteren Åkermyntan, belägna söder om Neumansgatan, längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerf...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera

Antagna

 • Antagande om:
  Svaneholm, Bogryd 4:7
  Planområdet ligger vid korsningen av Bogrydsvägen och Egnahemsvägen i Svaneholm.Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. På fastigheten finns idag ett
  bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hu...

  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Svaneholm, Bogryd 4:7

Laga kraft

 • Sandared, del av Sandared 1:89,Sandevi, bussvändplats Skogshill övre
  Kungörelse om laga kraftDetaljplanen fick laga kraft 2022-10-19. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-22 §275.Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om...
  Sandared, del av Sandared 1:89,Sandevi, bussvändplats Skogshill övre
 • Trandared, Svärdsfästet 4
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.Planen har fått laga kraft den 28 februari 2023. Produktions...
  Trandared, Svärdsfästet 4
 • Trandared, Svärdsfäset 1 och 2
  Planens syfte är att upphäva tomtindelning berörande fastigheterna Svärdsfästet 1 och 2 för att möjliggöra fastighetsreglering. Området ligger i stadsdelen Trandared utmed Söderkullagatan.Upphävandet av tomtindelningen är en planändring som rör en ad...
  Trandared, Svärdsfäset 1 och 2
 • Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen Planområdet ligger vid korsning Åsahagsvägen/Storåsavägen.Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksamhet. Nuvarande gru...
  Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen
 • Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.En behovsbedömning har gjorts som visar att planen in...
  Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-29
  Protokollet justerades : 2023-06-05
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades : 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-25
  Protokollet justerades: 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades : 2023-05-26
  Protokollet finns hos: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-25
  Protokollet justerades: 2023-05-26
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-24
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-23
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-11
  Protokollet justerades: 2023-05-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-15
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-15Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-19
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-17
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-04-28
  Protokollet justerades : 2023-05-16
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Protokoll för nedladdning Pdf, 376.1 kB.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-04-18
  Protokollet justerades: 2023-04-20
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2022-12-12Protokollet justerades: 2022-12-14
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2022-11-29
  Protokollet justerades: 2022-12-05
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.