Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades : 2020-09-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades : 2020-09-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-15
  Protokollet justerades : 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-24
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-24
  Protokollet justerades: 2020-09-24
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21Protokollet justerades: 2020-09-24
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades: 2020-09-23
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-22
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades: 2020-09-23
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-17
  Protokollet justerades: 2020-09-22
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-14
  Protokollet justerades : 2020-09-21
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-17
  Protokollet justerades: 2020-09-21
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-14
  Protokollet justerades: 2020-09-17
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-07
  Protokollet justerades : 2020-09-14
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-28
  Protokollet justerades : 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-09-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-31
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-08-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-25
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den:
  Pandora 5, Lilla Brogatan 31Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter på plan 4 i affärs- kontors- och flerbostadshus.
  Åtgärden medför en avvikelse från gällande detaljplan då fastigheten är avsedd för handelsändamål.
  Hela kungörelsen om Pandora 5PDF

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
  Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.Samrådstiden pågår från ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

Granskning

 • Granskning om:
  Centrum, Vile 7 med flera Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot Kvarngatan få...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Centrum, Vile 7 med flera
 • Granskning om:
  Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Detaljplanens syfte är att är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras genom planläggning av fle...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum
 • Granskning om:
  Sjöbo, Mörkhättan 11 Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Sjöbo, Mörkhättan 11

Antagna

 • Antagande om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av f...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
 • Antagande om:
  Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
  Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet.Planområdet omfattar fastigheterna Gårda 8:1 och Skänstad 7:63 ...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Dalsjöfors, Gårda 8:1 m.fl.
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ca 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är beläget...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd
 • Antagande om:
  Bäckeskog, Pantängen 12
  Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig fastighetsbildning för uppförande av mottagningsstationer för elförsörjningen i Borås. Stationerna ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet för att passa in bland den framtida bebyggelsestrukturen i...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Bäckeskog, Pantängen 12

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades : 2020-09-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades : 2020-09-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-15
  Protokollet justerades : 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-24
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Pantängen
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-24
  Protokollet justerades: 2020-09-24
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21Protokollet justerades: 2020-09-24
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-24
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades: 2020-09-23
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-22
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-21
  Protokollet justerades: 2020-09-23
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-17
  Protokollet justerades: 2020-09-22
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-14
  Protokollet justerades : 2020-09-21
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-17
  Protokollet justerades: 2020-09-21
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-14
  Protokollet justerades: 2020-09-17
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-07
  Protokollet justerades : 2020-09-14
  Protokollet finns hos: Sekretariatet, Kungsgatan 55, 501 80 Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-28
  Protokollet justerades : 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-09-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-31
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-08-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-25
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den:
  Pandora 5, Lilla Brogatan 31Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter på plan 4 i affärs- kontors- och flerbostadshus.
  Åtgärden medför en avvikelse från gällande detaljplan då fastigheten är avsedd för handelsändamål.
  Hela kungörelsen om Pandora 5PDF

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.