Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-12
  Protokollet justerades: 2021-01-12
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-12-18
  Protokollet justerades : 2021-01-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-24Protokollet justerades: 2020-12-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-19
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-20
  Protokollet justerades: 2020-10-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-22
  Protokollet justerades: 2020-10-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-28
  Protokollet justerades : 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-09-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-31
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-08-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Sjömarken, Räveskalla 1:19 Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område (avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.Förlängd samrådstid ti...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Sjömarken, Räveskalla 1:19
 • Samråd om:
  Centrum, Viskaholm 2 med flera
  Riksbyggen och AB Bostäder har i en gemensam ansökan begärt om planändring och markanvisning för kvarteret Viskaholm 2 med flera. Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplan men att marka...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Centrum, Viskaholm 2 med flera

Granskning

 • Granskning om:
  Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6) Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus genom att stycka av befintlig fastighet. Planområdet ligger norr om järnvägen mellan Göteborg och Borås i västra delen av Sjömarken. Avståndet till Sjömarkens centrum ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Sjömarken, Backabo 2:119 (Nötskrikevägen 6)

Antagna

 • Antagande om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av f...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
 • Antagande om:
  Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonis...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är belä...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd
 • Antagande om:
  Centrum, Vile 7 med flera Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot Kvarngatan få...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Centrum, Vile 7 med flera
 • Antagande om:
  Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
  Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.Samrådstiden pågick mell...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-12
  Protokollet justerades: 2021-01-12
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-12-18
  Protokollet justerades : 2021-01-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-24Protokollet justerades: 2020-12-02
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-19
  Protokollet justerades: 2020-11-20
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Utgårdsgatan 9, 504 47 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-11-17
  Protokollet justerades: 2020-11-19
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-20
  Protokollet justerades: 2020-10-22
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-10-22
  Protokollet justerades: 2020-10-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-09-22
  Protokollet justerades: 2020-09-25
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-28
  Protokollet justerades : 2020-09-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-09-01
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-25
  Protokollet justerades: 2020-08-31
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-08-24
  Protokollet justerades: 2020-08-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.