Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-03-02
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-03-01
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23
  Protokollet justerades: 2021-02-26
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades : 2021-01-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23
  Protokollet justerades: 2021-02-26
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-15
  Protokollet justerades : 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-08
  Protokollet justerades : 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-01
  Protokollet justerades : 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23Protokollet justerades: 2021-02-24
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-16
  Protokollet justerades: 2021-02-19
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-18
  Protokollet justerades: 2021-02-18
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-16
  Protokollet justerades: 2021-02-19
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-16
  Protokollet justerades: 2021-02-19
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-08
  Protokollet justerades : 2021-02-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-25
  Protokollet justerades : 2021-02-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-11
  Protokollet justerades : 2021-02-15
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-29
  Protokollet justerades : 2021-02-09
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-01-18
  Protokollet justerades : 2020-02-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om ny regional avfallsplan

  Anslaget den:
  Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen ställs ut för samråd under perioden 2 mars, 2021 till 31 mars, 2021.Avfallsplanen finns nu som remissversion och berörda parter och allmänheten ges möjlighet att kommentera innehållet.
 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den:
  Innerstaden 1:1, Västerbrogatan 12, Borås Bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum på restaurangFristads Prästgård 1:100 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshusFristads Prästgård 1:100 Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus samt förråds-/carportbyggnadHela kungörelsen om Innerstaden 1:1och Fristads Prästgård 1:100PDF 

Planprogram och detaljplaner

Samråd

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.

Granskning

Just nu finns inga detaljplaner på granskning.

Antagna

 • Antagande om:
  Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
  Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av f...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Bergsäter, Åkermyntan 5 med flera
 • Antagande om:
  Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonis...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
 • Antagande om:
  Frufällan, Sölebo 1:44
  Samhällsbyggnadsnämnden antog detaljplanen 2021-02-24 beslutsnummer §48. Om antagandebeslutet inte överklagas får planen laga kraft tre veckor efter att antagandebeslutet anslagits. En besvärshänvisning, som framgår av hur överklagande ska ske, har s...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Frufällan, Sölebo 1:44
 • Antagande om:
  Trandared, Järnhättan 5 med flera (Trandaredsgatan 5) Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. Därför ställs också krav på högre bo...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Trandared, Järnhättan 5 med flera (Trandaredsgatan 5)
 • Antagande om:
  Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av cirka 430 bostäder, en förskola och närservice. Bostäderna föreslås med varierande byggnadshöjder, två-sju våningar och med en blandning av flerbostadshus samt rad- och kedjehus. Planområdet är belä...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 med flera - Räfseryd
 • Antagande om:
  Centrum, Vile 7 med flera Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot Kvarngatan få...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Centrum, Vile 7 med flera
 • Antagande om:
  Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, Kristineberg Centrum Detaljplanens syfte är att är att ge möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska detaljplanen...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Kristineberg, Gisseberget 1 med flera, Kristineberg Centrum
 • Antagande om:
  Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16
  Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16.Samrådstiden pågick mell...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 16

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-03-02
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-03-01
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23
  Protokollet justerades: 2021-02-26
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades : 2021-01-26
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-24
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23
  Protokollet justerades: 2021-02-26
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Miljö och Konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Miljö och Konsumentnämnden, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-15
  Protokollet justerades : 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-08
  Protokollet justerades : 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-01
  Protokollet justerades : 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-25
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-23Protokollet justerades: 2021-02-24
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-22
  Protokollet justerades: 2021-02-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-16
  Protokollet justerades: 2021-02-19
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-18
  Protokollet justerades: 2021-02-18
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-16
  Protokollet justerades: 2021-02-19
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, plan 4, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-16
  Protokollet justerades: 2021-02-19
  Protokollet finns hos: Österlånggatan 74, plan 2, Borås
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-02-08
  Protokollet justerades : 2021-02-17
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-25
  Protokollet justerades : 2021-02-16
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Krisledningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-11
  Protokollet justerades : 2021-02-15
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2021-01-29
  Protokollet justerades : 2021-02-09
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdningPDF

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2020-01-18
  Protokollet justerades : 2020-02-08
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den:
  Innerstaden 1:1, Västerbrogatan 12, Borås Bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum på restaurangFristads Prästgård 1:100 Bygglov för nybyggnad av flerbostadshusFristads Prästgård 1:100 Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus samt förråds-/carportbyggnadHela kungörelsen om Innerstaden 1:1och Fristads Prästgård 1:100PDF 
 • Kungörelse om ny regional avfallsplan

  Anslaget den:
  Den nya avfallsplanen ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för Boråsregionen ställs ut för samråd under perioden 2 mars, 2021 till 31 mars, 2021.Avfallsplanen finns nu som remissversion och berörda parter och allmänheten ges möjlighet att kommentera innehållet.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.