Logotyp för Borås Stad

Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Just nu finns inga anslagna nämndsammanträden.

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-28
  Protokollet justerades : 2023-09-28
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3.
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-25
  Protokollet justerades: 2023-09-27
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-25
  Protokollet justerades : 2023-09-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-21
  Protokollet justerades: 2023-09-26
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-25
  Protokollet justerades: 2023-09-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-20
  Protokollet justerades: 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Digitalt
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-11
  Protokollet justerades : 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-11
  Protokollet justerades : 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-21
  Protokollet justerades: 2023-09-22
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-22
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-18
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-20
  Protokollet justerades: 2023-09-22
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-20
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö- och konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-18
  Protokollet justerades: 2023-09-20
  Protokollet finns hos: Miljöförvaltningen, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19 Protokollet justerades: 2023-09-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-01
  Protokollet justerades : 2023-09-15
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Protokoll för nedladdning Pdf, 759.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-08-29
  Protokollet justerades: 2023-08-31
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

Kungörelser

Planprogram och detaljplaner

Samråd

 • Samråd om:
  Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan Planens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus längs med Fristadsvägen. Planens utformning syftar även till att värna om befintliga höga naturväden. Kompensationsåtgärder ska genomföras för ianspråktagande av mark inom friluftsområde ...
  Lämna synpunkt senast:
  Mer om: Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1 - Långestenslyckan

Granskning

Just nu finns inga detaljplaner på granskning.

Antagna

 • Antagande om:
  Hulta, Hultabacke 1 med flera
  Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation anpassad till sin närmiljö.En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömningen med miljökonsek...
  Lämna synpunkt senast: Mer om: Hulta, Hultabacke 1 med flera

Laga kraft

 • Sandared, del av Sandared 1:89,Sandevi, bussvändplats Skogshill övre
  Kungörelse om laga kraftDetaljplanen fick laga kraft 2022-10-19. Detaljplanen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-22 §275.Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om...
  Sandared, del av Sandared 1:89,Sandevi, bussvändplats Skogshill övre
 • Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen Planområdet ligger vid korsning Åsahagsvägen/Storåsavägen.Planens syfte är att i första hand möjliggöra byggnation av LSS-bostäder. Då kommunens behov kan förändras över tid möjliggörs även övriga bostäder samt vårdrelaterad verksamhet. Nuvarande gru...
  Viskafors, Viskarhult 2:68 med flera, Åsahagsvägen
 • Svaneholm, Bogryd 4:7
  Planområdet ligger vid korsningen av Bogrydsvägen och Egnahemsvägen i Svaneholm.Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av ett bostadshus i Svaneholm. På fastigheten finns idag ett
  bostadshus och avsikten är att uppföra ett till liknande hu...

  Svaneholm, Bogryd 4:7

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Just nu finns inga anslagna nämndsammanträden.

Justering av nämndprotokoll

 • Revisorskollegiet

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-28
  Protokollet justerades : 2023-09-28
  Protokollet finns hos: Revisionskontoret, Sturegatan 42, vån 3.
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-25
  Protokollet justerades: 2023-09-27
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-25
  Protokollet justerades : 2023-09-27
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Samhällsbyggnadsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-21
  Protokollet justerades: 2023-09-26
  Protokollet finns hos: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-25
  Protokollet justerades: 2023-09-26
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Servicenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-20
  Protokollet justerades: 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Servicekontoret, Digitalt
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Borås Stadshus AB

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-11
  Protokollet justerades : 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-11
  Protokollet justerades : 2023-09-25
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Förskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-21
  Protokollet justerades: 2023-09-22
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen,Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Arbetslivsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-22
  Protokollet finns hos: Arbetslivsförvaltningen, Österlånggatan 72, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-18
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Vård- och äldrenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Vård- och äldreförvaltningen, Ramnåsgatan 1, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-20
  Protokollet justerades: 2023-09-22
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Tekniska nämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-20
  Protokollet justerades: 2023-09-21
  Protokollet finns hos: Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Miljö- och konsumentnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-18
  Protokollet justerades: 2023-09-20
  Protokollet finns hos: Miljöförvaltningen, Sturegatan 42
  Protokoll för nedladdning

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-19 Protokollet justerades: 2023-09-19
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-09-01
  Protokollet justerades : 2023-09-15
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Protokoll för nedladdning Pdf, 759.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-08-29
  Protokollet justerades: 2023-08-31
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-08-29
  Protokollet justerades: 2023-08-29
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-08-28
  Protokollet justerades: 2023-08-28
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades: 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

 • Valnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-23
  Protokollet justerades : 2023-05-29
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-11
  Protokollet justerades: 2023-05-23
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-05-16
  Protokollet justerades: 2023-05-22
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2023-04-18
  Protokollet justerades: 2023-04-20
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Kulturnämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2022-12-12Protokollet justerades: 2022-12-14
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdning Öppnas i nytt fönster.

 • Grundskolenämnden

  Anslaget den:
  Sammanträdet hölls: 2022-11-29
  Protokollet justerades: 2022-12-05
  Protokollet finns hos: Grundskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 4
  Protokoll för nedladdning

Kungörelser

Just nu finns inga anslagna kungörelser.

Planprogram och detaljplaner

Just nu finns inga detaljplaner på samråd.
Just nu finns inga detaljplaner på samråd.