Anslagstavlan

Anslagstavla

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:

Carl Morberg, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 84 29

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av protokoll från nämnder och kommunalförbund

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-10-23
  Sammanträdet hölls: 2019-10-23
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-10-15
  Sammanträdet hölls: 2019-10-14
  Protokollet justerades: 2019-10-14
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-10-14
  Sammanträdet hölls: 2019-09-30
  Protokollet justerades: 2019-10-14
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2019-10-09
  Sammanträdet hölls: 2019-09-25
  Protokollet justerades: 2019-10-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-09
  Sammanträdet hölls: 2019-10-03
  Protokollet justerades: 2019-10-08
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-10-08
  Sammanträdet hölls: 2019-10-04
  Protokollet justerades: 2019-10-07
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-10-04
  Sammanträdet hölls: 2019-09-26
  Protokollet justerades: 2019-10-04
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-03
  Sammanträdet hölls: 2019-10-01
  Protokollet justerades: 2019-10-03
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-25
  Sammanträdet hölls: 2019-09-23
  Protokollet justerades: 2019-09-25
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-09-23
  Sammanträdet hölls: 2019-09-19
  Protokollet justerades: 2019-09-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-08-26
  Protokollet justerades: 2019-08-28
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-10-04
  Protokollet justerades: 2019-10-07
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-05
  Sammanträdet hölls: 2019-09-04
  Protokollet justerades: 2019-09-04
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

Flyttning och skrotning av fordon

Kommunen kan flytta fordon (gäller även cyklar) som står felaktigt uppställda eller anses övergivna (oftast fordonsvrak). Detta görs med stöd av Lag om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129)länk till annan webbplats och Förordning om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198)länk till annan webbplats.

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-10-10
  Elektra 5 (Västerbrogatan 2) Bygglov för tillbyggnad av affärshus (uppförande av uteservering). Sandared 1:340, 1:377, Sandaredsvägen och Skolvägen, Sandared Bygglov för nybyggnad av inglasade balkonger (befintliga demonteras), samt ny fasadkulör. Avser tre hus. Läs hela kungörelsen om Elektra 5 och Sandared 1:340, 1:377 här.PDF
 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2019-10-17
  Lundby 1:1, Bergslenagatan Borås
  Tidsbegränsat/säsongslov för container som ska användas till glassförsäljning.
  Läs hela kungörelsen om Lundby 1:1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl. Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäde...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-10
  Mer om: Viskafors Rydboholm 1:342 m.fl.
 • Samråd om:
  Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan) Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevara...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-17
  Mer om: Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan)
 • Samråd om:
  Hulta, Klippingen 7 m.fl.
  Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planomr...
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-25
  Mer om: Hulta, Klippingen 7 m.fl.
 • Samråd om:
  Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen.Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för b...
  Lämna synpunkt senast: 2019-11-10
  Mer om: Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
 • Granskning av:
  Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5) Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Tra...
  Mer om: Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5)
 • Granskning av:
  Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
  Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byg...
  Mer om: Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)

 • Antagande av:
  Centrum, Hugin 1 med flera
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås,...
  Mer om: Centrum, Hugin 1 med flera

 • Antagande av:
  Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. D...
  Mer om: Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)

Detta är Borås Stads digitala anslagstavla. Här anslås exempelvis information om kommande nämndsammanträden, justerade nämndprotokoll och andra typer av kungörelser.

Överklaga

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska ske skriftligt till förvaltningsrätten inom tre veckor, från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla att protokollet justerats.

Så överklagar du

Vid frågor om anslagstavlan:
Göran Björklund, kommunsekreterare
Telefon: 033-35 83 00

Kommunfullmäktige och nämndsammanträden

Justering av nämndprotokoll

 • Överförmyndarnämnden

  Anslaget den: 2019-10-23
  Sammanträdet hölls: 2019-10-23
  Protokollet justerades: 2019-10-23
  Protokollet finns hos: Överförmyndarenheten, Bryggaregatan 5
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-10-15
  Sammanträdet hölls: 2019-10-14
  Protokollet justerades: 2019-10-14
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunstyrelsen

  Anslaget den: 2019-10-14
  Sammanträdet hölls: 2019-09-30
  Protokollet justerades: 2019-10-14
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Sekretariatet, Stadshuset, Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

  Anslaget den: 2019-10-09
  Sammanträdet hölls: 2019-09-25
  Protokollet justerades: 2019-10-08
  Protokollet finns hos: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Administrationen
  Olovsholmsgatan 12, Borås.
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lokalförsörjningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-09
  Sammanträdet hölls: 2019-10-03
  Protokollet justerades: 2019-10-08
  Protokollet finns hos: Lokalförsörjningsförvaltningen, Sturegatan 36
  Protokoll för nedladdning

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-10-08
  Sammanträdet hölls: 2019-10-04
  Protokollet justerades: 2019-10-07
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kommunfullmäktige

  Anslaget den: 2019-10-04
  Sammanträdet hölls: 2019-09-26
  Protokollet justerades: 2019-10-04
  Protokollet finns hos: Stadsledningskansliet, Stadshuset Kungsgatan 55, Borås
  Protokoll för nedladdninglänk till annan webbplats

 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

  Anslaget den: 2019-10-03
  Sammanträdet hölls: 2019-10-01
  Protokollet justerades: 2019-10-03
  Protokollet finns hos: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32
  Protokoll för nedladdning

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-25
  Sammanträdet hölls: 2019-09-23
  Protokollet justerades: 2019-09-25
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Förskolenämnden

  Anslaget den: 2019-09-23
  Sammanträdet hölls: 2019-09-19
  Protokollet justerades: 2019-09-23
  Protokollet finns hos: Förskoleförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 3
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Kulturnämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-08-26
  Protokollet justerades: 2019-08-28
  Protokollet finns hos: Klusterhuset, Sturegatan 28
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Fritids- och folkhälsonämnden

  Anslaget den: 2019-09-06
  Sammanträdet hölls: 2019-10-04
  Protokollet justerades: 2019-10-07
  Protokollet finns hos: Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sturegatan 38, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

 • Sociala omsorgsnämnden

  Anslaget den: 2019-09-05
  Sammanträdet hölls: 2019-09-04
  Protokollet justerades: 2019-09-04
  Protokollet finns hos: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, Borås
  Protokoll för nedladdningöppnas i nytt fönster

Kungörelser

 • Kungörelse om inkomna bygglovsansökningar

  Anslaget den: 2019-10-10
  Elektra 5 (Västerbrogatan 2) Bygglov för tillbyggnad av affärshus (uppförande av uteservering). Sandared 1:340, 1:377, Sandaredsvägen och Skolvägen, Sandared Bygglov för nybyggnad av inglasade balkonger (befintliga demonteras), samt ny fasadkulör. Avser tre hus. Läs hela kungörelsen om Elektra 5 och Sandared 1:340, 1:377 här.PDF
 • Kungörelse om inkommen bygglovsansökan

  Anslaget den: 2019-10-17
  Lundby 1:1, Bergslenagatan Borås
  Tidsbegränsat/säsongslov för container som ska användas till glassförsäljning.
  Läs hela kungörelsen om Lundby 1:1 här.PDF

Planprogram och detaljplaner

 • Samråd om:
  Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan) Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa intrång och säkerställa bevara...
  Mer om: Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1 (Nya Hultakyrkan) Lämna synpunkt senast: 2019-10-17
 • Samråd om:
  Hulta, Klippingen 7 m.fl.
  Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom planomr...
  Mer om: Hulta, Klippingen 7 m.fl.
  Lämna synpunkt senast: 2019-10-25
 • Samråd om:
  Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate­ringen.Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för b...
  Mer om: Byttorp, Byttorp 3:1 - Fjällgatan
  Lämna synpunkt senast: 2019-11-10
 • Granskning av:
  Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5) Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i anslutning till det i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Tra...
  Mer om: Trandared, Järnhättan 5 m.fl. (Trandaredsgatan 5)
 • Granskning av:
  Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)
  Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byg...
  Mer om: Centrum, Järnvägen 4:2 (Simonsland)

 • Antagen:
  Centrum, Hugin 1 med flera
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås,...
  Mer om: Centrum, Hugin 1 med flera

 • Antagen:
  Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. D...
  Mer om: Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)
 • Antagen:
  Centrum, Hugin 1 med flera
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås,...
  Mer om: Centrum, Hugin 1 med flera

 • Antagen:
  Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan) Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. D...
  Mer om: Tullen, Triangeln 8 m.fl. (Tullastugan)