Meny

Meny

Frisk organisation

Frisk organisation – en möjlighet att arbeta i ett projekt som med nya arbetssätt och samlad kompetens kommer att göra skillnad för Borås Stad och våra medarbetare.

Frisk organisation är ett projekt som spänner över tre år med syftet att arbeta med organisationshälsa. Syftet med projektet är att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till organisationen, alltså den ohälsa som kan sägas skapas av organisatoriska faktorer. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro genom att minska inflödet till sjukskrivning och rehabilitering.

I projektet kommer Borås Stad att skapa ett chefsstödsteam med uppdrag att fånga och hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på organisations- och gruppnivå samt stöd till chef. För att kunna agera proaktivt och fånga sjukfrånvaro i ett tidigt stadium kommer chefsstödsteamet att utgå från ett beslutsstöd som i huvudsak baseras på färsk frånvarostatistik och nyckelindikatorer som gäller sjukfrånvaro. Utifrån den information beslutsstödet ger kommer teamet att i dialog med HR och berörda verksamheter fatta beslut om analys, screening, insats och åtgärd.

Chefsstödsteamet ska arbeta med sjukfrånvaro på arbetsplatsnivå och inte med individrelaterat rehabiliteringsarbete. Det innebär att HR-funktionerna behåller sin stödjande roll i rehabiliteringsarbetet och att och att andra stödjande enheter, som till exempel Medarbetarcentrum*, fortsätter sitt framgångsrika arbetssätt. Individärenden ska även fortsättningsvis hanteras via företagshälsovården och enhetschef har kvar ansvaret för rehabilitering.

Inom ramen för chefsteamets arbete finns det utrymme för att arbeta med olika modeller och verktyg beroende på ärendets karaktär och gruppens gemensamma kunskaper och erfarenheter.

Vem söker vi?

Chefsstödsteamet ska bemannas med sex personer, heltidstjänster, varav fem organisationskonsulter och en chef. Vi söker en blandning av kompetenser med akademisk utbildning och erfarenhet som beteendevetare, hälsovetare, personalvetare, psykolog eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbete, exempelvis mångårigt chefskap. Grunden är betydande erfarenhet av arbete med organisation och grupper. Teamet kommer att möta behovet av stöd till arbetsplatser och chefer i hela den kommunala förvaltningsorganisationen.

Organisation och placering

Projektet kommer att göra ett strategiskt arbete för att öka organisationshälsan i Borås Stad. Teamet för chefsstöd blir en egen enhet under Stadsledningskansliet, avdelningen Personal och förhandling.

*Medarbetarcentrum är en neutral resurs som erbjuder livs- och karriärplanering för medarbetare i Borås Stad som känner behov av förändring eller utveckling.

Läs platsannonserna

Till chefsstödsteamet söker vi fem organisationskonsulter och en enhetschef. Tjänsterna hittar du på boras.se/ledigajobb.

Senast ändrad: 2018-06-27 14.40

Ändrad av:

Dela sidan: Frisk organisation

g q n C