Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Ansökan åtgärd mot buller

För att minska bullerstörningar utmed det trafikintensiva vägnätet i Borås tätort betalar kommunen ut bidrag för bullerdämpande åtgärder till berörda fastighetsägare. Bidraget kan erhållas för fönsterbyte eller kompletteringsfönster som minskar effekten av störningarna enligt det åtgärdsprogram som finns redovisat i Borås Stads bullersaneringsplan.

Bidragets storlek är fastställt av kommunfullmäktige till 1 500 kr inklusive moms per kvadratmeter fönsteryta och betalas ut efter att åtgärderna genomförts och kostnader för genomförandet redovisats.

Om fastigheten har luftintag eller fönsterventilation med anslutning mot gata, kan dessa också behöva åtgärdas för att bättre ljuddämpning skall uppnås. Vid åtgärder på luftintag eller fönsterventilation kan ett bidrag motsvarande 500 kr/st inklusive moms erhållas.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan åtgärd mot buller

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol