Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ansökan åtgärd mot buller

För att minska bullerstörningar utmed det trafikintensiva vägnätet i Borås tätort betalar kommunen ut bidrag för bullerdämpande åtgärder till berörda fastighetsägare. Du som fastighetsägare kan få bidrag för fönsterbyte eller kompletteringsfönster som minskar effekten av störningarna.

Bidragets storlek är fastställt av kommunfullmäktige till 1 500 kr inklusive moms per kvadratmeter fönsteryta och betalas ut efter att åtgärderna genomförts och kostnader för genomförandet redovisats.

Om fastigheten har luftintag eller fönsterventilation med anslutning mot gata, kan dessa också behöva åtgärdas för att bättre ljuddämpning skall uppnås. Vid åtgärder på luftintag eller fönsterventilation kan du som fastighetsägare få bidrag motsvarande 500 kr/st inklusive moms.

Villkor för att få bidrag är:

  1. Att fastigheten omfattas av bullersaneringsplanen.
  2. Att åtgärden får inte påbörjas innan bidragsbeslut fattats.
  3. Att fönsterraden inom 15 meter mätt från körbanekant är berättigade av bidrag (gäller endast centrumgator). Omfattning för villakvarter avgörs från fall till fall.
  4. Att bullernivån efter åtgärd av fönster och ventilationsdon ej överstiger 40 dB(A), i enlighet med kommunens planeringsmål.
  5. Att fastighetsägaren själv ansvarar för ansökan om bygglov.
  6. Att åtgärderna skall vara utförda inom 12 månader efter bidragsbeslutet.
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansökan åtgärd mot buller

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol