Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ordförklaringar kopplat till strandskydd

Här förklaras ord och begrepp som har med strandskydd att göra.

Allemansrättsligt tillgänglig mark

Det markområde och vattenområde som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten kallas för allemansrättslig tillgänglig mark.

Anordning

Kallas också anläggningar. Anordning eller anläggning kan vara till exempel följande; väg, stängsel, staket, vilthägn, häck, sportanläggning, trädgård, gräsmatta, uteplats, berså, lekplats, trappa, flaggstång, upplag, hamn, brygga, pir, båtuppläggningsplats, damm och viltvatten, vindkraftverk, industriella anläggningar, fiskodling, undervattenskablar.

Byggnad

Exempel på byggnader: bostadshus, olika slags uthus, bodar, båthus, badhus, friggebodar, bastubyggnader, omklädningshytter, garage, carportar, skjul, paviljong, kiosker. Även uppställning av husvagnar eller husbåt under längre perioder än normal årssemesterperiod räknas som byggnader.

Dispens

Dispens betyder undantag från allmän lag, tillåtelse i ett enskilt fall.

Fastighet

Fastighet är hela marken och vattenområdet som du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret och fastighetskartan, till exempel Viared 6:7.

Föreläggande

Föreläggande är ett myndighetsbeslut som ställer krav på en part (till exempel dig som fastighetsägare).

Hemfridszon

Hemfridszon är den yta runt din bostad där allemansrätten inte gäller. Om en tomtplats bestämts i ett beslut om strandskyddsdispens avser hemfridszonen tomtplatsen. I andra fall varierar hemfridszonen beroende på typ av byggnad och var byggnaden ligger. Normalt sett har anläggningar så som bryggor ingen hemfridszon.

Laga kraft

När tiden för överklagande har gått ut har ett beslut vunnit laga kraft.
Därefter kan byggnader/anläggningar/anordningar enligt beslutet uppföras.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att till exempel använda en annan fastighets väg, brunn, eller båtplats. Servitutet är inskrivet i fastighetsregistret. Ett servitut upphäver inte lagen om strandskydd. Du behöver därför söka dispens från strandskyddet även om det finns ett servitut.

Strandskyddsområde

Ett strandskyddsområde är ett skyddat land- och vattenområden vid hav, insjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet och räknat från strandlinjen vid normalt vattenstånd. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Särskilda skäl

Särskilda skäl är de som lagen säger kan vara skäl att ge dispens. Läs mer om de särskilda skälen under Vad krävs för att få dispens. Öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheters arbete med att kontrollera att lagar, domar och föreskrifter följs kallas för tillsyn.

Tomtplats

Med tomtplats avses i miljöbalken den zon kring en byggnad, normalt sett huvudbyggnaden, som utgör byggnadens privata hemfridszon. Vid ett beslut om strandskyddsdispens ska alltid en tomtplats bestämmas eller beslutas att mark får tas i anspråk för ändamålet. Den mark på din fastighet som är utanför tomtplatsen ska vara tillgänglig för allmänheten, du får med andra ord inte hindra allmänheten med något som kan tolkas som avgränsande. Utanför din tomtplats är det i regel svårt att få dispens för nya byggnader eller anläggningar.

Tomtplatsavgränsning

En tomtplatsavgränsning är något som förtydligar gränsen mellan tomten och mark tillgänglig för allmänheten. Exempel på tomtplatsavgränsning kan vara ett staket, en häck eller liknande.

Vite

Vite är ett belopp pengar som en myndighet eller domstol bestämmer att någon ska betala, för att den inte har följt myndighetens beslut.

Överträdelse

Övetrträdelse är en åtgärd som inte stämmer överens med lagstiftning och föreskrifter.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ordförklaringar kopplat till strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender