Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Slutsamråd och slutbesked

Du får normalt sett inte flytta in i ditt hus förrän vi har gett ett slutbesked. För att vi ska kunna ge ett slutbesked, måste de åtgärder som angivits i lovet eller anmälan vara färdiga.

Byggherren är ansvarig för att visa oss att kraven är uppfyllda. För vissa enkla åtgärder får man använda byggnaden eller lokalen innan vi har gett ett slutbesked. Det står i så fall med i startbeskedet.

Oftast behöver vi ett slutsamråd innan vi kan ge ett slutbesked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser. Den kontrollansvariga ska även lämna sitt utlåtande. Man kan få ett slutbesked även om det finns mindre brister. Kontakta oss eller boka en tid med en handläggare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du har frågor!

Frågor och svar om slutsamråd och slutbesked

Vad krävs för att få slutbesked?

Du som är byggherre (du som betalar bygget) är ansvarig för att visa oss att kraven är uppfyllda. Sedan måste du lämna in begäran om slutbesked till oss. Gör det i god tid innan åtgärden är färdig. Tänk på:

  • I startbeskedet ska det stå vilka handlingar som du ska lämna in till oss inför beslut om slutbesked.
  • I din begäran om slutbesked ska du visa att alla krav och villkor är uppfyllda, som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet.
  • Den kontrollansvarigas utlåtande ska skickas in inför slutbeskedet.
  • Ibland behöver vi ett slutsamråd innan vi kan ge dig ett slutbesked. Vid slutsamrådet går vi igenom kontrollplanen, villkor och eventuella avvikelser.
  • Vi utfärdar ett slutbesked när du visat att ovanstående krav är uppfyllda. Vi ska dessutom inte ha funnit något skäl att ingripa.

För vissa enkla åtgärder får du använda byggnaden eller lokalen innan slutbeskedet är skickat – det framgår i så fall i startbeskedet.

Kontakta din handläggare om du har några frågor.

Hur lång tid tar det att få slutbesked?

När vi fått in allt underlag, prövar vi snarast om vi kan ge dig ett slutbesked. Om det finns skäl för oss att ingripa, handlägger vi även detta så fort som möjligt. Kostnaden för slutbeskedet debiteras i startbeskedet.

Vad händer på ett slutsamråd?

Om vi tidigare har haft ett tekniskt samråd ska vi också ha ett slutsamråd när arbetet avslutas. På slutsamrådet går vi igenom förutsättningarna för ett slutbesked tillsammans. Oftast hålls slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På ett slutsamråd träffas en representant från byggnadsnämnden, byggherren och den kontrollansvariga.

På samrådet går vi igenom hur kontrollplanen följts, eventuella avvikelser från krav för åtgärderna, den kontrollansvarigas utlåtande, dokumentation från eventuella arbetsplatsbesök och förutsättningar för slutbesked. Vi för protokoll över slutsamrådet.

Vad händer om det finns brister i ett byggprojekt?

Vi kan ibland ge ett slutbesked trots att det finns brister i projektet. Om bristerna är små kan de skrivas som anmärkningar på slutbeskedet. Byggherren ansvarar för att bristerna rättas till.

Om det finns brister som går att bortse ifrån, kan vi ändå ge ett slutbesked. Men då är det viktigt att bristen rättas till och att en kontroll görs i ett senare skede. Detta kallas för ett interimistiskt slutbesked (tillfälligt slutbesked). Om vi ger ett interimistiskt slutbesked ska byggherren betala en extra avgift.

Om det behövs, ska det i ett intermistiskt slutbesked framgå vilka möjligheter som finns för att använda byggnaden. När bristen har rättats till och kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva om vi kan ge ett slutbesked.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Slutsamråd och slutbesked

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol