Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Tekniskt samråd

I vissa ärenden behöver ett tekniskt samråd hållas. På samrådet går du, en byggnadsinspektör och kontrollansvarig bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsinspektören ska kunna avgöra om ett startbesked kan ges.

Frågor och svar om tekniskt samråd

Vad är ett tekniskt samråd?

På det tekniska samrådet går vi igenom omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar byggherren har valt. Syftet är att vi efter samrådet ska ha underlag för att kunna fatta ett beslut om startbesked. Ett startbesked måste man ha innan man får börja bygga eller påbörja en annan åtgärd.

När ett lov har blivit beviljat eller när en anmälan har gjorts, uppmanar vi byggherren att kontakta den byggnadsinspektör som handlägger ärendet. Byggherren ska då boka tid för ett tekniskt samråd. Informationen finns med i beslutsbrevet som vi skickar ut.

Vad gör man på ett tekniskt samråd?

På samrådet går vi tillsammans igenom förslaget till kontrollplan och tekniska handlingar.

Exempel på vad vi går igenom:

  • grundläggning
  • bärande stomme
  • brandskydd
  • vatten- och avloppsanslutning
  • uppvärmning
  • energihushållning
  • ventilation
  • säkerhet
  • tillgänglighet.

Vi diskuterar hur arbetet ska planeras och organiseras och går igenom övriga inlämnade handlingar, såsom konstruktionsritningar och teknisk beskrivning. Vid samrådet tar vi del av färdigställandeskydd och bestämmer om det finns behov av utstakning och lägeskontroll. Vi går även igenom hur man ska ta hand om farligt avfall som eventuellt kan finnas på byggplatsen.

På det tekniska samrådet planerar vi eventuella arbetsplatsbesök och slutsamråd. Ibland kan det finnas behov av ytterligare tekniska samråd. Det tekniska samrådet dokumenteras av byggnadsnämnden i ett protokoll som skickas till byggherren och kontrollansvarig.

Vem är med på ett tekniskt samråd?

De som ska delta på ett tekniskt samråd är den byggnadsinspektör från Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger ärendet, den kontrollansvariga och byggherren. I vissa fall kan även andra berörda vara med. Byggnadsinspektören meddelar den kontrollansvariga vilka som bör vara med vid samrådet, till exempel byggherren, arkitekten, konstruktören eller entreprenören.

När hålls ett tekniskt samråd?

I större projekt och i komplicerade ärenden ska ett tekniskt samråd hållas. Byggnadsnämnden gör en bedömning och meddelar byggherren om det behövs ett tekniskt samråd för det aktuella ärendet.

Vi uppmanar byggherren att kontakta byggnadsinspektören som handlägger ärendet, när vi skickar ut beslutet om beviljat lov eller när vi kontaktar byggherren vid en anmälan.

Byggherren eller den kontrollansvariga ska kontakta byggnadsinspektören som handlägger ärendet, för att bestämma tid för det tekniska samrådet. Det är viktigt att vara ute i god tid så att eventuella handlingar som behövs hinner tas fram inför startbesked. Annars kan det påverka planerad byggstart.

 

Var hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd kan antingen hållas på platsen för ditt projekt eller hos oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi meddelar dig var vi tycker det är lämpligt att hålla samrådet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniskt samråd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol