Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ordförklaringar kopplat till strandskydd

Allemansrättsligt tillgänglig mark
Det markområde och vattenområde som allmänheten har rätt att vistas på enligt allemansrätten.

Anordning
Kallas också anläggningar. Anordning eller anläggning kan vara till exempel följande; väg, stängsel, staket, vilthägn, häck, sportanläggning, trädgård, gräsmatta, uteplats, berså, lekplats, trappa, flaggstång, upplag, hamn, brygga, pir, båtuppläggningsplats, damm och viltvatten, vindkraftverk, industriella anläggningar, fiskodling, undervattenskablar.

Byggnad
Exempel på byggnader: bostadshus, olika slags uthus, bodar, båthus, badhus, friggebodar, bastubyggnader, omklädningshytter, garage, carportar, skjul, paviljong, kiosker. Även uppställning av husvagnar eller husbåt under längre perioder än normal årssemesterperiod räknas som byggnader.

Dispens
Undantag från allmän lag, tillåtelse i ett enskilt fall.

Fastighet
Fastighet är hela marken och vattenområdet som du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret och fastighetskartan.

Föreläggande
Ett myndighetsbeslut som ställer krav på en part.

Servitut
Ett juridiskt bindande avtal mellan två eller flera parter som gäller rätten att använda en del av en fastighet för ett visst ändamål. Avtalet är inskrivet i fastighetsregistret.

Strandskyddsområde
Skyddat land- och vattenområden vid hav, insjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp på land och lika långt ut i vattnet och räknat från strandlinjen vid normalt vattenstånd. På känsliga platser är strandskyddet utökat upp till 300 meter.

Särskilda skäl
De skäl som lagen säger kan vara skäl att ge dispens. Läs de särskilda skälen under Vad krävs för att få dispens. Öppnas i nytt fönster.

Tillsyn
Myndigheters arbete med att kontrollera att lagar, domar och föreskrifter följs.

Tomtplats
Tomtplats är den zon runt byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller och ägaren har rätt att hävda privat zon. En tomtplats kan vara en del av en fastighet. Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten. Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett litet område runt om en byggnad, då är fastigheten lika med tomtplatsen.

Vite
Ett belopp pengar som en myndighet eller domstol bestämmer att någon ska betala, för att den inte har följt myndighetens beslut.

Överträdelse
En åtgärd som inte stämmer överens med lagstiftning och föreskrifter.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ordförklaringar kopplat till strandskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol