Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Vad krävs för att få dispens

Vill du göra något som är förbjudet inom strandskyddat område måste du söka dispens. Du kan bara få dispens om åtgärden inte strider mot strandskyddets syften och om det finns ett särskilt skäl. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkoren för växt- och djurliv.

De särskilda skälen som kan hänvisas till är:

  • Platsen är redan tagen i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Mark som tagits i anspråk utgörs ofta av en etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt ett bostadshus.
  • Platsen är väl avskild från stranden av en större väg, järnväg, bebyggelse eller annan exploatering.
  • Anläggningen behöver för sin funktion ligga vid vatten och kan inte placeras utanför strandskyddat område.
  • Byggnaden eller anläggningen behövs för att utvidga pågående verksamhet och det är inte möjligt att göra det utanför strandskyddat område.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddat område.
  • Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Här avses mycket speciella omständigheter. Bestämmelsen kan både tillämpas för allmänna och enskilda intressen, men restriktivitet ska råda vid enskilda intressen.

Att tänka på

Även om du fått bygglov måste du också få dispens från strandskyddet. Du kan även behöva en dispens från strandskyddet när du inte behöver bygglov. Detta gäller till exempel när du vill sätta upp en friggebod eller ett attefallshus. Om du behöver bygglov ska du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ett servitut upphäver inte heller lagen om strandskydd. Därför behöver du söka dispens från strandskyddet även om det finns ett servitut. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vad krävs för att få dispens

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol