Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Attefallshus

Från och med 2020-08-01 får den sammanlagda byggnadsarea vara max 30 kvadratmeter oavsett användningsområde för attefallshuset.

Regler för attefallhus

  • På tomten finns ett en- eller tvåbostadshus som fått slutbesked.
  • Du måste göra en anmälan och få ett startbesked.
  • Byggnaden byggs i bostadshusets omedelbara närhet.
  • Den högsta höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter.
  • Du kan bygga flera komplementbyggnader men den totala byggnadsarean får inte vara mer än 30 kvadratmeter.
  • Huset kan användas som exempelvis förråd, gäststuga eller garage.
  • Om du bygger komplementbyggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter, måste dina grannar godkänna bygget. Om grannarna inte godkänner det, får Samhällsbyggnadsnämnden avgöra. Då måste du söka bygglov. Öppnas i nytt fönster.
  • Om din fastighet ligger inom utpekat område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, då måste du söka bygglov.

Attefallshuset kan byggas som en självständig bostad, komplementbostadshus. Det kan användas som permanent eller fritidsboende. För att klassas som permanent boende ska det finnas utrymme för hygien, kök, sov- och allrum samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Beställ kartunderlag

För att du ska kunna göra en bra planering och placering av ditt projekt, behöver du beställa en karta över din fastighet. Du kan sedan använda kartan för att skapa den situationsplan Länk till annan webbplats. som krävs för ditt projekt. Tänk på att kartan får vara max ett år gammal när du använder den i ditt ärende. Beställ karta här på webben Länk till annan webbplats..

De här handlingarna behöver vi

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver vi ha in alla handlingar nedan. I vissa fall kan det krävas ytterligare handlingar och i så fall hör vi av oss.

Skicka in din anmälan

Du ansöker via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller genom att mejla in handlingarna till samhallsbyggnad@boras.se tillsammans med anmälningsblanketten.

Handläggningstid 

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna att få ett beslut inom cirka fyra veckor. Vissa perioder är det många som bygger. Då kan handläggningstiden vara längre.

Frågor och svar om attefallshus

Hur stort får ett komplementbyggnad - attefallshus vara?

Komplementbyggnadens sammanlagda byggnadsarea får vara max 30 kvadratmeter.

Hur högt får ett komplementbyggnad - attefallshus vara?

Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå intill byggnaden upp till dess nock (takets högsta punkt).

Var får man bygga ett komplementbyggnad - attefallshus?

Man får bara bygga ett attefallshus på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Om det inte finns något bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus där.

Vad får ett komplementbyggnad - attefallshus användas till?

Till skillnad från en friggebod får man inreda ett attefallshus som en självständig bostad. Då räknas det som ett komplementbostadshus.

Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean till olika användningsområden, till exempel att ha 3 kvadratmeter förråd och 22 kvadratmeter bostad. Då måste bostaden uppfylla kraven för bostäder i Boverkets byggregler (BBR).

När du gör en anmälan är det viktigt att det står vad byggnaden är tänkt att användas till, för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka krav som behöver uppfyllas i lagar och förordningar. Exempel på lagar och förordningar där kraven finns: plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets byggregler (BBR) och europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Hur nära fastighetsgränsen får man placera ett attefallshus?

Om man placerar ett attefallshus närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter, behöver man ha ett medgivande (godkännande) från de grannar som kan vara berörda av bygget. Det är den som bygger som ska se till att ett medgivande finns. Medgivandet från berörda grannarna ska finnas med skriftligt på en situationsplan. När det är flera fastighetsägare som äger en grannfastighet, behövs medgivande från alla.

Vad händer om man bygger ett attefallshus utan anmälan eller startbesked?

Om man bygger ett attefallshus utan att ha gjort en anmälan eller utan att man har fått ett startbesked, är det en olovlig byggnation (så kallat svartbygge). Byggnadsnämnden tar då ut en byggsanktionsavgift och kan också bestämma att byggherren ska återställa bygget, till exempel genom att riva det.

Attefallshus inom strandskyddat område

Förutom plan- och bygglagen (PBL) kan det finnas annan lagstiftning som kan sätta gränser för var man får bygga attefallshus. Om ett område är strandskyddat enligt miljöbalken, kan det resultera i att man inte får bygga ett attefallshus där. Inom sådana områden måste man ha strandskyddsdispens innan man gör en anmälan för attefallshus.

Läs mer om strandskydd här.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Bygglov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Attefallshus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol