Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp
Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bygglovsprocessen

Ska du söka lov? Här får du information om hur processen och dess olika faser går till.

Bygglovsprocessen i processkarta Förbered dig Ansök Vi handlägger ditt ärende Du får ett beslut Du får ett startbesked Bygget pågår Du får slutbesked Klart!

1. Förbered dig

Vilka förutsättningar finns där du ska bygga?

Ta reda på om det finns en gällande detaljplan för området genom att söka efter din fastighet eller adress i Boråskartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller kontakta oss. Vad är en detaljplan?

Om du ska bygga inom strandskyddat område, bör du ha fått ett godkänt strandskyddsdispens från Miljöförvaltningen innan du gör en bygglovsansökan hos oss.

Att tänka på

Beroende på om du tänker bygga i stadsmiljö, villaområde eller landsbygd, är det viktigt att din tänkta byggåtgärd passar in i omgivningen. Därför behöver du noga tänka igenom ditt projekt. Ta gärna hjälp av en arkitekt om du känner dig osäker.

Tänk på hur byggnaden är placerad på tomtkartan för bygglovet kommer ges för just den exakta placeringen och utformningen. Ändrar du placering, ytskikt eller höjd måste bygglovsprocessen börja om från början igen.

Prata med dina grannar

Dina grannar är viktiga i bygglovsprocessen. Håll dem uppdaterade och ha en god kontakt med dem genom hela processen. Vi kan behöva kontakta grannarna, beroende på vad du ska bygga.

2. Ansök

Du kan ansöka om bygglov på tre sätt:

 • Använd e-tjänsten öppnas i nytt fönsterMitt Bygge- detta är det snabbaste och smidigaste sätte att ansöka.

 • Mejla ditt byggärende - fyll i den digitala blankettenöppnas i nytt fönster för ditt ärende och skanna in övriga handlingar som inte redan är digitala.

 • Skicka ditt byggärende via post - ladda ner eller hämta blanketten i vår kundmottagning för ditt ärende. Skicka med övriga handlingar. Tänk på att behålla dina originalhandlingar hemma.

Viktigt med kompletta handlingar!

Tänk på att ha ditt ärende komplett med alla handlingar som behövs från början. Då kan vi handlägga ärendet snabbare. Du är alltid välkommen att visa upp dina handlingar hos oss, för att se om det saknas något i din ansökan. Boka tid med en bygglovshandläggare här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du en kontrollansvarig?

Den personen som ansvarar för bygget (byggherren) behöver i vissa fall utse en kontrollansvarig för projektet. Den som är kontrollansvarig ser till att kontrollpunkterna följs. Den kontrollansvariga som du anlitar måste vara certifierad och får inte vara släkt eller arbetskamrat till dig.

Fyll i din blankett noga!

 • Skriv rätt fakturaadress.
 • Skriv din e-postadress tydligt.
 • Skriv vem eller vilka som är projektets byggherre.
 • Signera blanketten.

3. Vi handlägger ditt ärende

Du får en bekräftelse

När ditt ärende har kommit in till Samhällsbyggnadsförvaltningen, får du ett bekräftelsebrev från oss med information och diarienummer för ditt ärende. Vi kontaktar dig om något saknas, behöver förtydligas eller förändras i ditt ärende. Din handläggare kontaktar dig! 

Handläggningstiden kan variera

Vårt mål är att handlägga ditt ärende inom 8 veckor. Men tiden kan variera! Det kan bero på olika saker:

 • om viktiga handlingar saknas i ditt ärende, kan det ta längre tid.
 • om ärendet inte följer detaljplan, kan det ta längre tid då bland annat dina grannar behöver kontaktas.
 • om det har kommit in synpunkter om ditt ärende från remissinstanser eller dina grannar kan det ta längre tid.
 • om byggprojektet omfattas av övrig lagstiftning, till exempel strandskyddsdispensöppnas i nytt fönster, kan det ta längre tid. Det kan därför vara bra att få ett godkänt strandskyddsbeslut innan du skickar in din ansökan till oss.

4. Du får ett beslut

När vi är färdiga med handläggningen, kan du få följande beslut om ditt ärende:

 • beviljat - ditt ärende är godkänt och kan gå vidare till nästa steg. Se ditt beslutsprotokoll.
 • avslaget - ditt ärende är inte godkänt. Innan du får detta beslut, ska du ha fått information om att ditt ärende riskerar att få avslag.
 • avvisat - ditt ärende är inte komplett. Innan du får detta beslut, ska du ha fått information om att ditt ärende riskerar att bli avvisat.

Efter att du får beslutet från Samhällsbyggnadsnämnden så annonseras det på Post- och i Inrikes Tidningars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om ingen överklagar beslutet inom tre veckor vinner beslutet laga kraft, det vill säga beslutet och ditt ärende är giltigt. Tänk på att du inte kan börja bygga direkt, utan du behöver först gå igenom de tekniska förutsättningarna med en byggnadsinspektör och få ett startbesked!

Utöver startbeskedet behöver du också vänta på att beslutet får verkställas. Ditt beslut om bygglov, marklov eller rivningslov får verkställas först fyra veckor efter att beslutet har annonserats i
Post- och Inrikes Tidningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta gäller även om beslutet inte har vunnit laga kraft. Genom att vänta fyra veckor kommer du som byggherre enklare kunna ta reda på om åtgärden är överklagad innan du avgör om du ska påbörja den. Det gör det även möjligt för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos Länsstyrelsen innan byggherren har påbörjat åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. Detta är särskilt viktigt vid rivningslov.

5. Du får ett startbesked

Innan du kan påbärja din åtgärd måste du få ett startbesked. Ibland behövs ett det ett tekniskt samrådöppnas i nytt fönster innan du kan få det. På det tekniska samrådet går du, en byggnadsinspektör och kontrollansvarig bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplanlänk till annan webbplats och handlingarna i övrigtlänk till annan webbplats. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherrenlänk till annan webbplats, lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsinspektören ska kunna avgöra om ett startbesked kan ges.

Du behöver boka tid med en bygginspektör - kontaktuppgifter finns i ditt beslut.

6. Bygget pågår

Under tiden som bygget pågår gör vi ofta ett eller flera platsbesök. Då kontrollerar vi att bygget följer kontrollplanen och följer det som står med i ditt bygglovsbeslut och startbesked.

7. Du får ett slutbesked

Innan du kan börja använda din nya byggnation behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut från Samhällsbyggnadsnämnden om att det som du har byggt får användas. Du får alla handlingar från ditt ärende.

8. Klart!

Nu är ditt ärende färdigt och du kan flytta in och ta byggnaden i bruk.

l

Bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare


Meddelande om beslut


Delgivning av beslut


Mina byggärenden


Komplettering för lov/anmälan


Lämna yttrande vid grannehörande


Komplettering för startbesked


Komplettering för slutbesked


Ta del av beslut som byggherre och kontrollansvarig


Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2020-08-28 09.03

Ändrad av:

Dela sidan: Bygglovsprocessen

g q n C