Meny

Meny

Värmepump

I miljöbalken regleras vad som är miljöfarlig verksamhet. Värmepumpar räknas dit på grund av att de kan innehålla köldmedier som är kraftiga växthusgaser (många gånger värre än koldioxid) och bidrar till växthuseffekten om de läcker ut. Äldre värmepumpar kan även innehålla köldmedier som bryter ned ozonskiktet.

Köldbärarvätskan som cirkulerar i jorden, ytvattnet eller ner i berget, innehåller också ämnen som kan påverka miljön negativt. Därför är det viktigt att veta om det finns vattentäkter i närheten som kan påverkas, främst då vid ett eventuellt läckage.

Varför ska värmepumpen anmälas?

Alla värmepumpar med syfte att utvinna energi ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna.

Inom skyddsområden för de kommunala vattentäkterna finns särskilda bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information.

Anmälan av värmepumpsanläggningar ska göras innan de installeras. Nedan följer några punkter som är viktiga om du tänker installera en värmepump.

  • Anmälan ska lämnas in och godkännas innan installationen påbörjas. Det är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn till typ av anläggning, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
  • Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
  • Till anmälan ska en tomtkarta (situationsplan) bifogas. På kartan ska fastigheten med byggnader, eventuella dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar samt borrhål och kollektorslang ritas in. Det är viktigt att kartan är tydlig och skalenlig.
  • Grannar bör informeras om borrhålet ska placeras närmare än tio meter från fastighetsgräns. Sökande och/eller entreprenören ska kontrollera var befintliga (energi)brunnar finns i omgivningen.
  • Kom ihåg att kontakta din el-leverantör före installationen.

Ta gärna kontakt med din värmepumpsinstallatör. Exempel på certifierade värmepumpsinstallatörer finns på Svenska Värmepumpsföreningenlänk till annan webbplatss webbplats. Om du planerar att installera en bergvärmeanläggning hittar du exempel på certifierade borrare på Geotecslänk till annan webbplats eller Avantilänk till annan webbplatss webbplatser.

Mer information om värmepumpar och andra värmekällor kan du får av Miljöförvaltningens Energi- och klimatrådgivare

En avgift tas ut för handläggningen av värmepumpsinstallation, kontakta Miljöförvaltningen för mer information. 

l

Självservice

Anmälan om värmepumpsanläggning

Senast ändrad: 2018-06-18 09.58

Ändrad av:

Dela sidan: Värmepump

g q n C