Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Utsättning vid byggnation

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Vid nybyggnation och tillbyggnad behövs det därför i vissa fall göras en utsättning, eller utstakning som det också kallas.

Behöver jag utsättning för mitt bygglov?

I ditt bygglovsbeslut står det om utsättning krävs. 

Om en byggnad skulle hamna i fel plan- eller höjdläge kan du bli skyldig att betala skadestånd till grannar som berörs och vara tvungen att återställa det som byggts. Det är byggherren (du som betalar för bygget) som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

När behövs utsättning?

Vi tar ställning till om det behövs göras en utsättning i varje enskilt ärende. Detta är några faktorer som ligger till grund för beslutet:

  • Om du bygger en ny huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad inom detaljplanelagt område.
  • Om du ska ansluta till kommunal VA-anläggning.
  • Om du bygger en komplementbyggnad (till exempel ett garage) eller gör en tillbyggnad och din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller om byggnaden hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
  • Om du inom samlad bebyggelse bygger en huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad som hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
  • Om du inom samlad bebyggelse bygger en komplementbyggnad (till exempel ett garage) närmare fastighetsgränsen än 1 meter.

Kontakta oss för att få information om var i kommunen det finns samlad bebyggelse. För att se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du använda Boråskartan här nedanför.

Sök efter din fastighet i sökrutan. Om din fastighet ligger inom ett blåmarkerat område ligger den inom detaljplanelagt område. För att läsa detaljplanen klickar du på den blå ytan och väljer "Plandokument".

Hur bokar jag en utsättning? 

Du kan boka en utsättning via vår e-tjänst nedan eller genom att ringa oss på 033-35 85 00. Vi behöver fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in arbetet. Boka därför utsättning i god tid.

Vem utför utsättningen?

Utsättningen ska utföras av en mätningskompetent person. Borås Stads Geodataavdelning kan göra utsättningen och ansvarar då för att koordinattolkning utförs utifrån gällande situationsplan och måttsatta planritningar i bygglovbeslutet, och genomför kontroll och dokumentation av utsättningen. Kostnaden läggs in i bygglovet.

Om du vill använda dig av en annan person för att utför utsättningen ska du meddela det när du ansöker om bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden tar sedan ställning till om personen är tillräckligt kunnig för att kunna utföra utsättningen. Hos det statliga lantmäteriet kan du läsa om de krav som ställs för att bli godkänd.

Mätningen ska utföras med koordinatmetoden och redovisas i SWEREF99 13 30 samt höjdsystem RH 2000.

Hur går det till?

Efter att vi fått in din beställning om utsättning beräknar vi koordinater för byggnadens läge utifrån situationsplanen och övriga handlingar. Det är viktigt att bygglovshandlingarna är tydligt måttsatta för att undvika missförstånd. Vi åker sedan ut till din fastighet och markerar de tänkta hörnen för byggnaden på marken.

Grovutsättning

Grovutsättning sker innan schaktningen påbörjas och innebär att byggnadens hörn markeras med så kallade stakkäppar för att markarbetet ska kunna utföras på rätt ställe.

Vi sätter också ut en arbetshöjd så att hus och VA-ledningar kan läggas på rätt höjd. Ofta underlättar det arbetet för grävmaskinen och håller nere kostnaderna för markarbetet då allt hamnar på rätt plats redan från början.

Finutsättning

Finutsättning sker oftast efter att markarbetet är färdigt och innebär att trådar i byggnadens fasadliv, utsidan av ytterväggen, kan spännas upp.

Det är en fördel om vi kan sätta ut på så kallade profiler som står utanför byggnadens hörn. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi skall kunna få byggnaden vinkelrät och med rätt mått.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Boka utsättning

Observera att det på grund av rådande omständigheter och systembyte finns risk för längre leveranstider för produkter och tjänster. 

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utsättning vid byggnation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol