Meny

Meny

Utsättning vid byggnation

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Vid nybyggnation och tillbyggnad behövs det därför i vissa fall utsättning, eller utstakning som det också kallas. I bygglovsbeslutet står det om utsättning krävs.  Om en byggnad skulle hamna fel i plan- eller höjdläge, kan det leda till skadeståndsanspråk från berörda grannar och medföra stora kostnader att rätta till. Det är byggherren (du som betalar för bygget) som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

När behövs utsättning?

Geodataavdelningen avgör om utsättning krävs med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande. Vid frågor om detta, kontakta oss.

Här är några av de vanligaste exemplen då du behöver utsättning:

  • För nybyggnation av huvudbyggnad eller större tillbyggnad inom detaljplanelagt område (det som tidigare kallades byggnads- eller stadsplan) och vid anslutning till kommunal VA-anläggning.
  • Då man inom detaljplanelagt område bygger komplementbyggnad (garage e d) eller tillbyggnad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.
  • Då man inom samlad bebyggelse bygger huvudbyggnad eller större tillbyggnad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter (Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller uppgifter om var det inom kommunen finns samlad bebyggelse).
  • Då man inom samlad bebyggelse bygger komplemetbyggnad (garage e d) närmare fastighetsgräns än 1 meter.

Vem utför utsättningen?

Utsättningen ska utföras av en mätningskompetent person. Borås Stads Geodataavdelning kan göra utsättningen och ansvarar då för att koordinattolkning utförs utifrån gällande situationsplan och måttsatta planritningar i beslutat bygglov, kontroll och dokumentation av utförd utsättning.

Mätningen skall utföras med koordinatmetoden och redovisas i SWEREF99 13 30 samt höjdsystem RH 2000.

Hur går det till?

Vi behöver fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in arbetet.

Efter att ansökan om utsättning kommit in görs en beräkning av koordinater för byggnadens läge utifrån situationsplanen och övriga handlingar. Det är viktigt att bygglovshandlingarna är tydligt måttsatta för att undvika missförstånd. Därefter sätter vi ut byggnaden på tomten.

Grovutsättning

Grovutsättning sker innan schaktning påbörjas och innebär att byggnadens hörn markeras med stakkäppar för att markarbetena ska kunna utföras på rätt ställe. Vi sätter också ut en arbetshöjd så att hus och VA-ledningar får rätt höjd. Ofta underlättar det arbetena för grävmaskinen och håller nere kostnaderna för markarbetena då allt hamnar på rätt plats redan från början.

Finutsättning

Finutsättning sker oftast efter att markarbetena är klara och innebär att trådar i byggnadens fasadliv kan spännas upp. Det är en fördel om vi kan sätta ut på så kallade profiler som står utanför byggnadens hörn. Dessa profiler måste ha god stabilitet för att vi skall kunna få byggnaden vinkelrät och med rätt mått.

Senast ändrad: 2018-11-12 12.05

Ändrad av:

Dela sidan: Utsättning vid byggnation

g q n C