Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Utstakning vid byggnation

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats. Vid nybyggnation och tillbyggnad behövs det därför ibland göras en utstakning.

Behöver jag en utstakning?

I ditt bygglovsbeslut står det om utstakning krävs. 

Om en byggnad skulle hamna i fel plan- eller höjdläge kan du bli skyldig att betala skadestånd till grannar som berörs och vara tvungen att återställa det som byggts.

Det är byggherren som ansvarar för att byggnaden är uppförd på rätt plats och enligt beviljat bygglov.

När behövs en utstakning?

Vi tar ställning till om det behövs göras en utstakning i varje enskilt ärende. Det finns några faktorer som ligger till grund för beslutet:

 • Om du bygger en ny huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad inom detaljplanelagt område.
 • Om du ska ansluta till kommunal VA-anläggning.
 • Om du bygger en komplementbyggnad (till exempel ett garage).
 • Om du gör en tillbyggnad och din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller om byggnaden hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Om du inom samlad bebyggelse bygger en huvudbyggnad eller gör en större tillbyggnad som hamnar närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.
 • Om du inom samlad bebyggelse bygger en komplementbyggnad (till exempel ett garage) närmare fastighetsgränsen än 1 meter.

Kontakta oss för att få information om var i kommunen det finns samlad bebyggelse. För att se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område kan du använda Boråskartan.

Boråskartan

I Boråskartan söker du efter din fastighet genom sökrutan. Om din fastighet ligger inom ett blåmarkerat område ligger den inom detaljplanelagt område. För att läsa detaljplanen klickar du på den blå ytan och väljer "Plandokument".

Hur bokar jag en utstakning? 

Du kan boka en utstakning via vår e-tjänst nedan eller genom att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Tänk på

Vi behöver fem arbetsdagar för att kunna förbereda, beräkna och planera in arbetet. Boka därför utstakning i god tid.

Extra mättillfällen utöver de tre stegen som beskrivs här nedan debiteras enligt gällande taxa för Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Vi beräknar koordinater för byggnadens läge utifrån situationsplanen och övriga handlingar.

Det är viktigt att bygglovshandlingarna är tydligt måttsatta för att undvika missförstånd. Saknas mått kan det leda till att processen försenas.

Situationsplan Länk till annan webbplats.

Vem utför utstakningen?

Utstakningen ska utföras av en mätningskompetent person.

Borås Stads Geodataavdelning kan göra utstakningen och ansvarar då för att koordinattolkning utförs utifrån gällande situationsplan och måttsatta planritningar i bygglovbeslutet. Vi genomför också kontroll och dokumentation av utstakningen. Kostnaden läggs in i bygglovet.

Om du vill använda dig av en annan person för att utför utstakningen ska du meddela det när du ansöker om bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden tar då ställning till om personen är tillräckligt kunnig för att kunna utföra utstakningen. Hos det statliga lantmäteriet kan du läsa om de krav som ställs för att bli godkänd.

Mätningen ska utföras med koordinatmetoden och redovisas i SWEREF99 13 30 samt höjdsystem RH 2000.

Hur går en utstakning till?

När ett hus ska byggas är det viktigt att det hamnar rätt på fastigheten. Efter att vi fått in din beställning om utstakning hjälper våra mätningsingenjörer dig att staka ut byggnadens placering enligt bygglovet. Detta sker i tre steg:

Steg 1: Grovutstakning

Grovutstakning innebär att byggnadens hörn markeras så att schaktning och/eller grävning sker på rätt plats. I samband med detta sätter mätningsingenjörerna även ut en arbetshöjd så att hus och VA-ledningar kan läggas på rätt höjd. Ofta underlättar det arbetet för grävmaskinen och håller nere kostnaderna för markarbetet då allt hamnar på rätt plats redan från början.

Steg 2: Finutstakning

Finutstakning sker innan arbetet med grunden påbörjas. För att underlätta finutstakningen ska utstakningsområdet hållas fritt. Detta görs med hjälp av profiler. Profilerna placeras bakom grovutstakningsmarkeringarna så att de täcker en bit både åt höger och vänster. Vid finutstakningen markerar mätningsingenjörerna ut husliven med spik på profilerna. Därefter spänns snören upp mellan spikarna så att byggnadshörnen framträder. Profilerna medför att markeringen blir stabil samtidigt som det försäkrar en hög noggrannhet under arbetet.

Exempel på profiler

Exempel på profiler. Bild: Borås Stad.

Exempel på profiler. Bild: Borås Stad.

Steg 3: Lägeskontroll

Vid en lägeskontroll kontrollerar vi att byggnadens placering, golvhöjd och dimensioner stämmer överens med bygglovsbeslutet. Lägeskontrollen görs innan gjutning eller formning av grunden. Protokoll på lägeskontrollen skickas till den e-postadress du angivit.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Utstakning vid byggnation

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender