Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Styrdokument inom bo, bygga och miljö

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi 

Energi- och klimatstrategiPDF
Visionen Borås 2025 förtydligas i Energi- och klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss till det klimatsmarta samhället.

Träbyggnadsstrategi
PDF
Borås Stad vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Policy

Miljöpolicy
PDF
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer

Riktlinje

Riktlinjer för förvärv och försäljning av markPDF
Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark.

Riktlinjer för bostadsförsörjningPDF
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år.

Riktlinjer för trädvårdsarbetetPDF
Riktlinjen är att Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Plan

AvfallsplanPDF
Beskriver hur avfallshantering i Borås ska utvecklas enligt tre fokusområden.

MiljömålPDF
Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå dessa mål

Plan för vatten och avloppPDF
Redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att för att uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad.

Handlingsplan för bostadsbyggandePDF
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2020-2024 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Befolknings- och bostadsanalysPDF
Det här är kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Senast ändrad: 2020-06-26 09.05

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom bo, bygga och miljö

g q n C