Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Styrdokument inom bo, bygga och miljö

Här hittar du våra gemensamma styrdokument, som vi själva antagit och som styr vår verksamhet, inom området uppleva och göra.

Strategi 

Energi- och klimatstrategi Pdf, 533.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat.

Träbyggnadsstrategi
Pdf, 193.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad vill se fler ekologiskt hållbara och återvinningsbara byggnader som dessutom skapar ett hälsosamt inomhusklimat.

Policy

Miljöpolicy
Pdf, 120 kB, öppnas i nytt fönster.
Borås Stad ska vara drivande i miljöarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra organisationer i arbetet. Arbetet ska leda till ett gott liv för alla som bor och verkar i Borås idag och för kommande generationer

Riktlinje

Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark Pdf, 222.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Detta dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av kommunens mark.

Riktlinjer för bostadsförsörjning Pdf, 365.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år.

Riktlinjer för trädvårdsarbetet Pdf, 126.1 kB.
Riktlinjen är att Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Riktlinjer för dricksvatten-och avloppsförsörjning Pdf, 153.2 kB.
Riktlinjer för dricksvatten-och avloppsförsörjning tydliggör ställningstagande och förhållningssätt för att uppnå hållbar och långsiktigt dricksvatten-och avloppsförsörjning i Borås Stad.

Plan

Avfallsplan Pdf, 227.2 kB.
Beskriver hur avfallshantering i Borås ska utvecklas enligt tre fokusområden.

Miljömål Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljömålsarbetet i Borås Stad ska bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande aktiviteter och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå dessa mål

Plan för vatten och avlopp Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som skall genomföras för att för att uppnå hållbar och långsiktigt VA-försörjning i Borås Stad.

Handlingsplan för bostadsbyggande Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplanen för bostadsbyggande 2021-2025 är en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.

Befolknings- och bostadsanalys Pdf, 8.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Det här är kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Styrdokument inom bo, bygga och miljö

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol