Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på min fastighet? Vem ska betala för upprustningen av vår gemensamma väg? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar min fastighet? Detta är exempel på frågor som kan regleras genom en lantmäteriförrättning.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg, brunn eller liknande. Det finns två typer av servitut – avtalsservitut och officialservitut. Lantmäterimyndigheten kan bilda officialservitut genom fastighetsreglering och avstyckning.

Mer information om servitutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam och till nytta för flera fastigheter, exempelvis en väg, parkering eller gemensamma vatten- och avloppsledningar. En gemensamhetsanläggning kan om- eller nybildas genom en anläggningsförrättning som lantmäterimyndigheten genomför.

Mer information om gemensamhetsanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lantmäterimyndigheten kan även bilda samfällighetsförening för att förvalta gemensamhetsanläggningar eller andra samfälligheter.

Ändra andelstal

Andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras om:

  • andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning.
  • andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats.
  • samfällighetsföreningens styrelse har fått befogenheten att ändra andelstal till exempel då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende.
  • samfällighetsföreningens styrelse kommer överens med en fastighetsägare om nytt andelstal som lantmäterimyndigheten ska godkänna.

Ledningsrätt

Samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera, till exempel el- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar med mera. En ledningsrätt ger ett företag, exempelvis ett elnätsföretag, rätt att ha ledningar på någon annans fastighet. Lantmäterimyndigheten kan besluta om ledningsrätt genom att utföra en ledningsrättsförrättning. Mer information om ledningsrättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet under en begränsad tid. Mer information om nyttjanderättlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast ändrad: 2019-08-16 16.26

Ändrad av:

Dela sidan: Rättigheter kring din fastighet

g q n C