Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås och klimatförändringen

Att klimatet genomgår en förändring är tydligt på många håll runt om i vår värld, liksom sambandet mellan människans aktiviteter och den globala uppvärmningen.

Vi människor påverkar klimatet genom att orsaka stora utsläpp av växthusgaser från fossila källor vilket i sin tur rubbar balansen av växthusgaser i atmosfären. Den inneboende trögheten i de globala kol- och energicyklerna gör att klimatförändringarna kommer att fortsätta under en lång tid framöver, även om utsläppen av växthusgaser skulle minska radikalt.

Effekter av ett förändrat klimat innefattar bland annat högre temperaturer, längre växtsäsong, översvämningar, skyfall, torka och ökad risk för skogsbrand. Generellt förväntas ett mer oberäkneligt klimat med fler extremhändelser. Att lära sig att leva med denna osäkerhet blir en nyckelfråga för framtidens Borås samtidigt som vi måste göra allt vi kan för att minska klimatförändringarnas intensitet.

Arbetet med att minska klimatförändringarnas effekter och påverkan på våra samhällen står på två ben: lindring och anpassning. Att minska utsläpp av växthusgaser och därmed lindra den förväntade klimatförändringen går hand i hand med att anpassa samhället för att bättre möta de utmaningarna ett förändrat klimat innebär.

För mer information, gå in på

Anpassning till ett förändrat klimat

Anpassningen till ett klimat i förändring behöver göras på många plan i samhället, på såväl strukturell som individuell nivå. Borås Stad och de aktörer som verkar i samhället har mycket att vinna på att stå förberedda och motståndskraftiga för oförutsedda händelser i framtiden. Det innebär allt från att säkerställa trygg vattenförsörjning och att industrin har säkra leveranser, till att sjuka, gamla och barn inte far illa under sommarmånadernas värmeböljor.

Borås Stad har påbörjat arbetet med att analysera effekterna av klimatförändringarna för ett nutida och framtida Borås. Kartläggningen och prioritering av kommunens arbete med klimatanpassningsåtgärder har bara börjat och får fart och drivkraft i och med den nya energi- och klimatstrategin.

Vi måste minska utsläppen av växthusgaser snabbt

Vi behöver lindra effekterna genom att minska den förstärkta växthuseffekten som drivs av mänsklig aktivet. Dessa aktiviteter, som till exempel transporter, konsumtion av varor och tjänster samt el- och värmeproduktion, orsakar utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid, metan och lustgas. Med dagens nivåer av växthusgasutsläpp i atmosfären överskrider vi inom några år nivåerna som kan orsaka en global temperaturökning med 1,5 grader Celcius över förindustriell tid (åren 1850 till 1900).

Den globala och den lokala koldioxidbudgeten beskriver den samlade mängden utsläpp som vi har råd med innan kritiska värden överskrids. Enligt dessa budgetar måste utsläppen minska omgående och snabbt, 16 procents utsläppsminskning per år är målsättningen, och slutligen behöver utsläppen från fossila källor bli noll runt år 2040 till 2050. Omställningen som krävs i Borås för att åstadkomma dessa minskningar är en utmaning för hela samhället där alla behöver hjälpas åt och där alla behöver bidra utifrån egna förutsättningar och möjligheter, som privatperson, politiker eller som företagare.

Graf över växthusgasutsläpp från konsumtionen inom Borås Stads geografiska område per invånare

Figuren visar den genomsnittliga klimatpåverkan för en invånare i Borås. Totalt summeras utsläppen till nästan 8 ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Den individuella klimatpåverkan beror starkt på livstilsval och också den individuella ekonomin då högre inkomst generellt leder till högre utsläpp. Dessa utsläpp kan delas in i olika utsläppsområden där resor med flyg och bil står för cirka ett ton vardera, el och värme bidrar med mindre än ett halvt ton, mat och livsmedel står för cirka två ton, konsumtion av övriga varor och tjänster och offentlig konsumtion står för lite under två ton vardera. Offentlig konsumtion omfattar all skattefinansierad verksamhet. Den gula linjen visar den nödvändiga minskningstakten för att hålla utsläppen inom ramen för koldioxidbudgeten. Statistiken har vissa brister och bygger till viss del på rapporter och antaganden.

Borås Stads koldioxidbudget Pdf, 828.2 kB..

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås och klimatförändringen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender