Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Så arbetar Borås Stad med klimatfrågan

I Borås jobbar alla förvaltningar och kommunala bolag med att aktivt minska sina och samhällets utsläpp samt anpassa kommunen till ett förändrat klimat.

Klimatkommitté och Klimatråd

För att realisera Borås Stads ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten och anpassa Borås till ett förändrat klimat har en arbetsgrupp som benämns klimatkommittén bildats. Klimatkommittén som består av tjänstepersoner från Miljöförvaltningen och Stadsledningskansliet har som huvudsakligt syfte att samordna och utvärdera Borås Stads klimatarbete i dialog med samtliga kommunala verksamheter och Klimatrådet. Klimatrådet är en politisk beredning som bildades i samband med att den lokala koldioxidbudgeten antogs.

I Klimatkommittén ingår följande tjänstepersoner:

I Klimatrådet ingår följande politiska representanter:

  • Tom Andersson, ordförande (MP)
  • Therése Björklund (S)
  • Kamran Rousta (L)
  • Monika Hermansson Friedman (C)
  • Karl-Eric Nilsson, ordförande i Miljö- och konsumentnämnden (C)
  • Martin Nilsson (M)
  • Niklas Arvidsson (KD)
  • Anders Alftberg (SD)
  • Vakant (V)

Klimatrapport

Varje år tar klimatkommittén fram en årlig klimatrapport. I klimatrapporten beskrivs Borås Stads aktuella klimatarbete samt möjliga politiska åtgärder och rekommendationer för Borås Stads fortsatta klimatarbete. Klimatkommitténs rekommendationer och åtgärdsförslag grundar sig i uppföljningar från Borås Stads miljömål, klimatkompensationssystem och energi- och klimatstrategin.

Klimatväxling

För att minska utsläppen av koldioxid och skapa en fossilbränslefri organisation arbetar Borås Stad sedan 2013 med klimatväxling. Det innebär att kommunala förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil och flyg. Klimatkompensationen innebär att varje verksamhet betalar 1,50 kronor per kilogram fossil koldioxid. Avgiften ska i första hand användas för att minska koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. Avgifter som inte används inom ett års tid debiteras till den gemensamma klimatkompensationsfonden. Förvaltningar inom Borås Stad som önskar genomföra mer omfattande åtgärder i syfte att minska Borås Stads klimatpåverkan kan ansöka om medel från klimatkompensationsfonden.

Nätverk

Genom att delta i externa nätverk lär vi oss från andra kommuner och aktörer och vi delar med oss av våra erfarenheter. Följande nätverk som är speciellt inriktade på klimatarbete är vi aktiva i:

Klimatkommunerna Länk till annan webbplats.

Sveriges ekokommuner Länk till annan webbplats.

Energikontor Väst Länk till annan webbplats.

Klimat2030, VGR Länk till annan webbplats.

Fossilfritt Sverige Länk till annan webbplats.

Koldioxidbudget

Koldioxidbudgeten, som är baserad på Förenta Nationernas internationella klimatpanels rapport från hösten 2018 Länk till annan webbplats., är satt så att den samlade mängden växthusgaser som Borås får släppa ut framöver inte bidrar till en global uppvärmning över 1,5 till 2 grader Celcius jämfört med förindustriell tid (åren 1850 till 1900). Koldioxidbudgeten för Borås, och även andra koldioxidbudgetar för andra kommuner i Sverige och andra länder, visar att utsläppsutrymmet är starkt begränsat. Med nuvarande utsläppsnivå har världen (och Borås) inte ens 10 år kvar innan budgeten är förbrukad. Bedömningen är att våra koldioxidutsläpp måste minska med cirka 16 procent varje år för att ha en möjlighet att nå klimatmålet.

Koldioxidbudgeten visar vilka områden som är särskilt viktiga att prioritera. För Borås Stads egen verksamhet är det byggnation av byggnader och infrastruktur samt inköp av livsmedel och övriga varor och tjänster. I samhället ser fördelningen lite annorlunda ut. Här står flyg- och bilresor för stora utsläpp men också konsumtion av livsmedel och övriga varor som bland annat elektronik och kläder har en stor klimatpåverkan.

Borås Stads koldioxidbudget Pdf, 828.2 kB.

Energi- och klimatstrategi

I Energi- och klimatstrategin Länk till annan webbplats. presenteras nio utvalda fokusområden som syftar till att konkretisera Borås Stads koldioxidbudget och anpassa kommunen till de risker som följer av ett förändrat klimat . Därtill har stort fokus legat på att ta fram nya arbetssätt som stöttar och förankrar den nya strategin.

Riktlinjer för resor

Riktlinjerna Länk till annan webbplats. beskriver hur Borås Stads tjänsteresor ska ske på ett hållbart sätt och vilka fordon som ska väljas i första hand.

Miljömålen

Miljömålen Länk till annan webbplats. beskriver mål, delmål och aktiviteter för flera miljöområden. Några av målen avser klimatanpassning, energihushållning samt utsläppsminskning.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så arbetar Borås Stad med klimatfrågan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol