Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Klimatanpassning i kommunen

Borås Stad arbetar med att ta fram kartläggningar och underlag för att underlätta den kommunala stadsplaneringen för att hantera nuvarande och framtida klimat. Det kan innebära skyfallsutredningar för att underlätta dagvattenhantering eller strategier och rutiner för stadsplanering för att undvika och mildra effekter av översvämningar i vattendrag som till exempel i Viskan.

Borås Stads energi- och klimatstrategi syftar till kommunövergripande samordning av klimatanpassningsarbetet, förankring av arbetet i hela kommunkoncernen, kunskapsspridning internt och externt. Det kan till exempel innebära att anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.

Borås Stad arbetar med fysisk planering till att öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare och trivsammare stad vid värmeböljor.

Borås Stad arbetar internt och med yttre aktörer för att bibehålla ett säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

En övergiven barngunga som delvis ligger under vatten, efter översvämning Viaredssjön vintern 2020

Bilden är tagen efter översvämning av Viaredssjön vintern 2020

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Klimatanpassning i kommunen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender