Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås Stads miljöprogram tas fram

Borås Stads miljöprogram är tänkt att från och med 1 januari 2023 ersätta tidigare beslutade miljömål och miljöpolicy. Miljöförvaltningen ansvarar för framtagande, revidering och uppföljning av nuvarande miljömål och miljöstrategiska avdelningen leder arbetet med framtagande av ett miljöprogram.

Miljöprogrammet syfte är att konkretisera de delar av översiktsplanens strategier som behandlar den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Programmet ska tillsammans med stadens övriga styrdokument fungera som en del i en övergripande plattform för att driva på och sätta ramarna för Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen. Genom att omsätta miljöprogrammet i handlingsplaner kommer förvaltningar och bolag ha större påverkan på hur de skall minska sina negativa påverkansområden och öka de positiva effekterna på miljöarbetet inom respektive verksamheter.

I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Den utgår från att kommunen kommer att växa med cirka 30 000 invånare fram till år 2040. Det kan innebära ytterligare negativ miljöpåverkan på människa, natur och vår gemensamma miljö.

Översiktsplanen pekar ut övergripande strategier för grönområden, grön-blå struktur, natur, energi och klimat. I översiktsplanen poängteras grönområdenas värde som resurs ut, exempelvis för rekreation, upplevelse, biologisk mångfald, omhändertagande av dagvatten eller andra ekosystemtjänster. Grönområdenas del i en sammanhängande grön struktur samt hur dessa ska bedömas i samband med planeringen beskrivs också.

Arbetet med miljöprogrammet ska leda till att minska den negativa miljöpåverkan samt öka den positiva påverkan från alla verksamheter inom Borås Stad. Målet är att skapa hälsosamma livsmiljöer, ökad biologisk mångfald, minskad resursanvändning och en god livskvalitet för boråsarna.

Miljöprogrammet skickas nu ut på remiss och svarstiden löper till och med 31 augusti 2022.

Länk till remissversionen av miljöprogrammet

Remiss: Borås Stads miljöprogram Pdf, 236.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Remiss: Bilaga 1. Globala och nationella mål kopplat till programmet Pdf, 101.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på miljöprogrammet

En första version av miljöprogrammet har tagits fram, och för att få fram en slutversion så behövs nu dina synpunkter. Remissversionen har skickats ut till berörda instanser inom Borås Stads organisation, men även synpunkter från ideella organisationer och privatpersoner tas tacksamt emot. För att lämna synpunkter på miljöprogrammet, gå in på sidan synpunkter på miljöprogrammet.

Styrgrupper för framtagande av miljöprogram

Framtagandet av ett nytt miljöprogram styrs av en miljöprogramsgrupp, som är en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Arbetet är förankrat i Agenda 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En referensgrupp av förtroendevalda informeras regelbundet om hur arbetet med miljöprogrammet framskrider.

Miljöprogramsgruppen

Referensgrupp, förtroendevalda

 • Karl-Eric Nilsson (C)
 • Lena Sänd (S)
 • Per Månsson (M)
 • Kathrine Kjellbergh (L)
 • Matti Oinas (MP)
 • Lars Nyborg (KD)
 • Lars-Eric Johansson (SD)
 • Tom Andersson (MP)
 • Niklas Arvidsson (KD)
 • Andreas Exner (SD)


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås Stads miljöprogram tas fram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Ett grönskande, friskt träd och ett dött träd. 

  Klimatarbetet når inte målet

  Publicerad

  Borås Stads klimatrapport för 2021 visar att kommunen, trots viktiga åtgärder och positiva trender, överskridit den koldioxidbudget som antogs 2019.
 • Klistermärke på marken

  Nu har uppströmsarbetet för att minska nedskräpning i Viskan börjat

  Publicerad

  Äntligen är de på plats! Runt om i Borås har klistermärken placerats ut för att upplysa förbipasserande om hur skräp påverkar dagvattnet.
 • Blommor i blomsterprogramet

  Årets blomsterprogram är här

  Publicerad

  Äntligen är Blomsterprogrammet 2022 här! Temat för i år är inget mindre än Vykort från Borås. Upplev stadens sommarblommor i våra rabatter, urnor och blomlådor ...
Ikon: Kalender

Kalender