Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturvård

Borås har en typisk skogs- och mellanbygdsmiljö. Här finns odlingslandskap med vackra betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag med rik förekomst av växt- och djurliv. Genom att öka den biologiska mångfalden och sköta områdena på rätt sätt kan vi lämna efter oss ett rikt natur- och kulturarv till kommande generationer.

Varje kommun har ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. Kommunen kan bilda naturreservat och vårda och förvalta värdefulla naturområden. Kommunen ska arbeta för en god hushållning med naturresurser samt pröva olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriva tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken.

I kommunen har Miljö- och konsumentnämnden huvudansvaret för naturvården. Nämnden ska bland annat utföra naturinventeringar, följa utvecklingen inom naturvårdsområdet, utarbeta förslag till och igångsätta naturvårdsprojekt samt vara andra nämnder och styrelser behjälpliga i naturvårdsfrågor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvård

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender