Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Naturvårdsprogram

Miljö- och konsumentnämnden har upprättat ett naturvårdsprogram för Borås Stad. Programmet består av fyra delar:

 1. Naturdatabank
 2. Rapport om naturvärdena i kommunen
 3. Mål och åtgärder
 4. Handlingsprogram för åtgärder

Naturdatabanken består av kartblad med områden av naturvårdsintresse inritade. Till varje område finns en databas med beskrivning av området och klassificering av områdets naturvärden. Databasen uppdateras löpande.

Rapporten "Skyddsvärd natur i Borås kommun" blev klar 2001 (finns att ladda ner på länken nedtill). Rapporten innehåller sammanfattande beskrivning av naturvärdena i Borås Stad och syftar till att ta fram mål och åtgärder för att uppnå;

 • levande sjöar och vattendrag,
 • myllrande våtmarker,
 • levande skogar,
 • ett rikt odlingslandskap.

De inventeringar som ligger till grund för rapporten är föråldrade och en uppdatering av naturdatabanken pågår.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att;

 • utgöra underlag för den fysiska planeringen på regional och kommunal nivå, till exempel vid översiktsplanering,
 • ligga till grund för ställningstagande i olika natur- och miljövårdsfrågor,
 • peka ut och beskriva de områden som har stora värden för naturvården.

Det ska också utgöra underlag för;

 • beslut om skydd med stöd av miljöbalken (till exempel naturreservatsbildning),
 • styrning av insatser för bevarande och vård av värdefulla miljöer,
 • miljökonsekvensbeskrivningar,
 • information och råd till markägare och brukare.

Länkar till dokument

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturvårdsprogram

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender