Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Rik- och slåtterkärr

Lyssna på våra berättelser om rik- och slåtterkärr

Det finns inlästa berättelser om du vill veta mer om de mest intressanta rik- och slåtterkärren i Borås. För att lyssna, följ länkarna nedan (berättare Kristina Dahlbäck).

Berättelse om slåtterkärret Längjum (mp3-fil)
Berättelse om slåtterkärret Sjötorp (mp3-fil)
Berättelse om slåtterkärret Häljared (mp3-fil)

Rikkärr i Borås

I Borås finns det åtta rikkärr. Under 2013 har dessa inventerats av Miljöförvaltningen och skötselplaner har tagits fram. I majoriteten av kärren har sammansättningen av arter förändrats över tiden på grund av övergödning, försurning och att marken inte längre brukas för slåtter eller bete. De flesta arterna i rikkärren gynnas av slåtter och om det upphör tar snabbt vass och sly över och tränger undan rikkärrsarterna. Om skötseln ökar kan blommorna åter öka i antal i områdena.

Vad är ett rikkärr?

Rikkärr uppkommer i områden med kalkhaltig mark och de har ofta höga naturvärden. Det är en typ av kärr som är rikt på mineraler, främst kalcium, men ibland även järn och magnesium. Samtidigt är rikkärren generellt ganska näringsfattiga.

Vilka arter finns i ett rikkärr?

Rikkärren utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter av kärlväxter, mossor och snäckor. Även många insekter som småfjärilar, jordlöpare och kortvingar är knutna till mer eller mindre öppna rikkärr och för flera groddjur utgör de viktiga livsmiljöer. Till rikkärren hör 200 rödlistade arter, varav 85 är klassade som hotade i Sverige.

Projektet finansierades av WWF Florafonden.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rik- och slåtterkärr

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol