Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Projekt större vattensalamander

Större vattensalamander är ett svansgroddjur som finns i södra och mellersta Sverige. Den trivs i ett varierat mosaiklandskap med ängs- och betesmarker, lövskog och små vattendrag. De senaste decennierna har den större vattensalamandern minskat kraftigt i antal då tillgången på lämpliga livsmiljöer minskat. Det gamla mosaiklandskapet har ersatts med ett allt mer storskaligt och intensivt jord- och skogsbruk. Landmiljöer har ställts om till åkermark eller produktiv skogsbruk med barrträd i fokus. Många småvatten har förstörts genom övergödning, inplantering av fisk och kräftor eller utdikning. Sedan 1800-talet har så mycket som 90 till 95 procent av våtmarksytan i södra Sverige försvunnit.

Borås Stad vill gynna den större vattensalamandern

Från 2012 till 2015 har Borås Stad inventerat 267 dammar. I 49 av dammarna hittades större vattensalamander. Inventeringen visade ett starkt samband mellan förekomst av större vattensalamander och tätheten mellan dammarna. För att skapa bättre förutsättningar för arten har Borås Stad 2018 beviljats LONA-bidrag. En del i projektet är att anlägga nya dammar och förbättra befintliga. För att göra detta krävs intresserade och engagerade markägare.

Större vattensalamander

Större vattensalamander

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt större vattensalamander

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol