Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Om större vattensalamander

Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) är ett groddjur med svans. Den blir 11 till 17 centimeter lång och är brun eller svart. På undersidan är den gul eller orange med mörka fläckar. Under lekperioden utvecklar hanen en tandad kam på ryggen och på svansen. Arten är relativt värmekrävande. Den större vattensalamandern finns allmänt i södra och mellersta Sverige.

Vattensalamandrar lever under större delen av året ett diskret och undanskymt liv på land i skogar och fuktiga ängsmiljöer. De vill ha en varierad miljö med stubbar, död ved och lövförna där de kan gömma sig och söka föda. Arten är nattaktiv och gömmer sig på dagen. På våren vandrar salamandrarna till lämpliga dammar och småvatten för att leka. Djuren kan bli ganska gamla med en maximal uppmätt livslängd av 16 till 18 år. Den större vattensalamandern finns upptagen i bilaga 4 i EU:s direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (Habitatdirektivet). För medlemsstaterna inom EU innebär det att de ska vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga utbredningsområdet för de djurarter som finns med i förteckningen, så kallade Natura 2000- områden.

Den större vattensalamandern är fridlyst i hela landet. Det innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur och avsiktligt störa djuren, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings-, och flyttningsperioder. Det är också förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser, det gäller även om det sker oavsiktligen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Om större vattensalamander

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol