Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper). Syftet med skyddet är att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stora värden för djur- och växtarter.

Det finns två former av biotopskyddsområde. Den ena formen utgörs av biotoper som genom beslut av regeringen är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper är:

  • alléer
  • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • odlingsrösen i jordbruksmark
  • pilevallar
  • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • stenmurar i jordbruksmark
  • åkerholmar

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde.

Just nu arbetar Borås Stad med att bilda sitt första kommunala biotopskyddsområde, ett rikkärr i Häljared. Rikkärr är mineralrika, fuktiga områden med speciell biologisk mångfald. Här finns många ovanliga arter av växter, mossor, snäckor, svampar, skalbaggar och fjärilar.

Läs mer om biotopskydd på länkarna nedtill.

Länkar

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skogsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Biotopskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol