Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Biotopskydd

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper). Syftet med skyddet är att långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stora värden för djur- och växtarter.

Det finns två former av biotopskyddsområde. Den ena formen utgörs av biotoper som genom beslut av regeringen är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper är:

  • alléer
  • källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  • odlingsrösen i jordbruksmark
  • pilevallar
  • småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  • stenmurar i jordbruksmark
  • åkerholmar

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde.

Just nu arbetar Borås Stad med att bilda sitt första kommunala biotopskyddsområde, ett rikkärr i Häljared. Rikkärr är mineralrika, fuktiga områden med speciell biologisk mångfald. Här finns många ovanliga arter av växter, mossor, snäckor, svampar, skalbaggar och fjärilar.

Läs mer om biotopskydd på länkarna nedtill.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Biotopskydd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender