Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Fridlysta arter

Om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring kan arten fridlysas. Innebörden av fridlysningen ser lite olika ut för olika arter.

För växter innebär fridlysningen oftast att man inte får plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada växterna. Samtliga orkidéer i Sverige fridlysta. Utöver det omfattar fridlysningen bland annat 232 arter av kärlväxter (blomväxter), 12 mossarter, 8 lavarter, 5 svamparter och 1 algart.

För djur innebär fridlysningen att man inte får döda, skada eller fånga djuren. Fridlysningen av fåglar gäller även deras ägg och bon. Vissa arter har ett starkare skydd som innebär att man inte heller får störa djuren, eller skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.

Samtliga arter av grod- och kräldjur (ormar och ödlor) är fridlysta i Sverige. Även alla fåglar och däggdjur är fredade med undantag för arter som är föremål för allmän jakt enligt jaktlagstiftningen. Utöver detta är 31 arter av ryggradslösa djur fridlysta, däribland flodpärlmusslan som förekommer i flera vattendrag i Borås kommun.

Genomförda inventeringar

Miljöförvaltningen har under många år arbetat med att kartlägga var fridlysta arter förekommer i kommunen för att kunna ta hänsyn till dessa när staden växer. Några av kartläggningarna, bland annat inventeringar av större vattensalamander, fladdermöss samt vildbin och ängsfjärilar, finns samlade på sidan Undersökningar av naturvärden i Borås.

Läs mer om fridlysta arter på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fridlysta arter

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol