Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. Nätverket skapades för att hejda utrotningen av djur och växter och för att hindra att deras livsmiljöer förstörs. Natura 2000-områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. Till varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan som beskriver området och dess naturvärden, vad som kan skada eller påverka naturvärdena samt vad som krävs för att de ska finnas kvar.

I Borås finns sex Natura 2000 områden:

  • Abborrås PDF– en björkhage med hävdgynnade växter och svampar
  • BackaPDF – en ekhage med skyddsvärda träd och skalbaggar
  • Mölarp och Kröklings hagePDF – artrika slåtterängar, sump- och ädellövskogar samt Viskans dalgång med forsar och fall
  • RöllePDF – ett välbevarat äldre odlingslandskap
  • Tattarströmmarna PDF– vattendrag med flodpärlmussla
  • Tranhult PDF– en rasbrant med ädellövskog, mossor och lavar

Läs mer om Natura 2000 på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Via karttjänsten Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta alla Natura 2000 områden i Sverige.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Natura 2000

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol