Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Naturreservat i Borås

Naturreservat är den vanligaste formen för att långsiktigt skydda värdefull natur. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter och skötselbestämmelser.

Syftet med ett naturreservat kan bland annat vara att bevara biologisk mångfald, återställa eller nyskapa värdefulla livsmiljöer för skyddade arter eller säkerställa områden för friluftslivet. Både länsstyrelser och kommuner kan bilda naturreservat.

I Borås Stad finns tretton naturreservat, varav sex är kommunala. De kommunala reservaten sköts av Tekniska förvaltningens Skogsavdelning.

De kommunala naturreservaten är

 • Flenstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - med sällsynta oceaniska lavar
 • Lindåsabäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - flodpärlmusslans förlovade land
 • Rya åsarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ett varierat landskap med lövskog och frodiga lundar, kulturmarker och barrskog
 • Storsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - populärt friluftsområde med rikt fågelliv
 • Vänga mosselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en högmosse med den slingrande Sävån i mitten
 • Älmåslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ett äldre odlingslandskap med stenmurar, fossil åkermark och hamlade askar

De statliga naturreservaten är

 • Backalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en ekhage med grova träd och hotade skalbaggar
 • Kröklings hagelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - omväxlande natur med ädellövskog, lövängar, raviner och ekhagar
 • Mölarplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en ö i Viskan med slåtterängar och lövskog
 • Röllelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - ett småskaligt odlingslandskap med slåtterängar, åkertegar och hagmarker
 • Sundholmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en bokskog och ön Holmen med sin slottsruin
 • Tranhultlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - en rasbrant med ädellövskog, mossor och lavar
 • Tränningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - orörda gammelskogar, myrmarker och sjöar

Borås Stad har köpt in mark i Gåshult i syfte att bilda ett nytt naturreservat. Marken utgörs av ett äldre odlingslandskap med en rik flora. På våren blommar bland annat stora mängder orkidéer här.

I boken Borås friluftsguide kan du hitta information om tillgänglighet, möjlighet till parkering och närhet till busshållplatser för alla naturreservat. Boken är gratis och finns att hämta bland annat på Kulturhuset, Kypegårdens friluftsgård samt Fritids- och Folkhälsoförvaltningens kontor (Sturegatan 38).

Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du hitta och läsa mer om alla länets naturreservat. Via karttjänsten Skyddad naturlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se var alla naturreservat i Sverige finns.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Naturreservat i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol