Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Undersökningar av naturvärden i Borås

Borås har en vacker och omväxlande natur, en natur som har mycket att erbjuda i upplevelseväg för den som tar sig tid att upptäcka den. Fortfarande finns det mycket att upptäcka och skydda, därför genomförs det inventeringar och lokala naturvårdsåtgärder i kommunen.

Nedtill har vi samlat några rapporter från inventeringar av olika naturvärden. Dessa inventeringar har genomförts med hjälp av LONA-pengar (LOkala NAturvårdsåtgärder), pengar som kommer från Naturvårdsverket.


Rapport: Inventering av större vattensalamander

Större vattensalamander i Borås Pdf, 3.1 MB.

Från 2012 till 2017 genomfördes en inventering av större vattensalamander runt om i Borås. Större vattensalamander är en strikt skyddad art (fridlyst). Därför behövs en inventering för att till exempel undvika exploatering av områden där det finns förekomst av större vattensalamander.

Rapport: Biologisk mångfald i Borås Stad

Biologisk mångfald i Borås stad Pdf, 24 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapporten Biologisk mångfald i Borås Stad sammanfattar den kunskap som tagits fram på lokal nivå kring artrikedom i kommunen. Rapporten som är skriven 2021 ger en bild av hur Miljöförvaltningen kan arbeta framåt för att bibehålla och stärka biologisk mångfald i Borås.

Rapport: Inventering av vildbin och ängsfjärilar i Borås

Inventering av vildbin och ängsfjärilar i Borås Pdf, 7.6 MB.

Miljöförvaltningen i Borås genomförde en inventering av vildbin och ängsfjärilar på 29 utvalda lokaler, vår, sommar och höst, 2013 till och med 2016. Inventeringen ger ett värdefullt underlag för naturvårdarbetet och samhällsplaneringen i kommunen.

Rapport: Inventering av ängssvampar i Borås

Inventering av ängssvampar i Borås Pdf, 4.7 MB.

Inventering av ängssvampar är ett sätt att öka kunskapen om naturvärdena på landsbygden. Totalt hittades 102 olika intressanta ängssvamparter, varav 35 rödlistade. Inventeringen genomfördes under höst, åren 2013-2016.

Rapport: Fladdermöss i Borås

Fladdermöss i Borås Pdf, 3.1 MB.

En inventering av fladdermusfaunan i Borås genomfördes under 2011. Syftet med inventeringen var att få en bild av fladdermusfaunan i kommunen. Totalt hittades 11 fladdermusarter på 37 lokaler i kommunen. Tillsammans visar resultaten att Borås har en artrik och skyddsvärd fladdermusfauna.

Rapport: Bin och biologisk mångfald

Bin och biologisk mångfald Pdf, 12.7 MB.

Denna rapport redovisar resultatet av inventering av bin och andra steklar i södra delen av området Osdal‐Bråt i Borås. Inventeringen genomfördes under 2014 med hjälp av LONA‐ bidrag. Syftet med inventeringen har varit att få en kartläggning av hela områdets samlade värde för vilda bin och andra steklar.

Rapport: Inventering av rik och slåtterkärr i Borås stad 2013

Inventering av rik och slåtterkärr i Borås stad 2013 Pdf, 3.4 MB.

Inom Borås Stad finns endast åtta rik- och slåtterkärr kvar. Dessa är små och har skötts av markägarna genom slåtter och bete sedan lång tid tillbaks i tiden. Rikkärren utmärker sig genom att vara de artrikaste våtmarkerna med många specialiserade arter. Till rikkärren hör 200 rödlistade arter, varav 85 är klassade som hotade.

Rapport: Skyddsvärda träd i Borås

Skyddsvärda träd i Borås Pdf, 2.8 MB.

Grova lövträd, hamlade (beskurna) träd och hålträd har inventerats i detta projekt. Inventeringen genomfördes i Borås under åren 2005-2013. De flesta grova träd som inventerats är askar, andra vanliga arter är ek, lönn och bok. Gamla och döda träd bör sparas då de har mycket höga biologiska värden då de utgör viktiga spridningskällor och skydd för rödlistade arter.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Undersökningar av naturvärden i Borås

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender