Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Luftkvalitet utomhus

Ett av Sveriges miljömål, Frisk luft, är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Anledningen till att miljömålet Frisk luft finns är för att luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Utsläppskällor, som i regel innebär sämre luftkvalité och försämrar människors hälsa och livsmiljö, är till exempel industrier, kraftvärmeverk och förbränningsmotorer från bilar, båtar och lastbilar. Det mesta av luftföroreningarna uppstår lokalt men kan också transporteras långväga från andra regioner och länder.

Kommunen ansvarar för mätningen av luftkvaliteten

Det är Naturvårdsverket som samordar luftkvalitetsuppföljningen i Sverige, samt återrapporterar till EU hur det är ställt med diverse luftföroreningar i landet. Naturvårdsverket får i sin tur rapporter om luftkvaliteten från respektive kommun i Sverige. Det är kommunerna som ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten (och att miljökvalitetsnormerna uppfylls) gällande ämnen som kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Detta kan ske i samverkan med andra kommuner eller i egen regi.

Varje kommun ska också ha aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen av luftkvalteten kan ske i form av mätning (användning av instrument som mäter på plats), modellering (databeräkning som tar hänsyn till faktorer som till exempel vindriktning, trafikmängd, andel tung trafik, andel fordon med dubbdäck) eller objektiv skattning (en skattning av hur luftkvaliteten är, används ofta i mindre kommuner där utsläppskällorna är få och små).

Luft, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omfattning av luftkontrollen

Omfattningen av luftkontrollen beror på flera faktorer. Hur många provtagningsplatser som krävs, avgörs dels av luftkvaliteten och befolkningsmängden, dels av om kommunen kontrollerar på egen hand eller samverkar med andra kommuner. Samverkan ger många fördelar, inte minst genom koncentration av kompetens och besparing av resurser (bland annat behövs det inte lika många mätstationer, vilket är fördelaktigt ur ekonomisk synvinkel).

Luft i Väst

Borås Stad är medlemmar i luftvårdsförbundet Luft i Väst. Luft i Väst består av 25 företag samt 38 kommuner i Västra Götalandsregionen. Direkta mätningar av luftkvaliteten i Borås utförs utanför Stadshuset vid Kungsgatan 55. Vid platsen mäts dygnsmedelvärden av partiklar (PM10) och timmedelvärden av kvävedioxid (NO2). Anledningen till att mätning av luftföroreningar genomförs vid Kungsgatan är för att det finns en god anledning att anta att det är det bostadsområde som har sämst luftkvalitet i Borås.

Utmed Kungsgatan passerar drygt 20 000 fordon varje dygn i genomsnitt, det är höga hus som omger vägen och stänger in (koncentrerar) föroreningarna, och andelen tung trafik (lastbilar och bussar) utgör cirka 20 procent av trafiken. Dessa faktorer tillsammans gör att halterna av luftföroreningar är högre längs Kungsgatan jämfört med andra vägar i Borås. Utöver mätningar vid Kungsgatan genomförs också tillfälliga mätningar runt om i Borås av olika ämnen. Vilka tillfälliga mätningar som ska genomföras bestäms i en flerårig kontrollstrategi. Under till exempel år 2021 mättes halterna av kvävedioxid (NO2) månadsvis vid Varbergsvägen samt bensen varannan vecka vid Kungsgatan.

Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljökvalitetsnormer

För att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla de krav som ställs genom Sveriges medlemskap i EU har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft.

Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Normerna gäller för all utomhusluft i hela landet.

Tabell som visar gällande miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för kvävedioxid (NO2) och partiklar mindre än 10 mikrometer i storlek (PM10). Halterna visas i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m³). Tröskelvärdena används för att definiera vilken kontrollmetod som behöver användas. Ju högre värden, desto större krav på uppföljning och mätningar.

Ämne

Haltmått

Årsmedelvärde

(µg/m³)

90-percentil av

dygnsmedelvärde

(µg/m³)

98-percentil av

dygnsmedelvärden

(µg/m³)

98-percentil av timmedelvärden

(µg/m³)

PM10Miljökvalitetsnorm

40

50
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

Övre utvärderingströskel

28

35
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

Nedre utvärderingströskel

20

25
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

NO2


Miljökvalitetsnorm

40

Inget värde

60
(Värdet får överskridas högst 7 dygn per år)

90
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Övre utvärderingströskel

32

Inget värde

48
(Värdet får överskridas högst 7 dygn per år)

72
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Nedre utvärderingströskel

26

Inget värde

36
(Värdet får överskridas högst 7 dygn per år)

54
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål, och det innebär att det tillsvidare (var tidigare tidssatt till år 2020) ska finnas förutsättningar att klara de stora miljöproblemen. Målet Frisk luft handlar om luftvårdskvaliteten i Sverige, men målen Begränsad klimatpåverkan och Bara naturlig försurning är också kopplade till miljömålet Frisk luft. Miljökvalitetsmålen för frisk luft är betydligt tuffare satta än miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsmålet för frisk luft utgår mer utifrån känsliga individers, som barn och unga, förmåga att hantera luftföroreningar. Mer information om miljökvalitetsmålen finns att läsa på länkarna nedtill.

Tabell som visar gällande miljökvalitetsmål (Frisk luft) för kvävedioxid (NO2) och partiklar mindre än 10 mikrometer i storlek (PM10). Halterna visas i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m³).

Ämne

Haltmått

Årsmedelvärde

(µg/m³)

90-percentil av

dygnsmedelvärde

(µg/m³)

98-percentil av

dygnsmedelvärden

(µg/m³)

98-percentil av timmedelvärden

(µg/m³)

PM10

Frisk luft

15

30
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

NO2


Frisk luft

20

Inget värde

Inget värde

60
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Luftkvalitet utomhus

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender