Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kvävedioxid

I Borås mäts halten kvävedioxidsedan 2012 på gatunivå från en mätstation som är placerad på Kungsgatan vid Stadshuset. I grafen nedan, som uppdateras varje timme, ser du aktuella halter av kvävedioxid. Halterna redovisas som timmedelvärden.

Om kvävedioxid

Kvävedioxid är en rödbrun gas med skarp stickande lukt, som är mycket giftig vid inandning och bidrar till försurning och övergödning av marker och vattendrag. Kvävedioxid kommer till största delen från bilavgaser (60 till 70 procent). All förbränning bildar dock kvävedioxider, liksom en del industriprocesser. Katalytisk avgasrening minskar halterna från den enskilda bilen med cirka 80 procent.

Ungefär tre procent av Sveriges befolkning utsätts för halter som överskrider gränsvärdet, det sker främst i direkt anslutning till stora trafikleder. Långtidsexponering kan ge huvudvärk, ökad infektionskänslighet och andningsbesvär.

Under februari månad 2012 mättes halten kvävedioxid på 48 olika platser runt om i Borås. Det har gjorts fyra gånger tidigare och är en indikation på hur halterna ökar eller minskar. Resultatet går att läsa i rapporten Luftmätningar av NO2 i Borås, februari 2012. Pdf, 1.8 MB.

Miljökvalitetsnorm

Tabell som beskriver miljökvalitetsnormen, MKN. MKN är krav som är satta på EU-nivå och får inte överskridas.

Typ av värden

µg/m³

Högsta antal överskridande

Timmedelvärde

90

175 timmar per kalenderår

Dygnsmedelvärde

60

7 dygn per kalenderår

Årsmedelvärde

40

Inget värde

Miljömål årsmedelvärde (Från Sverigens nationella miljömål - Frisk luft)

20

Inget värde


Hur är det ställt med luften avseende kvävedioxid i Borås?

Borås hade under 2021 ett årsmedelvärde av kvävedioxid på 21 µg/m³, vilket är under miljökvalitetsnormen (minsta krav från EU som måste uppfyllas) som är satt till 40 µg/m³ (µg/m³ = mikrogram per kubikmeter).

Miljömålet, Frisk luft, är ett av Sveriges 16 nationella mål. Målet för Frisk luft lyder: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Miljömålet för kvävedioxid är satt till 20 µg/m³ i årsmedelvärde, ett mål som Borås precis överskrider under år 2021. Mellan 2012 och 2021 (mätår på Kungsgatan, Borås) har i regel miljömålet för kvävedioxid (årsmedelvärdet) alltid överskridits. Enda undantaget är 2020 som i hög grad präglades av covid-19, konsekvensen vart bland annat att resandet minskade i samhället och att utsläppen av kvävedioxid blev lägre. Under 2020 förbättrades inte bara luften i Borås, det var ett globalt fenomen att luften i många städer runt om i världen blev renare.

Även om årsmedelvärdet för kvävedioxid överskrider miljömålet för kvävedioxid så är värdena för 2021 lägre än många tidigare mätår. Även om det inte går att utesluta väderfaktorer, så har uppmätta värden sannolikt koppling till att resandet ännu inte riktigt återgått till så som det var innan covid-19.

Luftrapporten finns att läsa i sin helhet i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2021 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Bakgrund till problematiken med höga kvävedioxihalter i Borås

Överlag så uppmäts höga halter av kvävedioxider vid mätstationen i centrala Borås. En bedömning är att Borås har högre nivåer av kvävedioxid än många andra kommuner med motsvarande befolkningsmängd. Tänkbara orsaker kan vara en ökande trend av tung trafik i centrala Borås, och/eller att centrala Borås är omgiven av höga kullar. De höga, omgivande, kullarna skapar en "gryta" som bidrar till att utsläpp från motorfordon, skorsstenar med mera lättare stannar kvar och koncentreras, speciellt vid högtrycksbetonade och kalla vinterdagar och det lättare uppstår inversion. Inversion är en extremt stabil skiktning i luftlagren som gör att varm luft inte kan stiga i höjdled, vilket gör att fordonsavgaser och andra föroreningar blir kvar nära marknivå.

Det finns ingen snabb lösning för att minska halterna av kvävedioxid, utan det behöver arbetas på flera plan. Ökad tillgång till kollektivtrafik, cykelvägar, bilpooler och färre bilparkeringar i stadsmiljön är möjliga alternativ. Om bilen i större utsträckning bara används när det är ett måste, så skulle sannolikt färre biltransporter ske och då skulle också nivåerna av kvävedioxid minska.

Statistik från Trafikverket visar att varannan bilresa som svenskarna genomför är under en sträcka av fem kilometer, en sträcka som för de flesta är fullt möjligt att transportera sig med till exempel buss eller cykel. Annan statistik från Trafikverket visar att det i genomsnitt, i Sverige, sitter 1,2 personer per fordon, vilket också signalerar en stor förbättringspontential i resandet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kvävedioxid

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Speed tar emot Stora Hållbarhetspriset.

  Speed får Stora hållbarhetspriset 2022

  Publicerad

  Flera års satsningar på hållbarhet, bland annat på att bygga Nordens största takbaserade solcellspark, Gör att logistik- och bemanningsföretaget Speed i Borås f...
 • Fyrverkerier på svart himmel

  Vi önskar alla ett säkert nyårsfirande

  Publicerad

  Nyårsfirandet innebär att en del av oss vill avfyra fyrverkerier. Det är en hantering förknippad med fest och glädje, men också med risker och ibland olägenhete...
 • Ett tält på stora torget

  Därför ska vi ge varandra en ren och snygg stad i julklapp

  Publicerad

  Igår stod vi från Borås rent och snyggt på Stora torget, bjöd på julfika, och gav tips på hur vi kan ge varandra en ren och snygg stad i julklapp. Nu kan du ta ...
Ikon: Kalender

Kalender