Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Partiklar

Partiklar mindre än 10 miljondelar av en meter (mikrometer, PM10) mäts kontinuerligt på Kungsgatan i centrala Borås. I grafen nedan ser du aktuella dygnsmedelvärden av partiklar. Halterna i luften är i regel som högst under perioden februari till april månad, då snösmältningen tagit fart och lämnat kvar hela eller delar av vinterns samlade rester av partiklar på vägbanan. Partiklarna kommer i sin tur i första hand från dubbdäckslitage på vägbanan, samt från sandningen av vägbanan under vintern.

Diagrammet visar dygnsmedelvärden för PM10. Mätstationen är placerad utanför Stadshuset, Kungsgatan.

Om partikelföroreningar

Det kan finnas både naturliga och antropogena (människoskapade) partiklar i luften. Naturliga källor är bland annat damm och havssalt, medan de antropogena kommer från från trafiken, industrier och vedeldning. I Västra Götaland består de naturliga partiklarna ofta av saltpartiklar som blåser in från havet. Det är de minsta partiklarna, de som är mindre än miljondelar av en meter i diameter, som är de mest hälsofarliga. De minsta partiklarna kan leta sig långt ner i lungorna, till skillnad från större partiklar som i regel fastnar i näsa och svalg. De absolut minsta partiklarna (2,5 mikrometer i diameter och mindre) kan till och med tränga igenom lungvävnaden och ta sig ut i blodomloppet och göra skada, inte bara i lungorna, utan också i övriga kroppen.

Små partiklar kan orsaka ökad dödlighet i såväl hjärt- och kärlsjukdomar som lungsjukdomar. Befolkningen i större städer riskerar en förkortad livslängd med flera månader, ibland år, i och med en ökad exponering av partiklar. Luftproblematiken är ofta relaterad till stadsstorlekar, större städer har generellt större problem med partiklar i luften på grund av bland annat mer trafik.

Borås och andra städer i Västra Götaland har relativt bra luft partikelmässigt i förhållande till andra, i storlek, jämförbara städer i världen. Det beror på att nederbörden oftast är mer omfattande i Västra Götaland, nederbörden binder de skadliga partiklarna så att det inte virvlar runt i lika stor omfattning och hamnar i luftvägar och lungor.

Resultat från mätningar av partkelhalter genomförda föregående år redovisas i diagram på länkarna nedtill. I diagrammen redovisas dygnsmedelvärde för PM10, i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m³), för respektive dag under året. Diagrammet för 2022 uppdateras kontinuerligt.

Miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10, PM2,5), EU-norm för lägsta godtagbara nivå.

Tabell miljökvalitetsnorm.

PM10

µg/m³

Högsta antal överskrid./år

PM2,5

µg/m³

Dygnsmedelvärde

50

35 dygn

Målsättning årsmedel t.o.m. 2014

25

Medelvärde kalenderår

40

Inget värde

Måste uppnås, årsmedel 2015-

25

Miljökvalitetsmål för partiklar (PM10, PM2,5), från Sveriges nationella miljömål

Tabell miljökvalitetsmål.

Tid

PM10

PM2,5

Dygnsmedelvärde

30 µg/m³

25 µg/m³

Medelvärde under ett kalenderår

15 µg/m³

10 µg/m³

Når Borås miljökvalitetsmålet för partiklar i luften?

Miljökvalitetsmålet, Frisk luft, är ett av Sveriges 16 nationella mål. Målet för frisk luft lyder: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Borås klarar inte miljökvalitetsmålet för PM10, som är satt till 15 µg/m³ i årsmedelvärde. År 2021 var årsmedelvärdet i Borås 19 µg/m³ (µg/m³ = mikrogram per kubikmeter). Däremot klarar Borås miljökvalitetsnormen (se förklaring längre ner i texten) för partiklar (PM10), där gränsen är satt till 40 µg/m³ i årsmedelvärde.

Varför blir resultaten som de blir? Kalla vintrar som varar över lång tid kan vara en bidragande faktor, utöver mycket fordonstrafik, till att nivåerna av partiklar blir höga emellanåt. Nederbördsmängden i form av regn och snö över ett helår påverkar i hög grad partikelhalterna. En generell regel är att blåsigt och regnigt väder innebär färre partiklar i luften, jämfört med soligt och vindstilla. Av den anledningen följs faktorer som nederbörd och vind så att det kan tas i beaktande vid utvärderingen av luftkvalitén.

Under 2021 var årsmedelvärdet 19 µg/m³ för PM10 och 12 dygn var över miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ i dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen får överskridas högst 35 gånger över ett år. Under 2021 överskrids nedre utvärderingströskeln i Borås för dygnsmedelvärde 72 gånger. Nedre utvärderinsgtröskeln för överskridande av 25 µg/m³ i dygnsmedelvärde är satt till högst 35 tillfällen, så tröskeln har följaktligen överskridits under 2021. Konsekvensen är fortsatt luftövervakning med en fast mätstation i Borås.

Luftrapporten finns i sin helhet att läsa i Mätningar av luftföroreningar i Västra Götalands län 2021 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster..

Miljökvalitetsnormen för luft

Miljökvalitetsnormen, MKN, är ett minsta krav på EU-nivå som ska följas. I förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål så är kraven i miljökvalitetsnormen betydligt enklare att uppfylla. Skulle miljökvalitetsnormen överskridas kan det innebära krav på att sätta upp en åtgärdsplan som bland annat kan få konsekvenser stadsplaneringen. Det är Naturvårdsverket, en av Sveriges myndigheter, som följer upp luftkvalitén i Sverige och också följer upp eventuella åtgärdsplaner i kommunerna. Naturvårdsverket är också ansvariga för att rapportera resultaten av Sveriges luftkvalitet till EU.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Partiklar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Illustration av ny ishall på Norrby Långgata - Evedalsgatan.

  Borås Stad tar över bygget av den nya ishallen

  Publicerad

  Det är sedan tidigare beslutat att en ny ishall ska byggas på fastigheten Kilsund 4, området där Leos lekland tidigare låg. Nu köper Borås Stad marken och träde...
 • Brasa

  Glöm inte anmäla din eldstad

  Publicerad

  Ska du skaffa en eldstad som till exempel en kakelugn, braskamin, braskassett eller panna? Kom ihåg att anmäla det till oss först!
 • Ett bi i en blomma

  Vi sår gräsytor till ängsmark

  Publicerad

  Nu startar vi ett pollineringsprojekt för att hjälpa våra pollinatörer! Det gör vi för att förbättra förutsättningar för hotade arter och gynna artrikedomen. Ar...
Ikon: Kalender

Kalender