Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Luftmätningar

Ett av Sveriges miljömål, Frisk luft, är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Anledningen till att miljömålet Frisk luft finns är för att luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden hos människor, men även bidra till växtskador, rost, nedsmutsning, övergödning, försurning och klimatförändringar.

Utsläppskällor, som i regel innebär sämre luftkvalité och försämrar människors hälsa och livsmiljö, är till exempel industrier och förbränningsmotorer från bilar, båtar och lastbilar. Det mesta av luftföroreningarna uppstår lokalt men kan också transporteras långväga från andra regioner och länder.

Kommunen ansvarar för mätningen av luftkvaliteten

Varje kommun ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten (och att miljökvalitetsnormerna uppfylls) gällande ämnen som kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Detta kan ske i samverkan med andra kommuner eller i egen regi. Varje kommun ska också ha aktuell information om föroreningsnivåerna. Kontrollen av luftkvalteten kan ske i form av mätning (användning av instrument som mäter på plats), modellering (databeräkning som tar hänsyn till faktorer som till exempel vindriktning, trafikmängd, vägbredd, andel tung trafik, andel fordon med dubbdäck) eller objektiv skattning (en skattning av hur luftkvaliteten är, används ofta i mindre kommuner där utsläppskällorna är få och små).

Omfattningen av luftkontrollen beror på flera faktorer. Hur många provtagningsplatser som krävs, avgörs dels av luftkvaliteten och befolkningsmängden, dels av om kommunen kontrollerar på egen hand eller samverkar med andra kommuner. Samverkan ger många fördelar, inte minst genom koncentration av kompetens och besparing av resurser (bland annat krav på färre mätstationer).

Borås Stad är medlemmar i luftvårdsförbundet Luft i Väst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Direkta mätningar av luftkvaliteten i Borås utförs utanför Stadshuset på Kungsgatan 55. Där mäts dygnsmedelvärdet av partiklar (PM10) och timmedelvärdet av kvävedioxid (NO2). Därutöver sker det vissa år indikativa mätningar runt om i Borås av olika ämnen som bestäms i en flerårig kontrollstrategi. Under till exempel år 2017 mättes halterna av kvävedioxid (NO2) månadsvis vid Druvefors.

Miljökvalitetsnormer

För att skydda människors hälsa och miljön samt uppfylla de krav som ställs genom vårt medlemskap i EU har regeringen utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft (Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.).

Normerna gäller för all utomhusluft i hela landet. Det är kommunerna som har ansvaret för att kontrollera luftkvaliteten och att lämna aktuell information om föroreningsnivåerna till Naturvårdsverket. Det är Naturvårdsverket som samordnar uppföljningen av luftkvaliteten i Sverige.

Tabell som visar gällande miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar för kvävedioxid (NO2) och partiklar mindre än 10 mikrometer i storlek (PM10). Halterna visas i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m³). Tröskelvärdena används för att definiera vilken kontrollmetod som behöver användas. Ju högre värden, desto större krav på uppföljning och mätningar.

Ämne

Haltmått

Årsmedelvärde

(µg/m³)

90-percentil av

dygnsmedelvärde

(µg/m³)

98-percentil av

dygnsmedelvärden

(µg/m³)

98-percentil av timmedelvärden

(µg/m³)

PM10Miljökvalitetsnorm

40

50
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

Övre utvärderingströskel

28

35
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

Nedre utvärderingströskel

20

25
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

NO2


Miljökvalitetsnorm

40

Inget värde

60
(Värdet får överskridas högst 7 dygn per år)

90
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Övre utvärderingströskel

32

Inget värde

48
(Värdet får överskridas högst 7 dygn per år)

72
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Nedre utvärderingströskel

26

Inget värde

36
(Värdet får överskridas högst 7 dygn per år)

54
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Miljökvalitetsmål

Riksdagen har fastställt 16 miljökvalitetsmål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., och det innebär att det tillsvidare (var tidigare tidssatt till år 2020) ska finnas förutsättningar att klara de stora miljöproblemen. Målet Frisk luft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. handlar om luftvårdskvaliteten i Sverige, men målen Begränsad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Bara naturlig försurning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är också kopplade till miljömålet Frisk luft. Miljökvalitetsmålen för frisk luft är betydligt tuffare satta än miljökvalitetsnormen. Miljökvalitetsmålet för frisk luft utgår mer utifrån känsliga individers, som barn och unga, förmåga att hantera luftföroreningar.

Tabell som visar gällande miljökvalitetsmål (Frisk luft) för kvävedioxid (NO2) och partiklar mindre än 10 mikrometer i storlek (PM10). Halterna visas i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m³).

Ämne

Haltmått

Årsmedelvärde

(µg/m³)

90-percentil av

dygnsmedelvärde

(µg/m³)

98-percentil av

dygnsmedelvärden

(µg/m³)

98-percentil av timmedelvärden

(µg/m³)

PM10

Frisk luft

15

30
(Värdet får överskridas högst 35 dygn per år)

Inget värde

Inget värde

NO2


Frisk luft

20

Inget värde

Inget värde

60
(Värdet får överskridas högst 175 timmar per år)

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Luftmätningar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol