Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Bensen

Tidigare mättes halten bensen kontinuerligt över tak i centrala Borås med hjälp av en så kallad DOAS-mätare, men på grund av ombyggnation av Palacehuset har DOAS-mätaren monterats ned och används ej längre.

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet och tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en färglös vätska med bensinliknande doft. Det är mycket brandfarligt och svårlöslig i vatten. Den största utsläppskällan till bensen är vägtrafiken, det vill säga oförbränt bränsle.

Miljö- och hälsoeffekter

Bensen är giftigt för vattenlevande organismer. Bensen kan orsaka ärftliga genetiska defekter. Upprepad eller långvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. Bensen är cancerogent och en kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi. Som VOC kan bensen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under episoder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Miljökvalitetsnorm

Tabell som beskriver miljökvalitetsnormen, MKN. MKN är krav som är satta på EU-nivå och får inte överskridas.

Miljökvalitetsnorm för bensen

µg/m³

Kalenderår

5


Bensen har tidigare mätts kampanjvis i Borås med 3,2 mikrogram per kubikmeter (µg/m³) som ett kalenderårsvärde.

I februari 2007 mättes ipå 10 platser (gatumiljö) i centralorten i två veckoomgångar med ett medelvärde på 1,4 µg/m³. Högsta veckovärdet på 2,8 µg/m³ uppmättes i korsningen Kungsgatan/Åsbogatan. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bensen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol