Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Bensen

Bensen är det enklaste aromatiska kolvätet och tillhör gruppen flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen är en färglös vätska med bensinliknande doft. Det är mycket brandfarligt och svårlöslig i vatten. Den största utsläppskällan till bensen är vägtrafiken, det vill säga oförbränt bränsle.

Miljö- och hälsoeffekter

Bensen är giftigt för vattenlevande organismer. Bensen kan orsaka ärftliga genetiska defekter. Upprepad eller långvarig exponering för mycket små mängder kan ge övergående eller bestående skador eller leda till döden. Bensen är cancerogent och en kronisk exponering för bensen kan leda till leukemi. Som VOC kan bensen vara involverad i bildandet av marknära ozon. Marknära ozon kan ge skador på växtlighet och under perioder med höga halter kan människor drabbas av irritation i andningsvägarna.

Miljökvalitetsnorm

Tabell som beskriver miljökvalitetsnormen, MKN, för bensen. MKN är krav som är satta på EU-nivå och får inte överskridas.

Miljökvalitetsnorm för bensen

µg/m³

Högsta årsmedelvärde

5


Miljökvalitetsmål för frisk luft

Tabell som beskriver miljökvalitetsmål för bensen, ett miljömål satt av den svenska staten. Miljökvalitetsmålet och haltgränsen för bensen är betydligt lägre satt än miljökvalitetsnormen, och det beror på att miljökvalitetsmålet utgår mer från känsliga individers toleransnivå.

Miljökvalitetsmål för bensen

µg/m³

Högsta årsmedelvärde

1


Bensen har tidigare mätts kampanjvis i Borås med 3,2 mikrogram per kubikmeter (µg/m³) som ett årsmedelvärde.

I februari 2007 mättes bensen på 10 platser (gatumiljö) i centralorten i två veckoomgångar med ett medelvärde på 1,4 µg/m³. Högsta veckovärdet på 2,8 µg/m³ uppmättes i korsningen Kungsgatan/Åsbogatan. 

Under 2021 pågår det mätningar varannan vecka av VOC, vilket inkluderar bensen, på Kungsgatan. Mätningarna kommer att redovisas i luftrapporten för år 2021, när den släpps år 2022.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bensen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol