Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ozon

Ozon är en gas bestående av tre syreatomer (O3). Vanligt syre som vi andas och som vi är beroende av innehåller två syreatomer (O2). Den extra syreatomen gör ozonet extremt reaktiv, på rätt plats ger det fördelar, på fel plats kan det dock orskaka svåra skador. Ozon bildas bland annat genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus, så kallad fotokemisk smog. Vid åskväder och andra höga elektriska urladdningar bildas det också ozon.

I stratosfären (atmosfärslager som ligger på 10 till 45 kilometers höjd) bidrar ozonet till att skydda jorden mot kosmisk högenergistrålning, strålning som har sitt ursprung från först och främst solen. Utan stratosfärens skyddande ozonlager skulle livet på jorden vara mycket begränsat. På marknivå orsakar dock ozonet växt- och materialskador, något som speciellt kan påverka lantbruket negativt.

Ozon är irriterande på luftvägarna och kan ge huvudvärk samt ögonirritationer. Vid halter över 240 µg/m³ (mikrogram/kubikmeter) påverkas friska människor. Astmatiker och lungsjuka är särskilt känsliga och kan få besvär vid betydligt lägre halter av ozon.

Det har tidigare genomförts mätningar av ozon ovan tak i Borås centrum med en DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy). DOAS-utrustningen används dock inte längre, detta på grund av ombyggnation på Palacehuset där mätutrustningen tidigare varit placerad.

Varningssystem

IVL Svenska miljöinstitutet driver ett varningssystem för höga ozonhalter. Systemet är i gång på sommarhalvåret. När halterna blir höga går även information ut i lokalradion.

Miljökvalitetsnorm (µg/m³)

Dygn

120

Högsta 8-timmedelvärde

Index (-2019)

18 000

AOT 40 (medel 5/3 år)

Index (2020-)

6 000

AOT 40 (medel 5/3 år)

Informationsnivå

180

Meddelas i lokalradion

Varningsnivå

240

Meddelas i lokalradion

Miljökvalitetsmål för marknära ozon

Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft räknat som ett timmedelvärde.

Når vi miljökvalitetsmålet?

Målet bedöms som mycket svårt att nå. Flest dagar med för höga medelvärden i luft finner man framför allt i kustnära miljöer och på högt belägna platser i södra Sverige.

Eftersom ozon och ozonbildande ämnen kan transporteras långa sträckor, är det nödvändigt att utsläppsminskningar genomförs på internationell nivå.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ozon

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol