Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Partiklar

Partiklar mindre än 10 miljondelar av en meter (mikrometer, PM10) mäts kontinuerligt på Kungsgatan i centrala Borås. I grafen nedan ser du aktuella dygnsmedelvärden av partiklar. Halterna är i regel som högst under torra vårvinterdagar på grund av dubbdäckens slitage på vägbanan, rester från sandning av vägbana samt dålig omblandning av luften.

Diagrammet visar dygnsmedelvärden för PM10. Mätstationen är placerad utanför Stadshuset, Kungsgatan.

Om partikelföroreningar

Det kan finnas både naturliga och antropogena (människoskapade) partiklar i luften. Naturliga källor är bland annat damm och havssalt, medan de antropogena kommer från från trafiken, industrier och vedeldning. I Västra Götaland består de naturliga partiklarna ofta av saltpartiklar som blåser in från havet.

Partiklar kan orsaka ökad dödlighet i såväl hjärt- och kärlsjukdomar som lungsjukdomar. Befolkningen i större städer riskerar en förkortad livslängd med flera månader, ibland år, i och med en ökad exponering av partiklar. Luftproblematiken är ofta relaterad till stadsstorlekar, större städer har generellt större problem med partiklar i luften på grund av bland annat mer trafik.

Borås och andra städer i Västra Götaland har relativt bra luft partikelmässigt i förhållande till andra, i storlek, jämförbara städer i världen. Det beror på att nederbörden oftast är mer omfattande i Västra Götaland, nederbörden binder de skadliga partiklarna så att det inte virvlar runt i lika stor omfattning och hamnar i luftvägar och lungor.

Resultat från mätningar av partkelhalter genomförda föregående år redovisas i diagram på länkarna nedtill. I diagrammen redovisas dygnsmedelvärde för PM10, i mikrogram per kubikmeter luft (µg/m³), för respektive dag under året. Diagrammet för 2021 uppdateras kontinuerligt.

2021 års mätningar (uppdateras kontinuerligt) Öppnas i nytt fönster.

2020 års mätningar

2019 års mätningar

2018 års mätningar

2017 års mätningar

Miljökvalitetsnorm för partiklar (PM10, PM2,5), EU-norm för lägsta godtagbara nivå

Tabell miljökvalitetsnorm.

PM10

µg/m³

Högsta antal överskrid./år

PM2,5

µg/m³

Dygnsmedelvärde

50

35

Målsättning årsmedel t.o.m. 2014

25

Medelvärde kalenderår

40

-

Måste uppnås, årsmedel 2015-

25

Miljökvalitetsmål för partiklar (PM10, PM2,5), från Sveriges nationella miljömål

Tabell miljökvalitetsmål.

Tid

PM10

PM2,5

Dygnsmedelvärde

30 µg/m³

25 µg/m³

Medelvärde under ett kalenderår

15 µg/m³

10 µg/m³

Når Borås miljökvalitetsmålet för partiklar i luften?

Miljökvalitetsmålet, Frisk luft, är ett av Sveriges 16 nationella mål. Målet för frisk luft lyder: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Borås klarar inte miljökvalitetsmålet för PM10, som är satt till 15 µg/m³ i årsmedelvärde. År 2019 var årsmedelvärdet 17 µg/m³ (µg/m³ = mikrogram per kubikmeter).

Varför blir resultaten som de blir? Vintrar som varar över lång tid kan vara en bidragande faktor, utöver mycket fordonstrafik, till att nivåerna av partiklar blir höga emellanåt. Nederbördsmängden i form av regn och snö över ett helår påverkar i hög grad partikelhalterna. En generell regel är att blåsigt och regnigt väder innebär färre partiklar i luften, jämfört med soligt och vindstilla. Av den anledningen följs faktorer som nederbörd och vind noggrant så att det kan tas i beaktande vid utvärderingen av luftkvalitén. 2019 var årsmedelvärdet 17 µg/m³ för PM10 och 11 dygn var över miljökvalitetsnormen på 50 µg/m³ i dygnsmedelvärde. Miljökvalitetsnormen får överskridas högst 35 gånger över ett år.

Miljökvalitetsnormen, MKN, är ett minsta krav på EU-nivå som ska följas. I förhållande till Sveriges miljökvalitetsmål så är kraven i miljökvalitetsnormen betydligt enklare att uppfylla. Skulle miljökvalitetsnormen överskridas kan det innebära krav på att sätta upp en åtgärdsplan som bland annat kan få konsekvenser stadsplaneringen. Det är Naturvårdsverket, en av Sveriges myndigheter, som följer upp luftkvalitén i Sverige och också följer upp eventuella åtgärdsplaner i kommunerna. Naturvårdsverket är också ansvariga för att rapportera resultaten av Sveriges luftkvalitet till EU.

Under 2019 överskrids nedre utvärderingströskeln i Borås för dygnsmedelvärde 51 gånger. Nedre utvärderinsgtröskeln för överskridande av 25 µg/m³ i dygnsmedelvärde är satt till högst 35 tillfällen, så tröskeln har följaktligen överskridits under 2019. Konsekvensen är fortsatt luftövervakning med en fast mätstation i Borås.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Partiklar

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol