Meny

Meny

Kvävedioxid

Kvävedioxid är en rödbrun gas med skarp stickande lukt, som är mycket giftig vid inandning och bidrar till försurning och övergödning av marker och vattendrag. Kvävedioxid kommer till största delen från bilavgaser (60-70 procent). All förbränning bildar dock kvävedioxider, liksom en del industriprocesser. Katalytisk avgasrening minskar halterna från den enskilda bilen med cirka 80 procent.

Ungefär tre procent av Sveriges befolkning utsätts för halter som överskrider gränsvärdet, det sker främst i direkt anslutning till stora trafikleder. Långtidsexponering kan ge huvudvärk, ökad infektionskänslighet och andningsbesvär.

I Borås Stad mäts halten kvävedioxid sedan 2012 på gatunivå i en container som är placerad på Kungsgatan vid Stadshuset.

Under februari månad 2012 mättes halten kväveoxid på 48 olika platser. Det har gjorts fyra gånger tidigare och är en indikation på hur halterna ökar eller minskar. Resultatet går att läsa i rapporten Luftmätningar av NO2 i Borås, februari 2012PDF.

Miljökvalitetsnorm


µg/m3

Högsta antal överskridande

Timmedelvärde90

175 gånger per kalenderår

Dygnsmedelvärde607 gånger per kalenderår
Årsmedelvärde40

 

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-23 14.13

Ändrad av:

Dela sidan: Kvävedioxid

g q n C

p

Kontakt