Meny

Meny

Ozon

Ozon är en gas med tre syreatomer (O3), i stället för två (O2) som finns i en vanlig syremolekyl. Denna extra syreatom gör att ozon är mycket reaktiv. Ozon bildas bland annat genom reaktioner mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus, så kallad fotokemisk smog. Vid åskväder och andra höga elektriska urladdningar bildas det också ozon.

I stratosfären (atmosfärslager som ligger på 10 till 45 kilometers höjd) bidrar ozonet till att skydda jorden mot kosmisk högenergistrålning, strålning som har sitt ursprung från först och främst solen. Utan stratosfärens skyddande ozonlager skulle livet på jorden vara mycket begränsat. På marknivå orsakar dock ozonet växt- och materialskador. Naturvårdsverket har i början på 1990-talet beräknat ozonskadorna i södra Sverige till mer än 2 miljarder kronor för lantbruket.

Ozon är irriterande på luftvägarna och kan ge huvudvärk samt ögonirritationer. Vid halter över 240 µg/m³ (mikrogram/kubikmeter) påverkas friska människor. Astmatiker och lungsjuka är särskilt känsliga och kan få besvär vid betydligt lägre halter.

Mätning av ozon har kontinuerligt skett sedan 1988 ovan tak i Borås centrum med en DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy). DOASen är dock sedan en tid tillbaka ur funktion på grund av nybyggnation på Palacehuset, där mätutrustningen tidigare varit placerad.

Varningssystem

IVL Svenska miljöinstitutet driver ett varningssystemlänk till annan webbplats för höga ozonhalter. Systemet är i gång på sommarhalvåret. När halterna blir höga går även information ut i lokalradion.

Miljökvalitetsnorm (µg/m³)

Dygn

120

Högsta 8-timmedelvärde

Index (-2019)

18 000

AOT 40 (medel 5/3 år)

Index (2020-)

6 000

AOT 40 (medel 5/3 år)

Informationsnivå

180

Meddelas i lokalradion

Varningsnivå

360

Meddelas i lokalradion

Miljökvalitetsmål 2010

Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 µg/m³ som åtta timmars medelvärde år 2010.

Når vi delmålet?

Delmålet bedöms som mycket svårt att nå. Under 2008 överskreds delmålet i hela landet, både i tätorter och på landsbygden. Flest dagar med för höga medelvärden i luft finner man framför allt i kustnära miljöer och på högt belägna platser i södra Sverige.

Eftersom ozon och ozonbildande ämnen kan transporteras långa sträckor, är det nödvändigt att utsläppsminskningar genomförs på internationell nivå.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-04-23 16.46

Ändrad av:

Dela sidan: Ozon

g q n C

p

Kontakt